Goedgekeurde veiligheidsinstructie Vi04

advertisement
Goedgekeurde veiligheidsinstructie Vi04
In de nieuwe regeling gewasbescherming is voor de handeling gewasbeschermingsmiddel op basis van de
werkzame stof glyfosaat bij de selectie van bolgewassen en andere planten ten behoeve van veredeling, voor
zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid
Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming deze veiligheidsinstructie voldoende om met deze middelen
Bedrijf / Naam aanvrager
Agrifirm Plant BV
Adres, huisnummer, woonplaats
Landgoedlaan 20, Apeldoorn
Telefoonnummer aanvrager
0884881210
E-mail aanvrager
[email protected]
Titel
Vi04 –ziekzoeken
Aanvraag code
Vi2014-060
Naam of toelatingsnummer(s)
van middel(en)
RoundUp Ultimate 13865N
Glyphogan Allround 15161N
Wat is het doel van de instructie
Het doden van viruszieke planten en werken met handapparatuur, welke
gevuld is met een gewasbeschermings- middel op basis van werkzame stof
glyfosaat. Apparatuur wordt gevuld door een andere persoon, die beschikt
over een bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren of bedrijfsvoeren.
Hoe gaat de instructie in zijn werk
Er zal uitleg worden gegeven over de werking van het apparaat, welke gebruikt
wordt voor het afdoden van zieke planten. Er zal worden uitgelegd hoe men
kan zien dat de apparatuur goed is afgesteld. De gebruiker krijgt een demonstratie in een instructieruimte of op een perceel met planten hoe het middel
moet worden aangebracht.
Wat is de inhuid van de instructie
Er wordt uitgelegd dat het middel alleen mag worden aangebracht op de zieke
planten. De plant krijgt door het gebruik van de handapparatuur een minimale
hoeveelheid glyfosaat.
In de instructie wordt ook meegenomen;
1. Wie handapparatuur mag vullen, hoe wordt deze juist afgesteld.
Alleen een persoon met een geldige licentie 1 of 2 mag de handapparatuur
vullen en afstellen
2. Waar dient het middel te worden toegediend.
3. Wat te doen bij lekkage/ storing of leeg raken van de handapparatuur.
Bij storing of lekkage wordt ook de licentiehouder ingeschakeld
4. Welke beschermingsmiddelen zijn van toepassing
Voor beschreven toepassing zijn alleen handschoenen nodig
MS-L004-0317NL05
te mogen werken.
Hoe wordt aandacht besteed aan:
a) w
elke gevaren en risico’s voor
de mens, gehouden dieren en
het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn
verbonden aan het gebruik
van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de
concrete handeling;
Als het middel correct wordt toegepast zijn er geen gevaren en risico’s voor
mens, dier en milieu. Als het wel in het milieu komt kan het vergiftigend zijn
voor in het water levende organismen. In een aquatisch milieu kan het op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
b) de symptomen van vergiftiging
en de in voorkomend geval
te nemen eerste-hulp- maat­
regelen zijn;
- Bij inslikken onmiddellijk arts raadplegen.
Toon verpakking en/of etiket.
- Bij contact met de ogen – grondig uitspoelen met veel water
en deskundig advies inwinnen.
c) w
at de veiligste werkpraktijken
zijn;
Ten aller tijden contact met huid en mond vermijden. Alle verpakkingen
gesloten laten en alleen te openen door een licentiehouder.
d) hoe restanten van het middel
en aangebroken verpakkingen
moeten worden opgeruimd;
- Verpakking reinigen en afvoeren als STORL.
- Restanten van middel afvoeren als chemisch afval of opspuiten in de
veldspuit met een volvelds toepassing.
- Dit zijn zaken die alleen door een licentiehouder mogen worden uitgevoerd
en zal daar ook op toezien.
e) welke noodmaatregelen moeten
worden genomen in geval van
lekkages, verspilling of andere
onvoorziene gebeurtenissen.
Allereerst licentiehouder waarschuwen en samen met hem zo snel mogelijk
vakkundig de plek reinigen. Draag hierbij zorg voor dat er zo min mogelijk in
het milieu terecht komt. Denk ook om eigen veiligheid.
Hoeveel tijd neemt de instructie
in beslag
Ca. 1 uur
Groepsgrootte:
1 tot 10 personen
Meegestuurde documenten:
- Deelnameformulier werkgever
- Deelnameformulier werknemer
Invullen door beoordelaar:
Goedgekeurd op:
6 maart 2014, Johan Simmelink
Download