Instructie

advertisement
Bestrijden van
aardappelopslag met
handapparatuur
Veiligheidsinstructie voor het met
handapparatuur (selector of
onkruidstrijker) bestrijden van
aardappelopslag met behulp van
gewasbeschermingsmiddelen op
basis van glyfosaat.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
1
Geldigheid
• Het bewijs dat instructie is gevolgd is 5 jaar geldig.
• Het is alleen geldig voor het met handapparatuur
(selector of onkruidstrijker) bestrijden van
aardappelopslag met behulp van
gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat.
• Dus:
o Niet geldig voor het vullen van de apparatuur.
o Niet geldig voor het schoonmaken van de apparatuur.
• Zorg dat je de kopie van de instructie bij je hebt bij het
bij de bestrijding vaan aardappelopslag.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
2
Algemene maatregelen
• Voorkom contact met het middel.
• Werk volgens de afgesproken werkwijze.
• Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct
bij de leidinggevende.
• Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt
voorgeprogrammeerd in je telefoon.
• Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport.
• Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
• Was de handen voor het eten, etc. en voor en na
toiletbezoek
• Draag indien nodig de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen.
• Neem een kopie van instructie vakbekwaamheid
gewasbescherming mee.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
3
Gevaren voor mens, dier en milieu
• Glyfosaat kan de ogen
beschadigen en is irriterend
voor de huid.
• Er zijn geen bijzondere gevaren
voor mensen en milieu als er
gewerkt wordt volgens de
gebruiksaanwijzingen op het
etiket en deze
veiligheidsinstructie
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
4
Wat als het misgaat (1)
• Algemene maatregelen
– Direct een bedrijfshulpverlener
inschakelen
– Buiten de gevaarlijke zone brengen.
– Ligging en vervoer in stabiele zijligging.
– Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken en veilig verwijderen.
– Zorg dat je een etiket of
veiligheidsinformatieblad bij de hand
hebt als er een arts geraadpleegd moet
worden.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
5
Wat als het misgaat (2)
• Inademing:
– Onmiddellijk een arts raadplegen.
– In de frisse lucht brengen.
– Het slachtoffer warm en rustig
houden.
• Contact met de huid:
– Met veel water wassen.
– Als de klachten aanhouden, een
arts raadplegen.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
6
Wat als het misgaat (3)
• Contact met de ogen:
– Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
met veel water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
– Contactlenzen verwijderen
– Onmiddellijk een arts raadplegen.
• Inslikken:
– GEEN braken opwekken.
– Mond spoelen.
– Onmiddellijk een arts raadplegen
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
7
Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling, etc.
• Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen
– Vermijd contact met het product.
– In overleg met de leidinggevende bepalen
of het middel opgeruimd moet worden.
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken.
• Milieu(voorzorgs)maatregelen
– Niet in oppervlaktewater, riolering en
grondwater laten terecht komen.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
aardappelopslag
8
Download