Wat is passend onderwijs? Wat doet de school? Hoe ziet

advertisement
Wat is passend
onderwijs?
Passend onderwijs is een nieuwe wet die voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht al geldt op
1 augustus 2013. Passend onderwijs betekent goed onderwijs, een goed verlopende schoolloopbaan en ondersteuning als
dat nodig is. Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen de plicht om te zorgen voor een passende plek.
Wat een leerling nodig heeft bij zijn schoolloopbaan staat centraal. Wat een leerling kan bereiken wordt het
ontwikkelingsperspectief genoemd. Docenten worden ondersteund in de begeleiding van leerlingen.
Met passend onderwijs worden er geen indicaties meer gegeven voor een ‘rugzakje’ of voor het speciaal onderwijs.
Ondersteuning wordt geboden in de vorm van een arrangement (op schoolniveau of individueel).
Speciaal onderwijs is een intensief arrangement.
Wat doet de school?
De school zorgt voor een passende plek voor elke leerling die zich aanmeldt bij de school (zorgplicht).
De school biedt goed onderwijs en een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.
De school volgt de ontwikkeling en resultaten van alle leerlingen en speelt in op wat een leerling nodig heeft.
Leerlingen die iets extra’s nodig hebben, krijgen ondersteuning op school. Altijd in overleg met leerling en ouders.
De school werkt samen met leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg als meer steun nodig is.
Hoe ziet de
begeleiding op
school er uit?
Elke school heeft een vaste begeleider passend onderwijs die tenminste een dagdeel per week op school aanwezig is.
Geld voor ondersteuning kan de school flexibeler inzetten, uitgangspunt is altijd wat een kind nodig heeft.
De begeleider passend onderwijs zorgt ervoor dat kennis dichterbij de school beschikbaar is en helpt de school bij het
ondersteunen van leerlingen.
Wat betekent
passend onderwijs
voor ouders?
Wat is een
samenwerkings
verband (SWV)?
Ouders horen binnen 10 weken na aanmelding of hun kind geplaatst kan worden. Lukt dat niet, dan biedt de school na
overleg met ouders een andere passende onderwijsplek, ouders hoeven dus niet meer zelf op zoek te gaan.
Ouders hoeven ook geen indicatie meer aan te vragen voor een ‘rugzakje’ of voor speciaal onderwijs, de school van de
leerling vraagt een arrangement aan bij het SWV. De school bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de
ondersteuningsbehoefte van het kind met de ouders. Er wordt één plan gemaakt voor onderwijs en ondersteuning.
Een SWV zorgt dat er in het reguliere onderwijs extra ondersteuning kan worden geboden en speciale
ondersteuning in het speciaal onderwijs. Een SWV zorgt voor voldoende onderwijs en ondersteuning, voor de
toekenning van extra ondersteuning en voor toelating tot het speciaal onderwijs.
Een SWV is een koepel van alle schoolbesturen in een regio. Alle scholen voor primair en voortgezet (speciaal)
onderwijs horen bij een SWV. Schoolbesturen vormen het bestuur van een SWV.
Wat doet
SWV Sterk VO?
Sterk VO helpt scholen bij het versterken van hun ondersteuningsstructuur. Sterk VO biedt ook advies en hulp bij vragen
van leerling of school. Sterk VO ondersteunt bij de overstap van leerlingen (bijvoorbeeld van het primair naar het
voortgezet onderwijs of van het voortgezet naar het speciaal onderwijs) en volgt hoe het met alle leerlingen gaat (op
welke school zitten ze, welke ondersteuning krijgen ze, is dit voldoende, zijn er voldoende plekken?).
Sterk VO stimuleert dat scholen door ontmoeting, uitwisseling en samenwerking van elkaar kunnen leren.
Sterk VO biedt een informatiepunt bieden voor ouders en professionals.
Meer
informatie?




in de schoolgids en het schoolplan
op www.sterkvo.nl en www.sterkvo.nl/index/organisatie/ouders
op www.passendonderwijs.nl
bij het SWV, [email protected] of 088 – 011 74 00
Download