VME1666 - Mertens Groep

advertisement
MSDS-nummer: 7711
Datum van uitgave: 24-05-2005
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming
Naam van het product
Toepassing
Gegevens fabrikant/leverancier
Voor noodgevallen
Aqua Easy PH-Min
Chemisch product voor verschillende toepassingen.
pH-correctiemiddel.
Detailchemie b.v.
Takkebijsters 17
Postbus 4668
4803 ER Breda
Nederland
Telefoon
+31-(0)76-5711320
Telefoon in geval van nood +31-(0)76-5711320
Telefax
+31-(0)76-5711432
Nationaal Vergiftigingen Centrum 030-274 8888
(Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in
geval van accidentele vergiftiging).
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Omschrijving
CAS-nr.
EINECS-nummer
EG-nummer
Natriumhydrogeensulfaat
7681-38-1
231-665-7
016-046-00-X
3. Identificatie van de gevaren
Gevaaromschrijving
Mogelijke gevaren voor mens en milieu
Xi Irriterend
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
4. Eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie
Na inslikken
Na contact met de huid
Na contact met de ogen
Na inademen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Arts raadplegen.
Met warm water afspoelen.
Onmiddellijk met geopend ooglid met stromend water
spoelen gedurende enkele minuten. Het niet-verwonde
oog beschermen.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
Frisse lucht toevoeren.
Bij klachten arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen
Niet geschikte blusmiddelen
Speciale beschermende uitrusting
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Adembeschermingsapparaat dat niet afhankelijk is van
de omgevingslucht.
Aqua Easy PH-Min / Pagina 1 van 4
MSDS-nummer: 7711
Datum van uitgave: 24-05-2005
Gevaren van de stof, de verbrandingsproducten
of de gassen die ontstaan
Verdere gegevens
Zwaveloxyde(SOx)
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Mag
niet in de riolering terechtkomen.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Reinigingsmethoden
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Omstanders op afstand houden en boven de wind
blijven.
Stof niet inademen.
Stof met watersproeistraal neerslaan.
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Mechanisch opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften
bergen.
7. Hantering en opslag
Hantering
Opslag
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplek zorgen.
In geval van stofvorming van afzuiging voorzien.
Stof niet inademen.
Aanraking met de ogen en huid vermijden.
Nakoming van MAC-waarden en/of andere
grenswaarden.
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.
Koel en droog bewaren in goed gesloten verpakking.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Technische maatregelen
Bescherming van de ademhalingswegen
Bescherming van de ogen
Bescherming van de huid
Bijkomend advies
Bij stofvorming: ademhalingsbescherming.
Stofmasker.
Bij nakoming van de MAC-waarden en/of andere
grenswaarden zijn normalerwijze geen bijzondere
maatregelen noodzakelijk.
Nauw aansluitende veiligheidsbril.
Geschikte beschermende werkkleding.
Veiligheidshandschoenen.
Handschoenmateriaal: Butylrubber, nitrielrubber,
synthestisch rubber.
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen
afhankelijk van het materiaal maar ook van andere
kenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Preventieve huidbescherming met
huidbeschermingszalf.
Vóór de pauze en aan het einde van de werktijd handen
wassen.
9. Fysische en chemische eigenschappen
Kleur
Vorm
Geelachtig
Kristallijn poeder; granulaat
Aqua Easy PH-Min / Pagina 2 van 4
MSDS-nummer: 7711
Datum van uitgave: 24-05-2005
Geur
Kookpunt / -traject
Smeltpunt / traject
Dichtheid bij 20 C
PH-waarde bij 20 C(opl. 12g/l H2O)
Oplosbaarheid in water bij 20 C
Vlampunt
Ontvlambaarheid
Ontploffingsgevaar
Stortgewicht bij 20 C
Geurloos
Niet bepaald
180 °C
Niet bepaald.
1,3
280 g/l
Niet van toepassing
Niet ontvlambaar
Niet ontploffingsgevaarlijk
1400 – 1450 kg/m3
10. Stabiliteit en reactiviteit
Thermische ontbinding / Te vermijden
omstandigheden
Te vermijden substanties
Gevaarlijke reacties
Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
Onedele metalen
Alkaliën
Reacties met alkaliën en metalen.
Ontwikkelt waterstof in waterige oplossing met metalen.
Zwaveloxyde(SOx)
11. Toxicologische informatie
Acute toxiciteit
7681-38-1 Natriumhydrogeensulfaat
Oraal rat / acute LD50
Primaire aandoening
Op de huid
Aan het oog
Overgevoeligheid
2490 mg/kg
Langdurig huidcontact kan tot huidirritaties leiden.
Sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige
oogbeschadiging.
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
12. Milieu - informatie
Aquatische toxiciteit
7681-38-1 Natriumhydrogeensulfaat
Daphnia magna / LC50/48h
Algemene informatie
190 mg/l
WGK 1 (D) (Lijstclassificatie): weinig gevaarlijk voor
water.
Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor
in het water levende organismen.
13. Instructies voor verwijdering
Product
Ongereinigde verpakking
Aanbevolen reinigingsmiddel
Mag niet samen met het huisvuil gestort worden of in de
riolering komen.
Verwijderen volgens nationale en plaatselijke
voorschriften.
Verwijderen volgens nationale en plaatselijke
voorschriften.
Water, eventueel met toevoeging van
reinigingsmiddelen.
Aqua Easy PH-Min / Pagina 3 van 4
MSDS-nummer: 7711
Datum van uitgave: 24-05-2005
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Opmerking
Deze sectie bevat standaardinformatie over
transportclassificatie. Zie de toepasselijke regelgeving
voor specifieke eisen.
Geen transportregelgeving van toepassing
Nationale transportregelgeving Nederland
Bijkomende nationale transportregelgeving is niet
bekend bij de leverancier.
15. Wettelijk verplichte informatie
EU-merken en etikettering
Symbool
R-zinnen
S-zinnen
Gevaarklasse voor water
Xi Irriterend
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S24 Aanraking met de huid vermijden.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
WGK 1 (D) (Lijstclassificatie): weinig gevaarlijk voor
water.
16. Overige informatie
Reden van uitgifte
Algehele herziening
Relevante R-zinnen
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
Alle gegevens betreffende ons product zijn naar beste weten vermeld en naar onze mening betrouwbaar. Er wordt echter expliciet noch
impliciet een garantie gegeven inzake de nauwkeurigheid van de gegevens of de resultaten die met de gegevens kunnen worden be reikt.
Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker de veiligheid, giftigheid en geschiktheid zelf te bepalen.
Aqua Easy PH-Min / Pagina 4 van 4
Download