FUNCTIEBESCHRIJVING leraar ASV OV 3 buitengewoon

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVING leraar ASV OV 3 buitengewoon secundair onderwijs.
1. De planning en de voorbereiding van het lesgeven
a)
Kerngedachte
Op basis van de ontwikkelingsdoelen en in overeenstemming met het pedagogisch project, handelingsplannen
opstellen, de agenda opmaken en het lesgeven zelf voorbereiden om op een pedagogisch - didactische
verantwoorde wijze efficiënt les te kunnen geven.
b) Activiteiten
B
De beginsituatie van elke leerling in kaart brengen door op een correcte wijze te observeren en te
toetsen, en door verkregen gegevens te verwerken in een samenhangend totaalbeeld van het kind.
B
Op basis van de beginsituatie en de uitgewerkte zorgvraag een relevante selectie van
ontwikkelingsdoelen opstellen.
B
De geselecteerde ontwikkelingsdoelen uitwerken in concrete, evalueerbare tussendoelen. Zorgen
voor een neerslag hiervan in een groepswerkplan (GWP) of individueel handelingsplan (IHP).
B
Deze plannen concreet uitwerken met lesdoelen, didactische werkvormen, te gebruiken materiaal,
evaluatie van het verloop van de activiteit, e.d.
B
De dag- of weekplanning noteren in een agenda.
B
Zorgen dat al het benodigde materiaal en het lokaal in orde is voor aanvang van de les.
B
Stageplaatsen zoeken, locatie zoeken voor extra-murosactiviteiten.
B
Vakvergaderingen plannen en organiseren, zowel horizontaal als verticaal.
2.
Het lesgeven
a)
Kerngedachte
Op basis van een goede planning en voorbereiding, lesgeven en zo in nauwe samenwerking met het schoolteam
bijdragen tot de maximale ontplooiing van de leerlingen (op cognitief, affectief, emotioneel, motorisch en sociaal
gebied) en de maximale integratie van de leerlingen in de maatschappij (arbeids- en leefmilieu).
b) Activiteiten
B
De voorziene leerstof aanbrengen op basis van het GWP of IHP en de lesvoorbereiding, doch
soepel inspelend op de reacties van de leerlingen
B
Vertrekken vanuit realistische situaties die herkenbaar zijn voor de leerlingen
B
Praktijkgericht lesgeven, reflecteren naar de beroepswereld
B
Tijd maken voor persoonlijke problemen van de leerlingen
B
Werken vanuit de leefwereld van de leerlingen, interactief lesgeven
B
Zorgen voor voldoende afwisseling in de lesactiviteiten
B
Een geschikt leef- en leerklimaat creëren
B
Goede afspraken maken met de leerlingen en deze ook (laten) nakomen, zowel binnen als
buiten de klas
B
Zorgen voor een goede klassfeer en klasinrichting
B
Organiseren van en/of participeren aan didactische uitstappen op schooldagen
3.
Het opvoeden en begeleiden van de leerlingen
a)
Kerngedachte
Binnen het kader van het pedagogisch project, de leerlingen een aantal elementaire leefregels en sociale
vaardigheden bijbrengen en hen, in nauwe samenwerking met het schoolteam, hierbij individueel en in klasgroep
sociaal en pedagogisch te begeleiden om hun persoonlijke ontplooiing te bevorderen en hen een verhoogde kans
op tewerkstelling te bieden.
b) Activiteiten
Begeleiden van de leerlingen:
B
Een vertrouwensrelatie uitbouwen met de leerlingen
B
Het herkennen van en inspelen op groepsdynamische gebeurtenissen
B
De leerlingen begeleid confronteren met de buitenwereld en werken naar hun optimale
integratie in de maatschappij
B
Individueel bijsturen van de leerlingen
B
De leerlingen in de kwalificatiefase begeleiden tijdens hun stage
Opvoeden van de leerlingen:
B
Bijbrengen van sociale vaardigheden.
