Veiligheidsinstructie in de vorm van een Powerpoint presentatie

advertisement
Stobbenbehandeling
Veiligheidsinstructie voor
stobbenbehandeling met
handapparatuur gevuld met
glyfosaat in gewassen en
natuurgebieden.
.
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
1
Geldigheid
• Het bewijs dat de instructie is gevolgd is 5 jaar geldig
• Het is alleen geldig voor stobbenbehandeling met
handapparatuur (plantenspuit of kwast) met behulp van
gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat
• Dus:
o Niet geldig voor het aanmaken van de vloeistof.
o Niet geldig voor het vullen van de apparatuur.
o Niet geldig voor het schoonmaken van de apparatuur.
• Zorg dat je de kopie van de instructie bij je hebt bij het
bij de stobbenbehandeling
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
2
Algemene maatregelen
• Voorkom contact met het middel
• Werk volgens de afgesproken werkwijze
• Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct
bij de leidinggevende
• Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt
voorgeprogrammeerd in je telefoon
• Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport.
• Niet roken, eten of drinken tijdens het werk
• Was de handen voor het eten, etc. en voor en na
toiletbezoek
• Draag indien nodig de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen
• Neem een kopie van instructie vakbekwaamheid
gewasbescherming mee
• Houd rekening met omstanders
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
3
Gevaren voor mens, dier en milieu
• Glyfosaat kan de ogen
beschadigen en is irriterend
voor de huid
• Er zijn geen bijzondere gevaren
voor mensen en milieu als er
gewerkt wordt volgens de
gebruiksaanwijzingen op het
etiket en deze
veiligheidsinstructie
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
4
Wat als het misgaat (1)
• Algemene maatregelen
– Direct een bedrijfshulpverlener
inschakelen
– Buiten de gevaarlijke zone brengen
– Ligging en vervoer in stabiele zijligging
– Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken en veilig verwijderen
– Zorg dat je een etiket of
veiligheidsinformatieblad bij de hand
hebt als er een arts geraadpleegd moet
worden
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
5
Wat als het misgaat (2)
• Inademing:
– Onmiddellijk een arts raadplegen
– In de frisse lucht brengen
– Het slachtoffer warm en rustig
houden
• Contact met de huid:
– Met veel water wassen.
– Als de klachten aanhouden, een
arts raadplegen
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
6
Wat als het misgaat (3)
• Contact met de ogen:
– Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
met veel water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen
– Contactlenzen verwijderen
– Onmiddellijk een arts raadplegen
• Inslikken:
– GEEN braken opwekken
– Mond spoelen
– Onmiddellijk een arts raadplegen
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
7
Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling, etc.
• Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen
– Vermijd contact met het product
– In overleg met de leidinggevende bepalen
of het middel opgeruimd moet worden
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken
• Milieu(voorzorgs)maatregelen
– Niet in oppervlaktewater, riolering en
grondwater laten terecht komen
24-7-2017
Veiligheidsinstructie
stobbenbehandeling
8
Download