Goedgekeurde veiligheidsinstructie Vi12

advertisement
Goedgekeurde veiligheidsinstructie Vi12
In de regeling gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen en biociden is m.i.v. 26 november 2012 voor de
handeling: het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdoseerappara­tuur
middel(en) op basis van pencycuron worden toegediend tegen Rhizoctonia, voor zover de poederdoseerapparatuur
is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren
gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid; een veiligheidsinstructie voldoende om met deze
Bedrijf / Naam aanvrager
Agrifirm Plant BV
Adres, huisnummer, woonplaats
Landgoedlaan 20, Apeldoorn
Telefoonnummer aanvrager
0884881210
E-mail aanvrager
[email protected]
Titel
Vi12 – poederdoseerapparaat met pencycuron
Aanvraag code
Vi2014-063
Naam of toelatingsnummer(s)
van middel(en)
Moncereen Poeder 9102N
Symphonie 13148N
Wat is het doel van de instructie
Het poten van aardappelen waarbij via poederdoseerapparatuur het middel
op basis van pencycuron wordt toegediend tegen Rhizoctonia (schimmel).
Apparatuur wordt gevuld door een andere persoon, die beschikt over een
bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren of bedrijfsvoeren.
Hoe gaat de instructie in zijn werk
Er zal uitleg worden gegeven over de werking van het doseerapparaat,
welke gebruikt wordt om de poot-, fabrieks-, consumptieaardappel te
beschermen tegen schimmels. Er zal worden uitgelegd hoe men kan zien
dat de apparatuur goed is afgesteld. De gebruiker krijgt een demonstratie
in een instructieruimte of op een perceel.
Wat is de inhuid van de instructie
Er zal worden uitgelegd worden dat het middel alleen gebruikt mag worden
als schimmelbestrijding in de aardappelen. Door verdeling met de pootketting
van het middel worden de aardappelen rondom bepoederd.
In de instructie wordt ook meegenomen:
1. W
ie de handapparatuur mag vullen; hoe wordt deze juist afgesteld.
Alleen een persoon met een geldige licentie 1 of 2 mag de handapparatuur
vullen en afstellen.
2. Waar en hoe het middel toegediend te worden.
Instructie opvolgen, zoals het uitgelegd is door licentiehouder
3. Wat te doen bij lekkage / storing of leegraken van de handapparatuur.
Bij storing/ lekkage/ hervullen altijd de licentiehouder inschakelen.
4. Welke beschermingsmiddelen zijn van toepassing
MS-L004-0317NL08
middelen te mogen werken.
Hoe wordt aandacht besteed aan:
a) w
elke gevaren en risico’s voor
de mens, gehouden dieren en
het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn
verbonden aan het gebruik
van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de
concrete handeling;
Als het middel correct wordt toegepast zijn er geen gevaren en risico’s voor
mens, dier en milieu. Als het wel in het milieu komt kan het vergiftigend zijn
voor in het water levende organismen. In een aquatisch milieu kan het op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
b) de symptomen van vergiftiging
en de in voorkomend geval
te nemen eerste-hulp- maat­
regelen zijn;
- Bij inslikken onmiddellijk arts raadplegen. Tussentijds mond spoelen.
Niet braken. Toon verpakking en/of etiket.
- Bij contact met de ogen – grondig uitspoelen met veel water en
deskundig advies inwinnen.
c) w
at de veiligste werkpraktijken
zijn;
Ten aller tijden contact met huid en mond vermijden. Alle verpakkingen
gesloten laten en alleen te openen door een licentiehouder.
d) hoe restanten van het middel
en aangebroken verpakkingen
moeten worden opgeruimd;
- Verpakking reinigen en afvoeren als STORL.
- Restanten van middel afvoeren als chemisch afval.
- Dit zijn zaken die alleen door een licentiehouder mogen worden uitgevoerd
en zal daar ook op toezien.
e) welke noodmaatregelen moeten
worden genomen in geval van
lekkages, verspilling of andere
onvoorziene gebeurtenissen.
Allereerst licentiehouder waarschuwen en samen met hem zo snel mogelijk
vakkundig de plek reinigen. Draag hierbij zorg voor dat er zo min mogelijk in
het milieu terecht komt. Denk ook om eigen veiligheid.
Hoeveel tijd neemt de instructie
in beslag
Ca. 1 uur
Groepsgrootte:
1 tot 10 personen
Meegestuurde documenten:
- Deelnameformulier werkgever
- Deelnameformulier werknemer
Invullen door beoordelaar:
Goedgekeurd op:
6 maart 2014, Johan Simmelink
Download