Zorg binnen basisschool Dijkerhoek.

advertisement
Zorgroute basisschool
Dijkerhoek.
Partners in de zorg.
• Ouders
• Sine Limite (ondersteuning bij de zorg
o.a dyslexie, DHH, leer- en
gedragsproblemen)
• GGD (schoolverpleegkundige, schoolarts,
logopedie en schoolmaatchappelijk werk)
en jeugdzorg (Dimence)
• Peuterspeelzaal/voortgezetonderwijs.
Er is altijd een weg.
Het begrip zorgleerling
• Er zijn 5 niveaus in de leerlingenzorg.
• Op alle niveaus wordt zorg aan de leerlingen
gegeven.
• Op zorgniveau 1 en 2 betreft het meestal
incidentele zorg, of een korte extra taak.
• Vanaf niveau 3 spreken we van een zorgleerling.
Hier onder verstaan we leerling die meer aan
kunnen, leerlingen met een leerachterstand en/of
leerlingen met gedragsproblemen.
Ondersteuning door SNT binnen de
school.
• Meer en hoogbegaafdheid.
• Ondersteuning ondergroep m.b.t. specifieke
methodes. (maatwerk en woordbouw.)
• Dyslexie ondersteuning.
• Extra instructie binnen de verschillende
groepen. (is mogelijk door de vakleerkracht
gym)
Zorgcyclus van de leerling.
• evalueren
• signaleren
Acties
evalueren
Leerkracht
IB
extern
ouders
Akties
SNT
Plan-leerkracht
Nader onderzoek
H.G.P.D.
Eigen leerlijn.
• remediëren
methode toetsen
Cito toetsen
leerkracht
ouders
leerkracht/
ouders/ib
• Analyseren/
• diagnosticeren
Zorg van de leerlingen
Ondergroep
Basisgroep
Bovengroep
Leerlingen die het
niveau op een of
meerdere vakken
niet halen.
Leerlingen die de
leerstof aankunnen.
Leerlingen die meer
aankunnen dan de
basisstof.
Verlengde instructie
Aangepast
programma met
specifieke
ondersteuning m.b.t.
Lezen, rekenen en
taal.
Basisinstructie
Werken met de
methodes.
Verkorte instructie
Deze leerlingen
krijgen de basisstof
aangeboden en gaan
dan verder met de
plusstof.
Geen kind tussen wal en schip
Uitleg en werkwijze v.d. drie
niveaus binnen de groepen.
Ondergroep
•Extra instructie
•Aangepaste hoeveelheid leerstof.
•Extra instructie SNT.
Basisgroep
•Basisinstructie.
•Eigen werktempo
•Instructie SNT.
Bovengroep
•Verkorte instructie
•Aanbieden plustof
•Plaatsen binnen het DHH.
•Eerste en tweede leerlijn.
Werken volgens het
directe instructiemodel
binnen de groep.
1.Dagelijkse terugblik.
2.Start van de les.
3.Verkorte instructie.
4.Oefening.
5.Terugkoppeling.
Schema directe instructiemodel
Terugblik > Wat hebben we de vorige les gedaan/geleerd?
Start van de les >Wat is het doel en de inhoud van de les?
Actief voorkennis ophalen
Verkorte instructie > Alle leerlingen doen mee
Normale instructie en inoefenen
Zelfstandige
verwerking
Zelfstandige
verwerking
Verlengde instructie
en inoefenen
Zelfstandige verwerking
Feedback
Feedback
Feedback
Afsluiting> Is het doel gehaald? Wat hebben we geleerd?
Het volgen van opbrengsten op
leerlingniveau/groepsniveau en
schoolniveau
• In volgend overzicht is te zien welke
gegevens uit Parnassys gebruikt worden
om de leeropbrengsten te kunnen volgen,
analyseren en interpreteren.
Leerling-niveau
leerlingtoetskaart
Niveaugrafieken leerling
In vergelijking met:
- dezelfde leerling
- landelijk gemiddelde
- dle score leerling
Groepsniveau
Groepsoverzicht toets
Niveaugrafiek toets
In vergelijking met:
- dezelfde groep
- landelijk gemiddelde
- eigen norm school
.
schoolniveau
• Niveaugrafiek school
3.
In vergelijking met:
- andere groepen
- dezelfde groep
- landelijk gemiddelde
- eigen norm school
1.
Vergelek en met andere groepen
2.
Download