Functiebeschrijving Leraar primair onderwijs

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR PRIMAIR ONDERWIJS
FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Codering
Organisatie
Onderdeel
Salarisschaal
Indelingsniveau
FUWASYS-advies
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Uitvoerder
Datum
FUWASYS-versie
Leraar
SSOGG
Onderwijsproces -> Docenten
Overdragen van informatie en vaardigheden
FUWA-PO
FUNCTIEBESCHRIJVING
Context
Werkzaamheden
1.
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de
leerlingen door:
het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en
gewaardeerd voelen;
het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op terreinen als
maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en
levensbeschouwing en er in de les op inspelen;
het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en
leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
het lesgeven, in de meest ruime zin, binnen de in het schoolbeleid vastgelegde
onderwijskundige vorm, aan en begeleiden van (groepen) leerlingen, waaronder
begrepen het voorbereiden en het nakijken en verbeteren van
onderwijsactiviteiten van leerlingen;
1
-
-
het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met
verschillende sociaal-culturele achtergronden;
het structureren en coördineren van de activiteiten van de leerlingen en het
organiseren en plannen daarvan in homogene en heterogene groepen, inclusief
subgroepen;
het deelnemen aan verschillende vormen van onderwijsgerelateerd (team /
bouw)overleg;
het met ouders bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen,
indien nodig met hulp of ondersteuning van collega's.
2.
Draagt zorg voor de intensieve begeleiding en specifieke zorg voor leerlingen, door:
het coördineren van leerlingzorg voor de eigen groep;
het signaleren en diagnosticeren van didactische en / of (sociaal-)pedagogische
problemen bij leerlingen;
het registreren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen
en het opstellen van handelingsplannen;
het begeleiden van individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;
het bespreken van probleemleerlingen met de intern begeleider en / of de
teamleider / schoolleider;
het procesmatig begeleiden van de extern georganiseerde individuele zorg.
3.
Levert bijdragen aan de onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering op de
school, door:
het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij
en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en
levensbeschouwing en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische
werkvormen en leeractiviteiten;
het, in teamverband, mede uitzetten van en overleggen met betrokkenen over de
pedagogische koers en deze verwerken in onderwijsprogramma's;
het, in teamverband, formuleren van les- en opvoedingsdoelen in onderlinge
samenhang en voor een of meerdere leerjaren;
het (bege)leiden van onderwijskundige ontwikkelingsprocessen;
het doen van voorstellen voor nieuwe lesmethoden en het opstellen van plannen
daaromtrent;
het met raad en daad bijstaan van collega's;
het begeleiden van de leerkrachtondersteuner(s), klassenassistenten,
onderwijsassistent(en) en studenten.
4.
Draagt zorg voor het eigen ontwikkelingsproces, door:
het permanent actief organiseren van zelfreflectie;
het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie
aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.
2
5.
Voert op basis van de eigen specifieke deskundigheid, opgedragen werkzaamheden
uit, op basis van een in het schoolbeleid omschreven takenpakket, met daaraan
gekoppelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
6.
Verricht overige werkzaamheden en levert bijdragen aan de schoolorganisatie door:
het verrichten van werkzaamheden ingevolge of in de lijn van het taakbeleid;
het organiseren van (buiten)schoolactiviteiten;
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
-
de leraar verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet- en -regelgeving,
kerndoelen, leerdoelen, beleidslijnen en geloofsovertuiging van de school;
de leraar neemt beslissingen bij de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van
leerlingen en de bijdragen aan de onderwijsontwikkeling;
de leraar legt verantwoording af aan de teamleider / schoolleider over de uitvoering
van het onderwijs, het begeleiden van leerlingen conform de leerdoelen, alsmede over
de kwaliteit van de bijdragen aan de onderwijsontwikkeling;
3
Kennis en vaardigheden
-
brede vakinhoudelijke en vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
-
kennis van verschillende (culturele) achtergronden en vaardig in het omgaan met
ouders en leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden;
-
brede inhoudelijke kennis van de onderwijsvorm van de school;
-
inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;
-
inzicht in individuele ontwikkelingsprocessen, in groepsdynamica en de relatie
daartussen;
-
inzicht in en kennis van de mogelijkheden van zorgstructuur en
hulpverleningsinstanties;
-
invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
-
communicatieve vaardigheden;
-
inzicht in de op school gebruikte methoden met betrekking tot het leerlingvolgsysteem
en cijferverwerking;
Contacten
-
met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q.
problemen te bespreken;
-
met de intern begeleider over de problematiek van leerlingen, om tot oplossingen c.q.
verbeterde didactische aanpak te komen;
-
met de teamleider / schoolleider, over de eventuele begeleiding van de
onderwijsondersteuners, om tot nadere afspraken te komen;
-
met collega-leraren, over de eigen werkzaamheden, in de vorm van collegiale
besprekingen / consultatie;
-
met studenten, in het kader van begeleiding;·
-
met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
-
met externe begeleider(s) over de problematiek van- en hulp aan leerlingen om tot
oplossingen c.q. verbeterde didactische en / of pedagogische aanpak en resultaten te
komen;
-
met alle andere geledingen binnen de school, over ontwikkelingen, om deze toe te
lichten.
4
Download