B
Bijbrengen van een aantal elementaire regels van burgerzin, beleefdheid, hygiëne,
gezondheid, veiligheid,…
B
Ouders concreet betrekken om tot een geïntegreerd opvoedingsproces te komen
Verzorgen van de leerlingen:
B
Het bevorderen van het algemeen psychisch en fysisch welzijn van de leerlingen
B
Toezien op de medische verzorging van de leerlingen en bij afwezigheid van paramedici de
nodige verzorging toepassen.
S
Toedienen van EHBO (indien opleiding gevolgd).
4.
Evaluatie van de leerlingen en zelfevaluatie
a)
Kerngedachte
De bereikte resultaten op een systematische wijze analyseren en evalueren, in functie van de vooropgestelde
doelen, om de leerlingen, collega’s en ouders te informeren over de bereikte resultaten, de leerlingen te waarderen
en te motiveren, te remediëren en de eigen werkwijze bij te sturen en te verbeteren.
b) Activiteiten
Evalueren van de leerlingen:
B
Permanent de vorderingen van de leerlingen en hun leef- en leerhouding onderzoeken, beoordelen
en bijhouden in het schooleigen evaluatiesysteem
B
De resultaten bespreken met de leerlingen zelf, de collega’s van het multidisciplinair team, het
CLB, de ouders, …
B
Zorgen dat er in het orthopedagogisch handelingsplan rekening gehouden wordt met deze
evaluatie
B
Individuele handelingsplannen bijsturen
B
Advies uitbrengen aan de kwalificatiecommissie
Evalueren van het proces van lesgeven (zelfevaluatie en zelfremediëring):
B
Kritisch reflecteren over het eigen handelen
B
Evalueren van de geselecteerde ontwikkelingsdoelen, de gebruikte didactische werkvormen en
lesinhouden
B
Nagaan in hoeverre de (les)doelen bereikt werden en indien nodig zoeken naar de oorzaak
(vraagstelling onduidelijk, manier van lesgeven, …)
B
Vanuit de analyse van de resultaten, de plannen, aanpak, werkvormen, … bijsturen en indien nodig
een mogelijke heroriëntering bespreken op de klassenraad.
Bijdragen tot de zelfevaluatie van de school in functie van de kwaliteitszorg
5.
De school als organisatie
a)
Kerngedachte
Opnemen van verantwoordelijkheid die het les- of klasgebeuren overschrijdt om bij te dragen tot de goede
werking en de uitstraling van de school.
De leraar die les geeft in verschillende scholen en/of vestigingsplaatsen participeert volgens een systeem van
verdelende rechtvaardigheid in de beurtrol voor toezicht, vervanging van afwezige leerkrachten en in andere
schoolactiviteiten.
b) Activiteiten
Opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overstijgen
B
Opvangen van leerlingen bij afwezigheid van collega’s
B
Toezicht houden voor, tussen en na de lessen
B
Het preventie- en welzijnsbeleid ondersteunen en toepassen
U
Participeren of een specifieke taak op zich nemen in werkgroepen, raden of comités
B
Actief en constructief meewerken aan het algemeen beleid
B
Meehelpen aan de promotie van de school (opendeurdagen, infodagen, opstellen schoolfolder,…)
B
Zorg dragen voor materiaal en infrastructuur en orde (laten) nastreven.
B
Correct naleven van het huishoudelijk reglement
S
Tijdig didactisch materiaal en grondstoffen aanvragen in functie van het stockbeheer
B
Het didactisch materiaal en/of de gereedschappen beheren en toezien op het verantwoord gebruik
B
Opstellen van een lessenrooster
U
Groene leraar
B
Nemen van verantwoordelijkheid bij deelname aan sportactiviteiten, meerdaagse extramurosactiviteiten, redactie van de schoolkrant, …
S
Didactische uitstappen/bedrijfsbezoeken organiseren
S
Contacten leggen in verband met extra-murosactiviteiten
Opnemen van een of andere specifieke rol of opdracht
S
GON-begeleider (zie aanvulling)
S
GON-coördinator (zie aanvulling)
S
Mentor binnen de schoolopdracht (zie aanvulling)
S
ICT-coördinator binnen de schoolopdracht (zie aanvulling)
U
Mentor
U
ICT-coördinator
U
Coördinator projecten
U
MOS-coördinaor
U
Leerlingenbegeleider
U
Stagebegeleider
U
Graadscoördinator
U
Coördinator taalbeleid
Vertegenwoordiging in schoolexterne organen
S
Deelnemen aan leerplancommissies.
