ALGIALGUES

advertisement
Pagina 1
VEILIGHEIDSFICHE
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 91/155/CEE
Productnaam: ALGIALGUES (Mosbestrijdingsmiddel voor daken, muren, gevels)
Datum: 01/01/2010
1 – Identificatie
- Handelsnaam: ALGIALGUES (Mosbestrijdingsmiddel voor daken, muren, gevels)
- Gebruik: verwijdert mossen, korstmossen en algen
- Fabrikant: Société ALGIMOUSS
31, avenue de la Tessoualle
BP 81204
49312 CHOLET Cedex
Tel: 02 41 62 60 75 – Fax: 02 41 65 82 38
2- Samenstelling / Informatie over de bestanddelen
- Type samenstelling: PREPARAAT (op basis van quaternair ammonium in waterplossing)
- Gevaarlijke bestanddelen:
Stoffen
Concentratie
Symbool en R-zinnen voor
de onverdunde stof
Halogeenalkanen van
Didecyl dimethyl Ammonium
[Nr. CAS : 7173-51-5]
45 g/L
C, R 21/22, R 34
Propan 2 ol [Nr. CAS : 67-63-0)
C<2%
F, Xi R10, R 36, R 6
3- Identificatie van de gevaren
- Het product is geclassificeerd als Irritant (Xi), R36: irriterend voor de ogen
- Onontvlambaar product
4- Eerste hulp
- Na inademen: zorg dat de persoon frisse lucht krijgt
- Na contact met de huid: onmiddellijk de gecontamineerde kledingstukken verwijderen en
onmiddellijk, overvloedig en langdurig (minstens 15 minuten) spoelen met water. Bij
huidirritatie een arts raadplegen.
- Na contact met de ogen: onmiddellijk en langdurig spoelen met water en daarbij de
oogleden goed openhouden (minstens 15 minuten). Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- Bij inslikken: Onmiddellijk een arts raadplegen.
Pagina 2
Naam van het product: ALGIALGUES (Mosbestrijdingsmiddel voor daken, muren, gevels)
Datum: 01/01/2010
5- Brandbestrijdingsmaatregelen
- Het product is onontvlambaar
- De blusmaatregelen slaan op omgevingsbranden
6- Maatregelen het accidenteel vrijkomen van het preparaat
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Vermijd aanraking met de huid en de ogen. Draag handschoenen, een beschermende
bril/beschermend masker, aangepaste veiligheidskleding en -schoeisel.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Het product niet morsen of weggieten in riolen of rivieren. Het gemorste product met aarde of
een ander geschikt materiaal insluiten.
- Opruimingsmethode:
Het product opnemen met een inert absorberend materiaal (aarde, zand) en afvoeren volgens
de regelementering.
7- Hantering en opslag
- Hantering:
- Aanraking met de huid en de ogen vermijden
- De voorzorgsmaatregelen voor gebruik respecteren
- Opslag:
- De verpakking goed afgesloten en vorstvrij bewaren buiten het bereik van kinderen
- Aanbevolen verpakkingsmateriaal: polyethyleen
- Te vermijden verpakkingsmateriaal: koolstofstaal
8- Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling – persoonlijke bescherming
- Bescherming van de handen: draag beschermende handschoenen
- Bescherming van de huid: draag beschermende kleding
9- Fysische en chemische eigenschappen
- Toestand: vloeibaar
- Kleur: groenachtig
- pH: 7 (bij benadering)
- Vlampunt: niet van toepassing (wateroplossing).
- Dichtheid: 1 (bij benadering)
- Oplosbaarheid in water: onbegrensd
10- Stabiliteit en reactiviteit
- Het preparaat is stabiel op omgevingstemperatuur onder normale gebruiksomstandigheden.
- Dit product nooit mengen met chloorhoudende producten of stoffen.
11- Toxicologische informatie
- Risico op irritatie bij langdurige aanraking met de huid en de ogen.
Pagina 3
Naam van het product: ALGIALGUES (Mosbestrijdingsmiddel voor daken, muren, gevels)
Datum: 01/01/2010
12- Ecologische informatie
- Giftig voor vissen: wegvloeien van het product in riolering en waterlopen vermijden.
13- Instructies voor verwijdering
- Niet weggieten in riolering of waterlopen.
- Vernietigingsmethode voor het product: afvoeren volgens de lokale en nationale
regelgeving.
- Vernietigingsmethode voor de gebruikte verpakking: afvoeren volgens de lokale en
nationale regelgeving.
14- Informatie betreffende transport
Transport over land ADR/RID: niet van toepassing.
15- Informatie met betrekking tot het vervoer
Wettelijk verplichte etikettering van gevaarlijke preparaten: niet van toepassing.
- Gevaarsymbolen: Xi (IRRITANT)
- R-zinnen: R36 : irriterend voor de ogen
- S-zinnen: S2: Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S24/S45: Het contact met de ogen en de huid vermijden
S26: Na contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig
spoelen met water en een arts-specialist raadplegen.
S46: Bij inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de
verpakking en het etiket tonen.
16- Overige informatie
Daar de werkomstandigheden ons niet bekend zijn, zijn de gegevens opgenomen in deze
veiligheidsfiche gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en op de nationale en
gemeenschapsregelgeving.
Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze beschreven in rubriek
1 zonder voorafgaande schriftelijke gebruiksinstructies te hebben gekregen.
De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om te
voldoen aan de vereisten van de lokale wet- en regelgeving.
De in deze fiche verstrekte gegevens moeten worden beschouwd als een beschrijving van de
veiligheidsvereisten betreffende ons product en vormen geen garantie van de eigenschappen
van het product.
Download