Voorbeeldbrief speciaal onderwijs V - PO-Raad

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v.
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
PM, februari 2012
Geachte [PM],
‘Ieder kind hoort een passende plek in het onderwijs te krijgen waarbij zijn of haar
talenten het beste tot uiting komen', aldus minister Van Bijsterveldt in een persbericht
van januari 2011. Met de invoering van passend onderwijs wil de bewindsvrouw
bevorderen dat meer leerlingen met een beperking een passend onderwijsaanbod binnen
het reguliere onderwijs kunnen krijgen. Een goede samenwerking tussen het regulier en
speciaal onderwijs en maatwerk, waarbij de leerling centraal staat, is daarvoor
essentieel. Ouders moeten niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat
klinkt goed. Maar laten we hierbij wel stellen dat in 2013, 2014 en 2015 respectievelijk
100, 200 en 300 miljoen euro wordt bezuinigd op passend onderwijs. Veel expertise gaat
verloren met deze bezuinigingsslag. De vraag is dus of en hoe ieder kind een passend
plekje in het onderwijs krijgt!
Sociale veiligheid
Wat gaat er gebeuren als er 10% procent bezuinigd wordt op de personele bekostiging
van de scholen voor speciaal onderwijs en daarmee het speciaal onderwijs als veilige
haven voor kwetsbare leerlingen onder grote druk komt te staan? Dat is wat vele ouders
en leerkrachten van deze leerlingen zich nu afvragen. Het risico dat zij dan op het
reguliere onderwijs worden geplaatst, waar de leerkrachten onvoldoende voorbereid en
opgeleid zijn om met leerlingen met een verstandelijke beperking en/of handicap om te
gaan, is groot.
In het speciaal onderwijs is er veiligheid en structuur, voorwaarden die deze kinderen zo
hard nodig hebben. Dit gevoel raken deze kinderen kwijt als zij in een groep van 30
kinderen in het reguliere onderwijs terecht komen. De negatieve gevolgen voor het kind,
maar ook voor de leerkracht die het nu zonder gespecialiseerde ondersteuning moet
doen en de andere medeleerlingen zijn groot.
Niet passend
Passende zorg klinkt goed. Maar als door lagere beschikbare budgetten minder leerlingen
met een indicatie voor zware zorg in het speciaal onderwijs terecht kunnen, wordt het
anders. Ze worden dan in het reguliere onderwijs geplaatst. Ook hier wordt bezuinigd op
extra ondersteuningsmiddelen (zoals de huidige middelen voor ambulante begeleiding)
en de financiële middelen om het onderwijs heen (bijvoorbeeld jeugdzorg en pgb’s).
Daardoor wordt het voor zorgleerlingen lastiger om in dit reguliere onderwijs te blijven.
Ik heb dan ook de sterke indruk dat het aantal thuiszitters zal stijgen: ondanks de
zorgplicht zal het niet altijd mogelijk zijn leerlingen optimaal te begeleiden en garant te
staan voor de veiligheid in de klas.
Vijf voor twaalf
Ik hoop dat u beseft dat het vijf voor twaalf is. Passend onderwijs klinkt goed en de
stelselwijziging zal hopelijk ook bepaalde ontwikkelingen tegengaan die te ver zijn
doorgeschoten. Maar denkt u tijdens het debat ook eens aan de kinderen met een
complexe zorgvraag: wat gaan de bezuinigingen op passend onderwijs voor hen, maar
ook voor hun leerkrachten en voor hun ouders betekenen? Deze kinderen raken niet
alleen hun veiligheid en structuur kwijt, maar worden ook doodongelukkig. Dit mag niet!
Dit kan niet! Want passend onderwijs is er voor iedere leerling.
Ik hoop dat u dit meeneemt in het debat op 6 maart aanstaande.
Met vriendelijke groet
Download