S
VLOR
S
Sectoren
6.
Persoonlijke ontwikkeling en zelfevaluatie
a)
Kerngedachte
Binnen het kader van het nascholingsplan, instaan voor de eigen nascholing om op de hoogte te blijven van de
actualiteit, de maatschappelijke evoluties en de recente ontwikkelingen op het vakgebied, nieuwe werkmethodes
uit te testen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
b) Activiteiten
B Nascholing volgen, in functie van het nascholingsplan en het aanbod.
B
Via vakliteratuur of andere kanalen nieuwe werkmethodes en actuele evoluties opsporen en
implementeren.
B
Deelnemen aan pedagogische studiedagen
B Kennis in de nascholing opgedaan, delen met de collega's.
7.
Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders
a)
Kerngedachte
Instaan voor een goede communicatie en samenwerking met alle interne partners, de ouders en externe partners,
om informatie te geven en/of uit te wisselen over de leerlingen, om hen te informeren over en/of hen te betrekken
bij het schoolgebeuren, en om samen te werken aan het opvoedingsproces van de leerlingen.
b) Activiteiten
Overleg en samenwerking met het schoolteam:
B
Actief en voorbereid deelnemen aan de klassenraad en vakwerkgroepen
B
Deelnemen aan algemene personeelsvergaderingen
B
Overleggen met paramedici, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel, CLBmedewerkers, … tijdens formele en informele contacten.
Overleg en samenwerking met externen:
B
Contacten leggen in verband met extra-muros activiteiten
B
Contacten leggen met allerlei officiële instanties (OCMW, thuisbegeleidingsdiensten, …)
B
Overleggen en in stand houden van contacten met de plaatsen voor sociaal-maatschappelijke
training en/of begeleid werken
B
Contacten leggen met andere personen die de leerling begeleiden (therapeut, dokter, …)
Overleg en samenwerking met ouders:
B
De ouders informeren via briefwisseling, agenda, …
B
Ouders zo veel als mogelijk betrekken bij de handelingsplanning van de leerling
B
Op een tactvolle wijze de vorderingen van de leerling met hen bespreken
B
Deelnemen aan informatievergaderingen en oudercontacten
B
Bereid zijn om in te gaan op aanvragen van ouders voor een gesprek, eventueel door middel
van een thuisbezoek.
U
Bereid zijn om in te gaan op aanvragen van ouders voor een gesprek dat eventueel gevoerd
wordt door middel van een thuisbezoek
B
De inhoud van gesprekken met ouders gebruiken als feedback en verslag uitbrengen op de
klassenraad.
B
Ouders begeleiden in verband met de post-scolaire periode van de leerlingen (tewerkstelling,
instellingen).
8.
Administratie eigen aan de functie
a)
Kerngedachte
Allerlei administratieve taken uitvoeren die verbonden zijn aan het efficiënt uitvoeren van de eigen functie.
b) Activiteiten
B
Plannen en uitvoeren van allerhande administratieve taken, conform aan de schooleigen
afspraken, en voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen
of aan verplichtingen door andere instanties (bijvoorbeeld de inrichtende macht) opgelegd
B
De gereedschappen beheren, en een inventaris bijhouden van de benodigdheden
B
Er voor zorgen dat gebruiksaanwijzigingen voorhanden zijn
9.
Begeleiden van stagiairs en starters in samenspraak met de mentor
a)
Kerngedachte
Door de opvang en begeleiding van stagiairs en nieuwe leerkrachten bijdragen tot de goede werking van de
school.
b) Activiteiten
B
Begeleiden van stagiairs en nieuwe leraren
B
De door een stagiair te geven lessen voorbespreken, volgen en nabespreken
Download