Veiligheidsinstructie Vi03 verwijderen aardappelopslag

advertisement
Veiligheidsinstructie Vi03 verwijderen aardappelopslag
In de regeling gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen en biociden is m.i.v. 26 november 2012 voor de
handeling: Het bestrijden van aardappelopslag door middel van een gewasbeschermingsmiddel op basis van de
werkzame stof glyfosaat door middel van handapparatuur, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon
die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in
Bedrijf / Naam aanvrager
Agrifirm Plant BV
Adres, huisnummer, woonplaats
Landgoedlaan 20, Apeldoorn
Telefoonnummer aanvrager
0884881210
E-mail aanvrager
[email protected]
Titel
Vi03 verwijderen aardappelopslag
Aanvraag code
Vi2014-060
Naam of toelatingsnummer(s)
van middel(en)
RoundUp Ultimate 13865N
Glyphogan Allround 15161N
Wat is het doel van de instructie
Het bestrijden van aardappelopslag en werken met hand-apparatuur, welke
gevuld is op basis van de werkzame stof glyfosaat. Apparaat wordt gevuld
door een ander persoon, die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid
uitvoeren of bedrijfsvoeren.
Hoe gaat de instructie in zijn werk
Er zal uitleg worden gegeven over de werking van het apparaat, welke
gebruikt wordt voor het bestrijden van aardappelopslag.
Er zal worden uitgelegd hoe men kan zien dat de apparatuur goed is afgesteld.
De gebruiker krijgt een demonstratie in een instructieruimte of op een perceel
met planten hoe het middel moet worden aangebracht.
Wat is de inhuid van de instructie
- Er wordt uitgelegd dat het middel alleen gebruikt mag worden voor aard­
appelopslag. De opslag krijgt door het gebruik van de handapparatuur een
minimale hoeveelheid middel op basis van glyfosaat toegediend.
- In de instructie wordt ook meegenomen:
1. Wie de handapparatuur mag vullen; hoe wordt deze juist afgesteld.
Alleen een persoon met een geldige licentie 1 of 2 mag de handapparatuur
vullen en afstellen.
2. Waar en hoe het middel toegediend te worden.
Instructie opvolgen, zoals het uitgelegd is door licentiehouder
3. Wat te doen bij lekkage / storing of leegraken van de handapparatuur.
Bij storing/ lekkage/ hervullen altijd de licentiehouder inschakelen.
MS-L004-0317NL04
artikel 6.3, derde en vierde lid; een veiligheidsinstructie voldoende om met deze middelen te mogen werken.
Hoe wordt aandacht besteed aan:
a) w
elke gevaren en risico’s voor
de mens, gehouden dieren en
het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn
verbonden aan het gebruik
van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de
concrete handeling;
Als het middel correct wordt toegepast zijn er geen gevaren en risico’s voor
mens, dier en milieu. Als het wel in het milieu komt kan het vergiftigend zijn
voor in het water levende organismen. In een aquatisch milieu kan het op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
b) de symptomen van vergiftiging
en de in voorkomend geval te
nemen eerste-hulp- maatregelen zijn;
- Bij inslikken onmiddellijk arts raadplegen.
Toon verpakking en/of etiket.
- Bij contact met de ogen – grondig uitspoelen met veel water en deskundig
advies inwinnen.
c) w
at de veiligste werkpraktijken
zijn;
Ten aller tijden contact met huid en mond vermijden. Alle verpakkingen
gesloten laten en alleen te openen door een licentiehouder.
d) hoe restanten van het middel
en aangebroken verpakkingen
moeten worden opgeruimd;
- Verpakking reinigen en afvoeren als STORL.
- Restanten van middel afvoeren als chemisch afval of opspuiten in de
veldspuit met een volvelds toepassing.
- Dit zijn zaken die alleen door een licentiehouder mogen worden uitgevoerd
en zal daar ook op toezien.
e) welke noodmaatregelen moeten
worden genomen in geval van
lekkages, verspilling of andere
onvoorziene gebeurtenissen.
Allereerst licentiehouder waarschuwen en samen met hem zo snel mogelijk
vakkundig de plek reinigen. Draag hierbij zorg voor dat er zo min mogelijk in
het milieu terecht komt. Denk ook om eigen veiligheid.
Hoeveel tijd neemt de instructie
in beslag
Ca. 1 uur
Groepsgrootte:
1 tot 10 personen
Meegestuurde documenten:
- Deelnameformulier werkgever
- Deelnameformulier werknemer
Invullen door beoordelaar:
Goedgekeurd op:
6 maart 2014, Johan Simmelink
Download