BIJLAGE 3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

advertisement
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE STOBBENBEHANDELING
Toepassingsgebied
Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het met handapparatuur (kwast of
plantenspuit) insmeren of besproeien van stobben met gewasbeschermingsmiddelen op basis van
glyfosaat.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.
Voor alle overige werkzaamheden zoals het vullen van de handapparatuur en het schoonmaken van
de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering
Gewasbescherming nodig.
DEZE WERKZAAMHEDEN MOGEN DUS NIET DOOR EEN HOUDER VAN EEN
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WORDEN GEDAAN!
De instructie is gegeven door:
Naam: ……………………………………………………………………………
Bedrijf: …………………………………………………………………………...
In bezit van:
 Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming
 Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming
 Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming + Distribueren
 Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen
Nummer van het bewijs van vakbekwaamheid:
Geldig tot: …………………………………….
Te: …………………………………………….
Datum instructie: …………………………….
Handtekening: ………………………………………………………………….
De instructie is gevolgd door:
Naam: ……………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………….
Handtekening: ………………………………………………………………….
De ondertekenaar bevestigt hiermee dat hij de instructie heeft ontvangen en dat hij nu weet hoe de
apparatuur werkt, welke handelingen verricht mogen worden en begrijpt hoe je stobben veilig kunt
behandelen met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel met als werkzame stof
glyfosaat.
Gevaren voor mens, dier en milieu
Glyfosaat (de werkzame stof) kan ernstige oogbeschadiging veroorzaken en kan irriterend zijn voor de
huid.
Het middel is giftig voor waterorganismen en is ook op lange termijn schadelijk voor het watermilieu.
Maar er geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu bekend als er gewerkt wordt volgens de
gebruiksaanwijzingen op het etiket van het middel.
Symptomen van vergiftiging
Irritatie van de ogen en huid. Contact met de ogen kan leiden tot zwelling rond de ogen.
Contact met de huid kan leiden tot zwelling en irritatie van de huid.
Algemene maatregelen
 Voorkom contact met het middel.
 Werk volgens de afgesproken werkwijze.
 Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende.
 Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon.
 Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport.
 Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
 Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek
 Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Neem een kopie van de instructie vakbekwaamheid gewasbescherming.
 Houd rekening met omstanders.
EHBO maatregelen
 Algemene maatregelen
o Direct een bedrijfshulpverlener inschakelen
o Buiten de gevaarlijke zone brengen.
o Ligging en vervoer in stabiele zijligging.
o Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
o Zorg dat je een etiket of veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt als er een arts geraadpleegd
moet worden.
 Inademing:
o Onmiddellijk een arts raadplegen.
o In de frisse lucht brengen.
o Het slachtoffer warm en rustig houden.
 Contact met de huid:
o Met veel water wassen.
o Verontreinigde kleding, horloges, sierraden uit en afdoen en wassen.
o Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
 Contact met de ogen:
o Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minimaal 15 minuten) en
deskundig medisch advies inwinnen.
o Contactlenzen verwijderen
o Onmiddellijk een arts raadplegen
 Inslikken:
o GEEN braken opwekken.
o De mond spoelen.
o Onmiddellijk een arts raadplegen
Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen
 Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen
o Vermijd contact met het product.
o In overleg met de leidinggevende bepalen of het middel opgeruimd moet worden.
o Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 Milieu(voorzorgs)maatregelen
o Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen.
Download