Inrichting ParnasSys voor SWV PassendWijs

advertisement
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV
In dit document is de meest recente versie weergegeven voor de inhouden die
gebruikt kunnen worden om een goede ondersteuningsvraag in te dienen m.b.v. het
ontwikkelingsperspectief in ParnasSys.
Inhouden notitiecategorieën
Notitiecategorie ‘Stimulerende factoren’
Notitiecategorie ‘Belemmerende factoren’
A. Sociaal-emotioneel functioneren en gedrag
A. Sociaal-emotioneel functioneren en gedrag
(zoals open, spontaan, vriendelijk, assertief,
coöperatief gedrag, wijze van contact maken,
interactie met leerkracht en medeleerlingen,
spelontwikkeling e.d.
(zoals stil, passief, angstig, druk, impulsief,
ongehoorzaam, opstandig, brutaal, agressief
gedrag, wijze van contact maken, interactie
met leerkracht en medeleerlingen,
spelontwikkeling e.d.)
B. Leren, didactische ontwikkeling
B. Leren, didactische ontwikkeling
(ontluikende geletterdheid, oriëntatie in
ruimte en tijd, tellen/getalbegrip,
taalontwikkeling, rekenen, lezen en begrijpend
lezen, NT2-ontwikkeling, wereldoriëntatie,
schrijven, methodegebonden toetsen, CITO
toetsen, ontwikkelingsvolgmodel,
expressievakken etc.)
(ontluikende geletterdheid, oriëntatie in
ruimte en tijd, tellen/getalbegrip,
taalontwikkeling, rekenen, lezen en begrijpend
lezen, NT2-ontwikkeling, wereldoriëntatie,
schrijven, methodegebonden toetsen, CITO
toetsen, ontwikkelingsvolgmodel,
expressievakken etc.)
C. Cognitieve ontwikkeling
C. Cognitieve ontwikkeling
(resultaten intelligentieonderzoek, indien
beschikbaar; conclusies. Geef aan of er bij de
subtesten sprake is van een intern consistente
of intern inconsistente schaal.
(resultaten intelligentieonderzoek, indien
beschikbaar; conclusies.). Geef aan of er bij de
subtesten sprake is van een intern consistente
of intern inconsistente schaal
D. Werkhouding
D. Werkhouding
(motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo,
concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken,
faalangst e.d.)
(motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo,
concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken,
faalangst e.d.)
E. Lichamelijke ontwikkeling
(grote en kleine motoriek, gehoor, spraak,
gezichtsvermogen, gezondheid, medicatie,
lengte, verzorging)
E. Lichamelijke ontwikkeling
(grote en kleine motoriek, gehoor, spraak,
gezichtsvermogen, gezondheid, medicatie,
lengte, verzorging)
F. Relevante factoren in het onderwijs
In hoeverre lukt het om het onderwijs af te
stemmen op wat het kind nodig heeft?
F. Relevante factoren in het onderwijs
In hoeverre lukt het om het onderwijs af te
stemmen op wat het kind nodig heeft?
(kenmerken van de leraar, groep en school voor
zover relevant voor het begrijpen van de
(kenmerken van de leraar, groep en school voor
zover relevant voor het begrijpen van de
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
1
huidige situatie of het oplossen van deze
situatie. Denk hierbij aan: pedagogische
werkwijze, didactische vaardigheden, groep,
school, klassenmanagement, kennis van…)
huidige situatie of het oplossen van deze
situatie. Denk hierbij aan: pedagogische
werkwijze, didactische vaardigheden, groep,
school, klassenmanagement, kennis van…)
G. Relevante factoren in de opvoeding
In hoeverre lukt het om de opvoeding af te
stemmen op wat het kind nodig heeft?
G. Relevante factoren in de opvoeding
In hoeverre lukt het om de opvoeding af te
stemmen op wat het kind nodig heeft?
(kenmerken van gezin en ouders voor zover
relevant voor het begrijpen of oplossen van de
huidige situatie)
(kenmerken van gezin en ouders voor zover
relevant voor het begrijpen of oplossen van de
huidige situatie)
H. Gezin (alleen invullen bij anders dan Nederlands)
Nationaliteit:
Culturele achtergrond:
Thuistaal:
Notitiecategorie Doelen en onderwijsbehoeften
1. Welk doel (doelen) streef je samen met een kind na? (Indien de doelen in het plan van het kind
staan, hoeft dit deel doelen niet ingevuld te worden. Het plan wordt dan meegestuurd met de
aanvraag).
2. Wat heeft dit kind (extra) nodig om dit doel te bereiken (de onderwijsbehoeften)?
A. Sociaal-emotioneel functioneren en gedrag:
B. Leren, didactische ontwikkeling:
C. Cognitieve ontwikkeling:
D. Werkhouding:
E. Lichamelijke ontwikkeling:
F. Onderwijs
Wat heeft het onderwijs nodig om deze leerling optimaal te kunnen begeleiden:
- Wat zijn de (begeleidings)behoeften van de leerkracht?
- Ondersteuningsbehoeften leerkracht met hulpzinnen als:
kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, meer handen in de klas in de vorm van,
begeleiding of ondersteuning bij/door… samenwerking met…, een ruimte waarin
G. Opvoeding
Wat hebben ouders nodig om hun kind optimaal te kunnen begeleiden?
- (Ondersteunings)behoeften ouders en/of gezin met hulpzinnen als:
kennis van, vaardigheden in, begeleiding bij of ondersteuning door…
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
2
Bij A tot en met G kunnen de volgende hulpzinnen ondersteuning bieden.
Haal weg wat niet van toepassing is en vul zo nodig aan.
Dit kind heeft een instructie nodig…
Dit kind heeft opdrachten nodig …
Dit kind heeft (leer)activiteiten nodig…
Dit kind heeft feedback nodig…
Dit kind heeft ouders nodig die…
Dit kind heeft overige dingen nodig, zoals:
Notitiecategorie ‘MDO’
Aanwezig:
(naam/functie)
Doelen van het overleg:
Beknopte samenvatting van het overleg;
Afspraken (wie doet wat, hoe en wanneer?)
Casusregisseur (naam/functie):
Telefoonnummer:
Zijn de hulpvragen beantwoord en is het doel van de bespreking bereikt?
Vervolg en evaluatie:
(per MDO nieuwe notitie maken; evt. notitie van MDO 1 en/of 2 kopiëren en plakken via voorgeschiedenis)
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
3
Inhouden tekstvakken ontwikkelingsperspectief Beheer
Tekstvak: Welke interventies hebben reeds plaatsgevonden en waren deze
interventies effectief?
1. (Recente) hulpvragen
2. Maatregelen en effecten
Om welke redenen geeft u de leerling een ontwikkelingsperspectief?
Of: om welke redenen vraagt u voor de leerling een arrangement of een TLV aan?
Context aanmelden (voorgeschiedenis, reden TLV aanvraag of extra ondersteuning)
- deze leerling vanuit de basisbekostiging van de basisschool extra ondersteuning ontvangt
op basis van het pedagogisch of didactisch profiel
- deze leerling een eigen leerlijn heeft voor een of meer vakken (afwijking van het
reguliere programma)
- deze leerling naar verwachting zal uitstromen naar Praktijkonderwijs
- deze leerling naar verwachting zal uitstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs
- deze leerling een arrangement vanuit het samenwerkingsverband ontvangt
- deze leerling een arrangement vanuit cluster 1 ontvangt
- deze leerling een arrangement vanuit cluster 2 ontvangt
- deze leerling versneld is doorgestroomd
Welke ondersteuning verlangt u van het samenwerkingsverband? (optioneel)
Welk doel wil je bereiken? Wat verwacht je van de inzet van de ondersteuner? (denk aan
expertise, duur arrangement)
Zet bij de hulpvraag of het gaat om: arrangement, verlenging arrangement, TLV SBO of
een TLV SO.
Wat wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband?
- arrangement
- verlenging arrangement
- TLV plaatsing SBO
- TLV plaatsing SO
- TLV plaatsing VSO
Wat verwacht je van de inzet van de ondersteuner? (expertise, duur arrangement) SO.
Welke doel(en) wil je bereiken?
Doelen voor het kind:
Doelen voor het onderwijs:
Doelen voor de opvoeding:
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
4
Plancategorie ‘Ontwikkelingsperspectief’
Naam
Ontwikkelingsperspectiefplan
Afkorting
OPP
Vakgebied
Overig
Groepskaart
Ja
Betrokken personen
Beginsituatie /
onderwijsbehoeften/
hulpvraag /
probleemomschrijving
Waarom krijgt dit kind een ontwikkelingsperspectief?
Beschrijf kort de aanleiding.
Beginsituatie niet-methodetoetsen (keuze; laat alleen keuze staan):



