Veiligheidsinformatieblad

advertisement
Bewerkingsdatum: 9 februari 2000
Veiligheidsinformatieblad
1
Productnaam
Typering
Toepassing
Leverancier
Identificatie van het product
ONTWERINGSWATER
1-waardig alcohol 10-25%
org.zuur
5-10%
vloeibaar
Voor het behandelen van verweerd hout
PearlPaint Holland BV
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
tel: (31) 0320- 285353
fax: (31) 0320- 285350
Telefoon voor (31) 030-748888 (dag en nacht, Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum, uitsluitend voor artsen,
noodgevallen apothekers, dierenartsen en overheidsinstellingen), raadpleeg uw arts.
2
samenstelling:
3
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
EEGsymbool
Oxaalzuur
EEG-nr: 607-006-00-8 Xn
Isopropanol
EEG-nr: 603-003-00-0
R-zinnen
R10
Ontvlambaar
R21/22 Schadelijk: bij aanraking met de huid en bij
opname door de mond.
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren
S20/21 Niet eten, roken of drinken tijdens gebruik
S24/25 Aanraking met de huid en de ogen vermijden
S46
In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen
Risico's
ontvlambaar
4
Eerste hulpmaatregelen
Verschijnselen en effecten:
Bijtend, Keelpijn, Hoesten, Duizeligheid, Sufheid, Kortademigheid, Roodheid, Pijn, Brandwonden, Blaren, Buikkramp,
Braken.
Eerste hulp-inademing:
In de frisse lucht brengen.
Als snel herstel niet plaatsvindt, medische hulp inroepen. Bij inademing van grote concentraties altijd medische hulp
inroepen.
Eerste hulp-huid:
Verontreinigde kleding uittrekken en huid afspoelen met veel water.
Eerste hulp-ogen:
Spoel het oog met water voor tenminste 15 min.
(zo mogelijk contactlenzen verwijderen).
Bij contact met de ogen altijd medische hulp inroepen.
Eerste hulp-inslikken:
GEEN BRAKEN OPWEKKEN.
Mond spoelen met water en veel water laten drinken.
Patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis laten vervoeren.
5
Brandbestrijdingsmaatregelen
Bijzondere Gevaren:
De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond.
Ontsteking op afstand is mogelijk.
6
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product
Voorzorgsmaatregelen:
Voorkom verontreiniging van bodem en water.
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten.
7
Hantering en opslag
Hantering: Zorg voor een goede ventilatie.
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.
Bij vullen, verwerken en aftappen geen perslucht gebruiken.
Doof open vuur.
Voorkom het ontstaan van vonken.
Brandveilige ruimte, gescheiden van sterke basen en oxidatiemiddelen.
Opslag:
Goed gesloten verpakking.
Gesloten apparatuur, ventilatie explosieveilige elektrische apparatuur en verlichting.
8
Persoonlijke bescherming
Technische veiligheidsmaatregelen: Ventilatie en /of afzuiging toepassen. Gebruik vonkvrij gereedschap.
Gebruik bijvoorbeeld luchtkap.
Bescherming van ademhaling:
Draag bestendige handschoenen.
Bescherming van handen:
Draag een veiligheidsbril.
Bescherming van Ogen:
Beschermende werkkleding.
Bescherming van de huid:
9
Fysische en chemische eigenschappen
Vorm:
Verwekings/smeltpunt:
Kookpunt:
Vlampunt:
Zelfontbrandings temp:
Viscositeit:
Soortelijke massa (20 C.)
Dampspanning:
Bovenste explosiegrens:
Onderste explosiegrens:
Oplosbaarheid in water:
Gevaarlijke
ontledingsprodukten:
10
Stabiliteit:
Reactiviteit:
Vloeibaar.
11478 C.
35 C.
370 C.
1.19 mPas.
0.971 g/cm.
5.90 kPa.
15.0 vol.%
3.5 vol.%
goed.
Isopropanol
Oxaalzuur
Stabiliteit en reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
Bij verhitting en verbranding ontvlambaar boven 35 C. damp met lucht explosief.
Reageert heftig met sterke basen en oxidatiemiddelen met kans op brand en explosie.
Reageert met zilver onder vorming van explosieve verbindingen.
11
Toxicologische informatie
Mac-waarde 1mg/m3(oxaalzuur)
Acuut oraal mens LDLo 1430mg/kg(ethanol)
bron: nat. MAC-lijst 1992
bron: Niosh RTECS mg/7-92/56
12
Ecologische informatie
Acute giftigheid- vissen: LC 50 waarde(Stekelbaars)
- 1348Omg/ltr./96h
- 18000mg/ltr./24h
BOD5: 1.55 g 02/g = 74% van het Theoretisch zuurstof gebruik.
COD : 1.99 g 02/g = 95% van het Theoretisch zuurstof gebruik.
13
Instructies voor verwijdering
Afvalverwijdering:
Voorkom verontreiniging van bodem en water.
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten.
Productafvoer:
Voorkom verontreiniging van bodem en water.
Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten.
14
Informatie met betrekking tot vervoer
ADR/RID Klasse:
Transportnaam:
Item:
Etiket:
15
Wetten:
Besluiten:
R-zinnen:
S-zinnen:
16
3.III
*
*
*
Wettelijke verplichte informatie
Wet Chemische afvalstoffen Klasse D.
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.
R10
Ontvlambaar
R21/22
Schadelijk: bij aanraking met de huid en bij
opname door de mond.
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren
S20/21
Niet eten, roken of drinken tijdens gebruik
S24/25
Aanraking met de huid en de ogen vermijden
S46
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Overige informatie
Deze gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt en moeten uitsluitend als algemene informatie over de
veiligheidsaspecten worden gezien zonder enige aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de eigenschappen en de
kwaliteit van het product.
Download