Aanmeldformulier-vragenlijst

advertisement
Aanmeldformulier
Datum (van invullen)
: ___________________________________________________
Gewenste plaatsingsdatum
: ___________________________________________________
Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/Verzorger 1
Ouder/verzorger 2
Geslacht
: man/vrouw
Geslacht
: man/vrouw
Voorletter(s)
: __________________________
Voorletter(s)
: ___________________________
Achternaam
: _____________________
__
Achternaam
: __________________________
Adres
: _____________________
__
Adres
: __________________________
PC + Woonplaats
: _____________________
__
PC + Woonplaats : ___________________________
Telefoon
: _____________________
__
Telefoon
: ___________________________
Email
: _____________________
__
Email
: _____________________ __
Gegevens Leerling
Roepnaam
: ___________________________________________________
Achternaam
: ___________________________________________________
Geboortedatum
: ___________________________________________________
Graag ook de achterzijde invullen
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning behoeft gezien de huidige ontwikkeling van uw kind?
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld?
Ja / nee
Ja / nee
Zo ja, welke school heeft uw 1e voorkeur en waarom?
Binnenkort wordt u uitgenodigd voor een informatief gesprek. Om het onderwijs rondom uw zoon/dochter zo
passend mogelijk vorm te geven is informatie betreffende de ontwikkeling van uw zoon/dochter en zijn/haar
onderwijsbehoeften van grote waarde. We verzoeken u de beschikbare informatie mee te nemen naar het
gesprek.
Hartelijk dank voor het invullen
Vragenlijst behorende bij de aanmelding van nieuwe leerlingen
Beste ouders/verzorgers,
Binnen de toelatingsprocedure van onze school is het invullen van deze vragenlijst een vast onderdeel. We gebruiken
deze vragenlijst om een goed beeld te kunnen krijgen van uw zoon/dochter.
Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan er op verzoek van de school of van de ouders/verzorgers een
gesprek volgen. Ik verzoek u vriendelijk het formulier (digitaal) in te vullen en binnen een week na ontvangst weer
retour te sturen (evt. digitaal) naar school.
Met vriendelijke groet,
Claire Pet
Schoolleider OBS Arnoldus van Os
[email protected]
Algemene gegevens
Volledige naam van het kind
Geboortedatum
Invuldatum
Gezinsomstandigheden en opvoedingsgegevens
Zijn er meerdere kinderen in het gezin?
Zo ja, welke plaats in het gezin heeft dit kind
(oudste, jongste, middelste etc.)?
Zijn er bijzondere
omstandigheden/gebeurtenissen die van invloed
kunnen zijn op uw kind?
Zo ja, welke?
Worden er thuis specifieke gewoonten/regels
gehanteerd die van invloed kunnen zijn op het
gedrag op school?
Zijn er zaken in de opvoeding waar u (geregeld)
tegen aanloopt?
Zo ja, welke?
Schoolbeleving en motivatie
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
Zo ja, welke (naam en adres)?
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?
Zo ja, welke (naam en adres)?
Ja/nee, want
Zijn hierover bijzonderheden te vermelden (bijv.
een VVE-indicatie)?
Zo ja, welke?
Is er een overdachtsformulier/rapport
beschikbaar? Zo ja, dan ontvangen we graag
(t.z.t.) een kopie.
Geeft u ons toestemming om informatie in te
winnen bij de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf?
Ja/nee
Voor kinderen die van een andere basisschool
komen:
Welke basisschool (naam en adres)?
Zijn er bijzonderheden te vermelden?
Geeft u ons toestemming om informatie in te
winnen bij de de vorige school?
Ja/nee
Zwangerschap, geboorte, baby-en peutertijd
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de
zwangerschap, geboorte, baby-en/of peutertijd?
Zo ja, welke?
Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen
meegemaakt?
Zo ja, welke?
Medische gegevens/gezondheid
Is uw kind gezond?
Is er sprake van bijzondere ziekten of
afwijkingen?
Zo ja, welke en welke informatie hierover is
relevant voor de school?
Is er sprake van allergieën?
Zo ja, welke en welke informatie hierover is
relevant voor de school?
Is uw kind zindelijk?
(Het is noodzakelijk dat uw kind zindelijk is als
het naar school komt.)
Zijn er bijzonderheden m.b.t. het
gezichtsvermogen van uw kind?
Zo ja, welke en welke informatie hierover is
relevant voor de school?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. het gehoor van uw
kind?
Zo ja, welke en welke informatie hierover is
relevant voor de school?
Is uw kind onder behandeling van een specialist?
Zo ja, welke?
Ja/nee
Ja/nee
Taal/spraakontwikkeling
Zijn er bijzonderheden in de spraakontwikkeling
(bijv. na het tweede jaar gaan praten, onder
behandeling van een logopediste).Zo ja, welke?
Is uw kind verstaanbaar voor anderen?
Is uw kind vrij in zijn/haar spreken?
Stottert uw kind?
Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt?
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Kan uw kind met woorden duidelijk maken wat
Ja/nee
hij/zij wil vertellen?
Kan uw kind luisteren?
Wordt er thuis een tweede taal gesproken? Zo ja,
welke?
Heeft uw kind interesse in boeken/lezen?
Motorische ontwikkeling
Beweegt uw kind graag?
Hoe beweegt uw kind zijn/haar lichaam?
Kan uw kind knippen?
Kan uw kind al wat tekenen/knutselen?
Denkontwikkeling
Vraagt uw kind naar het waarom van dingen?
Vindt u dat er sprake is van een vertraagde
ontwikkeling?
Zo ja, welke bijzonderheden zijn hierover te
vermelden?
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Soepel/weinig soepel/houterig
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Vindt u dat er sprake is van een versnelde
ontwikkeling?
Zo ja, welke bijzonderheden zijn hierover te
vermelden?
Verwachtingen
Verwacht u dat uw kind (aanpassings)problemen zal hebben t.a.v.:
Het zich houden aan de regels?
Ja/nee
Het stilzitten?
Ja/nee
Het rekening houden met anderen?
Ja/nee
Het omgaan met uitgestelde aandacht?
Ja/nee
Het lichamelijk aankunnen?
Ja/nee
Karaktereigenschappen
Wilt u in het onderstaande lijstje omcirkelen wat u in uw kind herkent.
spontaan
zelfverzekerd
teruggetrokken
opgewekt
somber
overactief
driftig
veeleisend
aandachtvragend
levendig
agressief
passief
ontspannen
gespannen
open
vrolijk
rustig
angstig
Aanvullende informatie
Welke andere belangrijke onderwerpen wilt u
expliciet vermelden die belangrijk zijn voor de
aanmelding en plaatsing van uw kind?
Ouder/verzorger wenst een aanvullend gesprek.
Vriendelijk bedankt voor het invullen.
Aldus naar waarheid ingevuld
Handtekening ouder/verzorger:
Datum:
Ja/nee
meegaand
lawaaierig
verlegen
druk
jaloers
gehoorzaam
Download