Doel
Vaardigheidsscores bij drie laatste lvs-afnames:
Functioneringsniveaus bij drie laatste afnames:
Dle-scores bij drie laatste lvs-afnames:
Leergebied/Leergebiedoverstijgend:
(per leergebied en/of leergebiedoverstijgend; kopieer kopjes indien
het gaat om meerdere gebieden)
Geplande ontwikkeling op niet-methodetoetsen (keuze; laat alleen
keuze staan):



Vaardigheidsscore (marge):
Functioneringsniveau:
Dle-score:
Smart-doelen:
(noteer de doelen voor de langere termijn; bij meervoudige
didactische problematieken wordt aangeraden dit in aparte
individuele plannen uit te werken; betreft het ondersteuning op bijv.
gedrag, dan kan worden volstaan met het invullen van dit plan)
Aanpak
Aanbod en aanpak/activiteiten (op basis van welke
onderwijsbehoeften):
Afspraken met ouders en leerling:
Uitvoering
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
5
Evaluatie
Betrokkenen:







Geplande ontwikkeling en smart-doelen gehaald?
Op welke leergebieden is er nog sprake van specifieke
onderwijsbehoeften?
Wat moet er veranderen om het/de doel(en) te kunnen
behalen?
Wat heeft de leerkracht gedaan voor dit/deze doel(en)?
Wat heeft de leerling gedaan voor dit/deze doel(en)?
Wat hebben school/hulpverlening gedaan voor dit/deze
doel(en)?
Welke stappen/maatregelen zijn genomen?
Eventuele bijstellingen/nieuwe doelen:
Sluit het huidige arrangement aan op deze onderwijsbehoeften?
Waarom wel/niet
Evaluatie vanuit de leerling (bevindingen van de leerling zelf)
Besproken met de leerling door:
Inrichting ParnasSys ten behoeve aanvraag naar SWV, versie december 2016
6
Download