Vragenlijst voorschoolse periode

advertisement
Katholieke Basisschool Klaverweide, Westeindseweg 1 e, 2381 EA Zoeterwoude, 071 580 10 70, http:\\www.bs-klaverweide.nl
Aan de ouders(s)/verzorger(s) van de kinderen
die in groep 1 op school beginnen
Of die in groep 1, 2 of 3 vanaf een andere school
komen
Zoeterwoude, 23 juli 2017
Geachte mevrouw / mijnheer,
Basisschool Klaverweide is (mede) verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning
van de leer- en gedragsontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze
schoolorganisatie is in toenemende mate in staat leerlingenzorg te bieden, wat inhoudt dat
wij de leer- en gedragsontwikkeling van alle kinderen van alle kinderen goed willen
ondersteunen en begeleiden.
Een goede begeleiding en ondersteuning zijn van invloed op het welbevinden en
functioneren van kinderen op de basisschool. Het is immers de bedoeling dat uw kind niet
alleen veel leert, maar bovendien met plezier de basisschool doorloopt.
Het is van belang dat wij direct vanaf het begin van de basisschoolloopbaan goed zijn
geïnformeerd over de voorschoolse periode (van 0 tot 4 jaar), zodat wij uw kind goed kunnen
begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling. Daarbij gaat het dan vooral om mogelijke
risicofactoren rond de ontwikkeling.
Wij leggen daarom aan de ouder(s) / verzorger(s) van een kind, dat als 4-jarige in groep 1
komt, een aantal vragen voor over de ontwikkeling van het kind in de voorschoolse periode.
Deze vragen worden ook gesteld aan de ouder(s) / verzorger(s) van een kind dat van een
andere basisschool in groep 1, 2 of 3 geplaatst wordt. Van deze kinderen willen wij
bovendien het dossier ontvangen dat de andere school heeft aangelegd.
Vanzelfsprekend worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld en zijn zij
slechts toegankelijk voor de leerkrachten van onze school. Alleen na uw schriftelijke
toestemming zal de informatie aan derden beschikbaar worden gesteld. Deze vragenlijst
wordt gedurende de schoolloopbaan bewaard in de leerlingenadministratie van de school en
zal daarna worden vernietigd.
Wilt u zo vriendelijk zijn de vragenlijst, zonodig met een toelichting op een bijlage, in te vullen
en te ondertekenen.
Team Klaverweide
Vragenlijst voorschoolse periode BS Klaverweide
versie november 2006
Vragenlijst voorschoolse periode
Naam kind ________________________________________________________________
Geboortedatum ____________________________________________________________
Datum invulling _____________________________________________________________
Algemene ontwikkelingsaspecten
Welke bijzonderheden kunt u noemen over
Zwangerschap _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Geboorte _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Babytijd___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Peutertijd _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ziektes / ongevallen / handicap / allergieën / medicijngebruik _________________________
_________________________________________________________________________
Eten / drinken ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Slapen ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zindelijkheid (overdag en ’s nachts) _____________________________________________
_________________________________________________________________________
Motorische ontwikkeling
Welke bijzonderheden kunt u noemen over
De grootmotorische ontwikkeling (bewegen in babytijd, kruipen, (leren) lopen, steppen,
fietsen, zich aankleden e.d.) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
De kleinmotorische ontwikkeling (tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes vastmaken, gebruik
bestek) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zintuiglijke ontwikkeling
Zijn er bij uw kind problemen of bijzonderheden geweest m.b.t.
De ogen en het gezichtsvermogen (het zien) ______________________________________
_________________________________________________________________________
De oren en het gehoor (het horen van geluiden en gesproken taal) ____________________
_________________________________________________________________________
Cognitieve ontwikkeling
Welke bijzonderheden kunt u noemen over
De belangstelling of nieuwsgierigheid die uw kind toont voor de dingen om zich heen ______
_________________________________________________________________________
De manier waarop en/of het gemak waarmee u kind dingen leert ______________________
_________________________________________________________________________
De manier waarop en/of het gemak waarmee uw kind zich kan concentreren of met iets kan
bezig zijn _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
De manier waarop en/of het gemak waarmee uw kind zich dingen kan herinneren ________
_________________________________________________________________________
Spraak- en taalontwikkeling
Welke bijzonderheden kunt u noemen over
De eerste woordjes (10 à 12 maanden); kleine zinnetjes (20 maanden) _________________
_________________________________________________________________________
Verstaanbaarheid van uw kind _________________________________________________
_________________________________________________________________________
Woordenschat (in vergelijking met leeftijdsgenootjes) _______________________________
_________________________________________________________________________
Komen in uw familie lees- en/of spellingsproblemen voor? ___________________________
Wordt er thuis een andere taal en/of dialect gesproken? _____________________________
Kan uw kind onder woorden brengen wat het bedoelt? ______________________________
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Welke bijzonderheden kunt u noemen over
Het karakter (temperament) van uw kind (bijvoorbeeld vriendelijk, gesloten, opvliegend, spontaan,
‘makkelijk’, ‘moeilijk’ e.d.) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
De omgang van uw kind binnen het gezin (met ouders, broers / zussen) ____________________
_________________________________________________________________________________
De omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen _______________________
_________________________________________________________________________
Overige bijzonderheden die voor school van belang zijn
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



De ouder(s)/verzorger(s) geven de school toestemming om (indien relevant)
informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang, het
consultatiebureau, de ggd, de logopedist of andere instanties.
De ouder(s)/verzorger(s) geven de school toestemming foto’s van hun kind(eren) op
internet (www.bs-klaverweide.nl) te plaatsen, tenzij zij hier tegen schriftelijk bezwaar
hebben aangetekend bij de directie.
De ouder(s)/verzorger(s) geven de school toestemming voor het maken van videoopnames voor onderwijskundige doeleinden (school video interactie begeleiding) of
voor informatieve doeleinden, tenzij zij hier tegen schriftelijk bezwaar hebben
aangetekend bij de directie.
Zoeterwoude, ____-____-20__
Naam
Handtekening
Download