Basisschool Franciscus

advertisement
Basisschool Franciscus
Schoollaan 2
6241 BM Bunde
Tel. 043-3641508
[email protected]
Intakeformulier tussentijdse instroom van leerlingen
Naam van het kind:
Geboortedatum :
Broertjes/zusjes:
Invuldatum
:
Ingevuld door
:
Als u als ouders de behoefte heeft om onderstaande informatie toe te lichten in een intakegesprek kunt u
via de mail contact opnemen met Marij Heuvelmans. ([email protected])
In de maand voorafgaande aan de maand waarin uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor
het intakegesprek.
Mochten wij als school behoefte hebben aan een intakegesprek, dan nemen wij contact met u op.
Heeft uw kind wel/geen peuterspeelzaal bezocht?
ja
nee
Zo ja, welke (naam en adres)?
Zijn daarover bijzonderheden te melden?
Heeft uw kind wel/niet de kinderopvang bezocht?
Zo ja, waar (naam en adres)?
ja
nee
Zijn daarover bijzonderheden te melden?
Voor kinderen die van een andere basisschool komen:
Welke basisschool ( naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer, naam van de huidige leerkracht en/of
Intern Begeleider
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de vorige school te melden?
Zo ja, welke?
ja
nee
Geeft u toestemming voor het opnemen van (telefonisch) contact met de leerkracht en/of Intern
Begeleider van de huidige school voor het opvragen van relevante gegevens?
ja
nee
Baby- en peutertijd
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of peutertijd?
Zo ja, welke?
ja
nee
Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt?
Zo ja, welke?
ja
Uw kind kan zelf de volgende kledingstukken aan- uitdoen:
jas
trui
broek
schoen/laars
Gezondheid/medische gegevens
Is uw kind gezond?
Slaapt uw kind goed?
Zijn er bijzonderheden rondom het eten?
Relevant voor de school is:
ja
ja
ja
soms
soms
soms
Is er sprake van bijzondere ziekten of afwijkingen?
Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
ja
nee
Is er sprake van allergieën?
Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
ja
nee
Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, wat moet de school daarvan weten?
ja
nee
Is uw kind onder behandeling geweest van:
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
andere arts/instelling:
nee
nee
nee
nee
kinderarts
De taal/denkontwikkeling
De moedertaal van uw kind is:
Uw kind spreekt duidelijk en is goed verstaanbaar.
Limburgs
Nederlands
Andere taal, nl
ja
soms
nee
Uw kind begrijpt goed wat er gezegd wordt.
Uw kind kan met woorden duidelijk maken wat het wil vertellen.
ja
ja
soms
soms
nee
nee
Zijn er bijzonderheden in de spraakontwikkeling?
Denk hierbij bv. aan:
heeft uw kind logopedie gehad?
Is uw kind laat (na het 2e levensjaar) gaan praten?
Toelichting:
ja
nee
Wat zijn uw eigen ervaringen met lezen?
Wordt uw kind regelmatig voorgelezen?
Zijn er thuis prentenboeken/leesboeken aanwezig?
Komt er in de naaste familie dyslexie voor?
positief
negatief
ja
nee
ja
nee
ja
nee
neutraal
De spel- en sociale ontwikkeling
Wat is het favoriete spel van uw kind? Hobby’s?
Neemt uw kind zelf initiatief voor het spelen met een
vriendje/vriendinnetje?
Hoe lang kan uw kind zelfstandig spelen?
ja
nee
minuten
De motorische ontwikkeling
Beweegt uw kind graag?
ja
Hoe beweegt uw kind zijn/haar lichaam?
soepel
Heeft uw kind problemen met het evenwicht?
ja
nee
Botst en valt uw kind vaak?
ja
nee
Versnelde ontwikkeling
Is al bezig met letters en cijfers (groep 1-2)
Gebruikt moeilijke en andere woorden
Is perfectionistisch
Is taakgericht
Vraagt veel om nieuwe uitdagingen
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
weinig soepel
Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent. Mijn kind is:
spontaan
zelfverzekerd
teruggetrokken
makkelijk
houterig
opgewekt
somber
overactief
lawaaierig
driftig
veeleisend
aandachtvragend
verlegen
levendig
agressief
passief
druk
ontspannen
gespannen
open
jaloers
angstig
gehoorzaam
vrolijk
rustig
Algemeen
Invullen gaat als volgt. Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
 Ja, dat klopt (meestal) wel voor mijn kind
 Soms
 Nee, dat klopt (meestal) niet voor mijn kind
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:
ja
soms
nee
Heeft zin om naar school te gaan
Kan zelfstandig naar de wc (groep 1)
Vraagt hulp als dat nodig is
Voelt zich gemakkelijk in een groep
Speelt graag met andere kinderen
Houdt zich aan afspraken
Is zeker van zichzelf
Heeft vaak ruzie
Stelt uit zichzelf vragen
Gezinsomstandigheden
Bijzondere gebeurtenissen in het gezin, die van invloed kunnen zijn op
hoe uw kind zich voelt of gedraagt?
Relevant voor school om te weten:
ja
nee
Worden thuis specifieke gewoonten/regels gehanteerd die van invloed
kunnen zijn op het gedrag op school?
Relevant voor school om te weten:
Aanvullende opmerkingen en/of vragen:
Ondertekening:
Plaats:
Datum:
Naam en handtekening ouder(s) / voogd(en):
Naam en handtekening Intern Begeleider:
ja
nee
Download