Dashboard passend onderwijs - PO-Raad

advertisement
Dashboard passend onderwijs
Dashboard Passend Onderwijs
Dashboard passend onderwijs
Inhoud
1. Een beetje geschiedenis
2. Wat is het en waar dient het toe?
3. Wat kan het al?
4. Wat moet het nog kunnen?
5. Hoe verhoudt het zich tot…?
Dashboard passend onderwijs
Geschiedenis
Dashboard passend onderwijs
Uitgangspunten
1. Inzicht in functioneren van eigen swv t.b.v. sturing en
(interne en externe) verantwoording
2. Benchmarking
3. Verminderen bevragingslast en onderzoek
4. ‘Learning community’ van samenwerkingsverbanden
5. Input van / voor gemeenten m.b.t. (aansluiting op) de
jeugdhulpverlening en sociaal domein
Projectorganisatie
Dashboard passend onderwijs
Samenwerkingspartners
• DUO
• Onderwijsinspectie
• NJi
• VNG
• Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs
• Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs!
Dashboard passend onderwijs
Concrete toepassing
• Input voor kwaliteitszorgsysteem
• Trendanalyses
• Benchmarking, vergelijking en leren van elkaar
• Interne en externe verantwoording
•
op termijn: schoolbestuurlijk Venster en openbaar bestand?
• De basis voor een gesprek / storytelling (tellen & vertellen)
• Een start voor de brug met gemeenten
Overzichtspagina indicatoren van het Dashboard
-vervolg- overzichtspagina
Aantal leerlingen – vergelijking met andere SWV’s
Aantal leerlingen – vergelijking met andere SWV’s
inclusief selectiefilters
Aantal leerlingen – scholen binnen mijn SWV
Klachten, bezwaar, beroep – invulscherm vragen
SWV’s
Doorstroom naar voortgezet onderwijs – vergelijking
met andere SWV’s
Opbrengstenoordeel Inspectie – scholen binnen mijn
SWV
Dashboard passend onderwijs
Wat doen we dit jaar?*
Q1
Q2
•
•
•
•
•
Historie
Export afbeeldingen
Export Historie
Data VaVo
Doorstroom PO-VO
(vanuit VO bezien)
• Leerlingstromen PO
(naartoe en vandaan)
• Leerlingstromen VO
(naartoe en vandaan)
• 1-februari telling
•
•
•
•
•
‘Bouwvak’
Data inladen
Feedback ophalen
Inhoudelijke
voorbereiding
Sluitende afspraken
dataleveringen
Q3
• Restylingoverzichtspa
gina
• Doorstroom PO-VO
(niveau)
• Doorstroom VOvervolgonderwijs
• Doorstroom PRO en
VSO naar profiel
• 1-februaritelling (SBO)
• Cluster 1 en 2
• Kengetallen OCW
• Verzuim en VSV
• Thuiszitters
*sterke afhankelijkheid van DUO ea. leveranciers bij realiseren planning; borging 2017 e.v.
Q4
• Begrote lasten (D)
• TLV-registratie (D)
• AOJ-monitor
• Recapitulatie,
verwerken input en
planning 2017.
P
• Leerling prognoses
• Thuisnabijheid
• Gemiddelde
verblijfsduur
Dashboard passend onderwijs
Toekomst
 Schooljaar en afslagdatum tonen (», afslagdatum volgt)
 Handreiking opstellen voor gebruik en verwerking DPO (», najaar)
 Kunnen filteren op postcodes (», i.c.m. AOJ)
 Zelf eigen ‘norm’ in kunnen stellen (»)
 Omliggende of vergelijkbare samenwerkingsverbanden tonen cq.
eigen vergelijkingsselectie maken obv typologie (»)
 Beter kunnen wegen (gewogen gemiddelden, twee indicatoren ten
opzichte van elkaar) (»)
Dashboard passend onderwijs
Openbaarheid data

Standpunt sectorraden en swv’den: alles transparant!

Wens OCW: zo transparant mogelijk (publieke
middelen)

Technische mogelijkheden (accounts, databestand)

Privacywetgeving en P.I.A.
Dashboard passend onderwijs
Raden/NJi/VNG

Intensievere samenwerking n.a.v. info-bijeenkomst
gemeenten en onderwijs in 2015;

Onderzoek naar mogelijkheid gegevensknooppunt met
Raden/Nji/VNG/KING/OCW/VWS (vanuit werkagenda):
momenteel (nog) niet opportuun;

Wel een reden tot breder gesprek over
informatiemanagement;



Informatiediffusie (wat willen we nu eigenlijk weten?)
Meetmoeheid (wéér een enquête…)
Werken op basis van professioneel vertrouwen (dat zouden we
toch doen?)
ONDERWIJS
Kengetallen
OCW
GEMEENTEN
Kijkglazen
DUO
Monitor
Jeugdhulp
AOJmonitor
Dashboard Passend
Onderwijs
Waarstaatjegemeent
e.nl
Groeidocument
SOP
TLV/arran
gementen
registratie
Cliëntervaringsmonitor
Dashboard passend onderwijs
Vragen?
[email protected]
Download