VMBO Theoretische Leerweg Klas4 T4

advertisement
Bijeenkomst Passend Onderwijs
4 juni 2012
Programma
• Welkom, opzet en doel
• Actualiteit
• Van Nulmeting tot Basisondersteuning en
Schoolondersteuningsprofiel
• Van oud SWV 41.1 naar SWV Passend Onderwijs vo
28.14
• Maaltijd
• Financiële aspecten
• Afsluiting (20.00 uur)
Ons Samenwerkingsverband nu, feiten
•
•
•
•
•
•
•
•
5 besturen, 7 scholen, 16 locaties
Kleinste locatie: Merewade PRO met 88 leerlingen
Grootste locatie: Altena College met 1373 leerlingen
Gemiddeld 555 leerlingen per locatie
Totaal 8880 leerlingen (middelklein)
Bestuur met 1 vertegenwoordiger per school
Directeur / coördinator Piet Franke
Administratie Monique Boogert
Ons Samenwerkingsverband nu, feiten
•
•
•
•
4 Orthopedagogen / psychologen
2 schoolmaatschappelijk werksters
Scala o.l.v. Erna met 4 medewerkers
Totaal dus 12 mensen werkend voor en in
het swv (nu formeel in dienst van een
school, wordt het nieuwe swv)
• Jaaromzet € 750.000, meest salarissen
• PCL en kleine PCL
Ons Samenwerkingsverband straks
• Geografisch gebied blijft zoals nu
• Erbij komen:
* verplicht de besturen van een VSO in ons gebied =
Yulius die VSO Lingewaal in Gorinchem heeft
* optioneel de besturen van REC’s die ambulante
begeleiding verzorgen voor minimaal 1 leerling in
ons gebied = heel veel, maar in ieder geval Yulius en
Spon.
• Yulius, Spon en VSO Lingewaal zijn er vandaag ook
bij. Welkom!
Ons Samenwerkingsverband, inhoud
• Gericht op samenwerken, samen ontwikkelen
• Dus niet top-down, maar breed draagvlak en ruime
betrokkenheid; daarom ook deze bijeenkomst
• Geen specialisatie per school, maar alle scholen
hebben brede ondersteuning voor hun leerlingen
• Scholen helpen elkaar en kunnen op elkaar rekenen
• Accent ligt in de scholen; onderwijs dat zo goed
mogelijk passend is voor zoveel mogelijk leerlingen;
daarbij zoveel mogelijk preventief werken; ook
daarom deze bijeenkomst
• Swv ondersteunt, stimuleert, helpt, faciliteert
Passend Onderwijs, de
hoofdlijn
•
•
•
•
Wetgeving ligt bij de Eerste Kamer
Bezuiniging gelukkig van tafel
“zorg” heet nu “ondersteuning”
Centrale gedachte: elke leerling zo passend
mogelijk thuisnabij onderwijs en
ondersteuning + samenwerkingsverbanden
krijgen daarvoor budget en regelen dit.
Passend Onderwijs, de
hoofdlijn
• Elke school maakt een ondersteuningsprofiel: welke
ondersteuning kunnen wij aan welke leerlingen
bieden en hoe regelen we dat?
• Maar totaal moet per samenwerkingsverband een
dekkend aanbod opleveren: achteroverleunen kan
niet; binnen het swv regelen welke ondersteuning in
reguliere onderwijs en door welke scholen kan (met
steun swv) èn wat in speciaal onderwijs, rebound ed
• Daarbij: geld volgt de ondersteuning die geboden
wordt (geldstroom gaat grotendeels via swv lopen)
Passend Onderwijs, de
hoofdlijn
• Dat vraagt om een goed afgewogen plan van
verdeling van ondersteuning met de daarbij
behorende geldstromen.
• NB: cluster 1, 2 blijft landelijk; LWOO PRO zoals nu
• Wij 2 voordelen: geografisch blijft ons swv intact
(wel rec-34 erbij) + wij verwijzen nu relatief weinig
naar vso en hebben relatief niet veel rugzakken (op
termijn meer geld bij verevening; geen substantiële
extra toestroom naar regulier vo)
• Wel: zorgplicht
Passend Onderwijs, de
hoofdlijn
• Referentiekader van VO-raad, PO-raad, MBO, AOCraad met ondersteuning bij uitvoering van de wet.
• Centraal begrip is “basisondersteuning”:
Het door het SWV afgesproken geheel van
preventieve en lichte curatieve interventies, die
binnen de onderwijszorgstructuur van de school
planmatig en op een overeengekomen
kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
• Dit wordt de kern van het ondersteuningsprofiel per
school; daarop over en weer aanspreekbaar
Passend Onderwijs, de
hoofdlijn
• Basisidee binnen ons swv: elke school heeft een
behoorlijk breed ondersteuningspakket met zeer
beperkte specialisatie van scholen. (basisondersteuning is dus vrij breed en is niet te beperkt),
• Geen schokkende andere situatie dan nu; accent ligt
binnen de scholen op vergroten van kennis en
vaardigheden van iedereen om problemen zo veel
mogelijk te voorkomen en waar nodig snel op te
lossen. Voor zoveel mogelijk leerlingen zo normaal
mogelijke lessituatie, rekening houden met
verschillen. Belangrijke taak schoolleiders!
