Bekijk - Beatrixschool Rijssen

advertisement
Beatrixschool
school voor Prot. Chr. Basisonderwijs
van Broekhuizenstraat 4
7461 VW Rijssen
Tel. 0548 – 540677
[email protected]
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die:
- Starten in groep (instroom) 1.
- Starten in groep 2 of 3 (vanaf een andere school).
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Welkom op de Beatrixschool!
Om een goed beeld te krijgen van uw kind en om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op
zijn/haar onderwijsbehoeften, willen wij graag iets meer weten over uw kind en zijn/haar
ontwikkeling tot nu toe.
Daarom hebben wij onderstaande vragenlijst samengesteld en willen wij u vragen deze in te
vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
De lijst is ook digitaal te vinden op de website van onze school. U mag er ook voor kiezen om
deze te downloaden en ingevuld op te sturen naar [email protected].
De informatie wordt opgenomen in het leerlingdossier. Uiteraard gaan we met deze en alle
andere informatie rondom uw kind vertrouwelijk en zorgvuldig om.
Algemene gegevens:
Naam van uw kind
Geboortedatum
Naam ouders/verzorgers
Adres(sen)
Telefoonnummer thuis
Mobiele nummer(s)
Wie kunnen we bellen als u niet bereikbaar
bent en er gebeurt iets met uw kind (naam +
telefoonnummer)?
Mailadres(sen)
Huisarts + telefoonnummer
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
Zo ja, welke peuterspeelzaal?
Bezoekt uw kind een kinderdagverblijf?
Zo ja, welk kinderdagverblijf?
Mogen wij foto’s/filmpjes waar uw kind op
staat plaatsen op de website van de school
en/of gebruiken voor social media?
Medische gegevens:
Geeft u toestemming vragen te stellen aan
en/of inlichtingen te verkrijgen over uw kind
aan derden (consultatiebureau, PSZ, etc.)?
Gebruikt uw kind medicijnen?
J/M
Heeft uw kind een voedselallergie?
Is er sprake geweest van (ernstige) ziekten/
ziekenhuisopnames? Zo ja, wat en wanneer?
Geeft u (indien nodig) de school
toestemming tot het verrichten van
noodzakelijke medische handelingen?
Overige opmerkingen m.b.t. de medische
gegevens.
Thuissituatie:
Hoe is de gezinssamenstelling?
Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie
(b.v. ouders, broers/zussen, sterfgevallen,
scheiding, verhuizing, etc.)?
Welke taal (of dialect) wordt er thuis
gesproken?
Overige opmerkingen m.b.t. de thuissituatie.
Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind:
Algemeen
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de
zwangerschap en/of bevalling?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de
zelfredzaamheid (b.v. zindelijkheid, aan- en
uitkleden, etc.)?
Wat vindt u sterke eigenschappen van uw
kind?
Hebt u op bepaalde gebieden zorgen
rondom de ontwikkeling van uw kind?
Zo ja, kunt u dit toelichten?
Hebt u het idee dat uw kind een voorsprong
of achterstand heeft ten opzichte van
leeftijdsgenootjes? Zo ja, kunt u kort
beschrijven waarom u dit vindt?
Motorische ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden geweest m.b.t. de
ontwikkeling van kruipen/lopen?
Heeft uw kind fysiotherapie (gehad)?
Zo ja, bij wie en welke periode?
Is uw kind al duidelijk links- of rechtshandig?
Zo ja, welke hand wordt gebruikt?
Spraak- taalontwikkeling
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de
taalontwikkeling van uw kind
(woordenschat, zinsbouw)?
Hoe is de verstaanbaarheid van uw kind?
Heeft uw kind logopedie (gehad)?
Zo ja, bij wie en welke periode?
Komt er dyslexie voor in het gezin of in de
naaste familie?
Sociale en emotionele ontwikkeling
Kunt u iets vertellen over de omgang van uw
kind met andere kinderen?
Kunt u iets vertellen over de omgang van uw
kind met volwassenen?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de sociale en
emotionele ontwikkeling van uw kind
(verlegen, vaak ruzie, komt voor zichzelf op,
etc.)?
Spelontwikkeling
Heeft uw kind een spelvoorkeur?
Werkt of speelt uw kind geconcentreerd?
Kunt u aangeven hoe lang uw kind met één
activiteit bezig kan zijn (gemiddeld)?
Overig
Overige opmerkingen m.b.t. de ontwikkeling
van uw kind.
Ons kind is.. :
(kruis aan wat van toepassing is op uw kind, u mag meerdere hokjes invullen)
Spontaan
Driftig
Gespannen
Passief
Aandachtvragend
Teruggetrokken
Jaloers
Vrolijk
Zelfverzekerd
Overactief
Rustig
Opgewekt
Verlegen
Angstig
Gehoorzaam
Nieuwsgierig
Een doorzetter
Enthousiast
Deze (karakter)eigenschap staat niet in de lijst, maar is wel van toepassing op ons kind:
-------------------------------------------------------------------
Overig:
Zijn er verder nog bijzonderheden die voor
de school van belang kunnen zijn?
Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Mocht u naar aanleiding van de ingevulde
vragenlijst nog behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht en/of de Ib’er, dan kunt
u zelf contact met ons opnemen en een afspraak maken.
Mocht de leerkracht en/of Ib’er nog vragen hebben naar aanleiding van het ingevulde
formulier, dan nemen wij contact met u op.
Datum van invullen,
Handtekening ouders,
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Team Beatrixschool
Download