Actualiteit
• Bezuiniging gelukkig van tafel
• 1 jaar extra tijd; is ook hard nodig; niet
achterover leunen
• Overgangsregeling ambulante begeleiding:
• Middelen gaan in 2014-2015 naar SWV
• t/m 2015-2016 verplichte herbesteding bij (v)so,
tenzij opting out
• Eerste Kamer poogt voor 1-8-2012 de wet te
behandelen
Actualiteit
• Zorgplicht dan per 1-8-2014
• Dan na aanmelding leerling: school bepaalt
a.d.h.v. het SOP of de leerling plaatsbaar is
op de school van aanmelding; zo niet dan
moet i.o.m. het swv een alternatief geboden
worden (dekkend aanbod).
• NB: SOP dus goed (= realistisch) beschrijven
• NB: niveau moet sowieso passend zijn
Actualiteit
• Wat als ouders het aangeboden alternatief
niet willen? Wie heeft het laatste woord? Ligt
politiek gevoelig (sterke lobby ouderorganisaties).
• Nu in de wet: eerst bemiddeling; als dat niet
helpt, heeft de school het laatste woord.
Actualiteit
• Aanvullingen en vragen
Van nulmeting tot
Basisondersteuning en SOP
• Verslag werkgroep (breed samengesteld),
conclusies en aanbevelingen
• Basisondersteuning
• Vervolgtraject SOP
• Woord is aan Piet Franke en Jolanda Smid
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, overzicht
• Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofielen vaststellen
• Dekkend aanbod vaststellen: wat is nodig aan aparte
voorzieningen (SO, VSO, Scala, ??) en wat kan via
samenwerking met derden?
• Welke ondersteuning hebben scholen nodig vanuit
het swv bij het uitvoeren van het SOP?
• Hoe is de aansluiting op de Jeugdzorg van de
gemeenten geregeld?
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, overzicht
• Welke geldstromen horen daarbij?
• Hoe wordt het swv georganiseerd, geleid en
bestuurd?
• We gaan dit aanpakken via 4 werkgroepen:
• Bestuur
• Personeel en Financiën
• Onderwijsondersteuning en Professionalisering
• Organisatie en externe partners
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, bestuur
• Arjen Smits, Jan van Veen, iemand uit vso+?
• Huidige besturen + verplicht de besturen van
een VSO in ons gebied + optioneel de
besturen van REC’s die ambulante
begeleiding verzorgen voor minimaal 1
leerling in ons gebied
• Model bestuur (NB: bestuur en toezicht
moeten gescheiden!)
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, bestuur
• Mandaat directeur, rapportage en
sturingselementen
• Reglementen en statuten
• Medezeggenschap: ondersteuningsplanraad
• Positie ouders en communicatie
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, pers/finan
• Hans Ruitenbeek, Gijsbert van der Beek +?
• Inzicht in leerlingenstromen en huidige
verplichtingen (VSO en eigen personeel)
• Inzicht in “welke leerlingen nu in VSO”; blijft
dat zo? Criteria voor verwijzing? Doorstroom
SO -> VSO? Welke andere arrangementen
zijn denkbaar / wenselijk met welke
financiële consequenties?
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, pers/finan
• Hoe krijgt “geld volgt ondersteuning” vorm?
• Welke personele inzet binnen het swv is
daarbij nodig?
• Inzicht in alle geldstromen (SWV, rebound,
gemeenten)
• Inzicht in de totale toekomstige financiële
situatie
• Planning en controle-cyclus
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14, onders+prof
• Jolanda Smid en Jan van Heukelum +?
• Opstellen basisondersteuning en helpen
scholen bij opstellen SOP
• Overzicht aanwezige deskundigheid binnen
scholen en swv
• Meerjarig scholingsplan
• Warme overdracht po-> vo, vo -> mbo
• Taal en rekenen
Van oud SWV 41.1 naar nieuw
28.14, organ / extern partners
• Gerrit Ordelman, Piet Franke, iemand uit vso+?
• Onderzoek en ondersteuning door ortho’s,
smw/casemanagers
• Onderwijs en opvang (Scala, op de rails, ..)
• Organisatie en Ontwikkeling (Regioacademie)
• Afstemming en relatie met gemeenten (CJG,
REA, jeugdzorg)
• Rol PCL
Van oud SWV 41.1 naar
nieuw 28.14
• Vragen ??
Maaltijd/buffet
• Eet smakelijk!
• 19.00: financiële aspecten door Rick de Wit
van Infinite
• 20.00: afsluiting
Afsluiting
• Met elkaar de goede dingen goed doen!
• Succes in de scholen!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards