Intake formulier - Foto`s van OBS Breskens

advertisement
Intake formulier
Leerling gegevens
Kind gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Voorschools
KDV vanaf .. jaar.
PSZ vanaf .. jaar
Extra dagdelen peuterspeelzaal:
VVE traject:
Anders:
Algemene ontwikkelingsaspecten
Zijn er opvallende zaken te noemen met betrekking tot:
Zwangerschap
Geboorte
Peutertijd
Voorschools (kdv/psz/vve)
Plan van aanpak:
KIJK registratie:
Externe hulpverlening (juvent, jeugdarts,logopedie, kinderfysiotherapie)
Gezondheid (ziektes, ongevallen, specialistbezocht, handicap, allergie, medicijngebruik)
Eten en drinken
Zindelijkheid (overdag/’s nachts)
Aanvullende opmerkingen:
Motorische ontwikkeling
Welke opvallende zaken kunt u noemen met betrekking tot:
de grof-motorische ontwikkeling (bewegen in de babytijd, kruipen, leren lopen, steppen, fietsen,
zichzelf aankleden.)
De fijn-motorische ontwikkeling (oog-handcoördinatie, tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes
vastmaken, gebruik van bestek.)
Zintuigelijke ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
ogen en gezichtsvermogen
Oren en het gehoor
Cognitieve ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden(geweest) met betrekking tot:
de belangstelling van uw kind voor de dingen om zich heen.
De manier en het gemak waarop uw kind dingen leert.
De manier en het gemak waarop uw kind zich kan concentreren of met iets bezig kan zijn.
De manier en het gemak waarop uw kind zich dingen kan herinneren.
Aanvullende opmerkingen:
Spraak-taalontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
de spraak- taalontwikkeling
Heeft uw kind altijd goed verstaanbaar gesproken?
Kan uw kind altijd goed onder woorden brengen wat hij/zij bedoelt?
Wat vind u van de woordenschat van uw kind in vergelijking met andere kinderen.
Wordt er thuis een andere taal of dialect gesproken?
Komen er in uw gezin of familie lees- of spellingproblemen voor? Zo ja: bij wie?
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Zijn er bij uw kind bijzonderheden (geweest) met betrekking tot:
het karakter van uw kind (vriendelijk, gesloten, opvliegend, gemakkelijk kind, moeilijk kind,
snel emotioneel)
de omgang van uw kind binnen het gezin (ouders,broers, zussen)
de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen.
Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden (ongeluk,sterfgeval, dood huisdier,
ziekenhuisopname, echtscheiding, ernstige ziekte familielid, verhuizing etc.)
Aanvullende opmerkingen
Wat verwacht u van de school?
Wat kan de school bieden?
Mogelijkheden passend onderwijs
Ontwikkeling volgen
Pedagogisch klimaat
School-klassenorganisatie
Interne ondersteuning
Mogelijkheden externe ondersteuning
leerkracht/leerling
Wat verwacht de school van de ouders?
Overdracht en/of inzage in alle gegevens om zo
goed mogelijk af te kunnen stemmen op de
onderwijsbehoeftes van uw kind.
Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes
willen wij een intensieve samenwerking met
ouders om zo goed mogelijk af te kunnen
stemmen op de onderwijsbehoeftes van uw
kind.
Hierbij worden ook observaties in de klas
uitgevoerd door de intern begeleider.
Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van
uw kind, zoals interesse voor schoolwerk tonen,
schoolvorderingen met je kind bespreken,
kinderen stimuleren om hard te werken op
school, hen helpen met hun huiswerk e.d
Supervisie door ouders, zoals toezicht houden
op het gedrag van uw kind (buitenspelen, tv
kijken, computergebruik) en het daarbij
begeleiden.
Zorgen dat uw kind gezond eet en op tijd naar
bed gaat, zodat uw kind uitgerust op school
komt.
Beschreven in ondersteuningsprofiel voor
kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte
KIJK
CITO
Methodegebonden toetsen
Ontwikkelingsperspectief bij voor/achterlopen in
ontwikkeling
Regelmatig oudercontact.
Leefstijl
Klassenregels en afspraken
Respectvol omgaan met elkaar
Pestprotocol
Groepssamenstelling
Klassenmanagement
Zelfstandig werken
Werken in instructiegroepen
Leren samenwerken
Interne begeleiding gericht op ondersteuning
leerkrachten
Handelingsgerichte procesdiagnostiek (RPCZ)
Ondersteuning vanuit samenwerkingsverband.
Afspraken/overeenkomsten
Observaties in de klas
Het kan voorkomen dat er een korte observatie nodig is in de klas door een intern begeleider
vanwege een hulpvraag van de leerkracht.
Als ouder/verzorger ga ik akkoord met een korte observatie door de intern begeleider
ja/nee
Ziek /gewond raken op school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een
insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school contact opnemen met de ouders/verzorgers of
met een andere door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken
zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat
is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Als ouder/verzorger ga ik akkoord met bovenvermelde zienswijze
ja/nee
Foto’s en filmopnames
Er worden op school regelmatig foto’s of filmopnames gemaakt tijdens diverse activiteiten.
Deze foto’s/filmpjes worden regelmatig geplaatst op de website en de facebookpagina van de
school. Daarnaast worden deze foto’s ook gebruikt voor de Nieuwsflits ,de Op Bresjes of de krant.
Als ouder/verzorger ga ik akkoord met het maken en plaatsen van foto’s/filmopnames op de website
en facebookpagina van school en het plaatsen van foto’s in streekbladen en in de krant
ja/nee
Luizencontrole
Vier keer per jaar worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Als ouder/verzorger ga ik akkoord met de luizencontrole op school
ja/nee
Afspraken rondom de aanmelding.
 Intakegesprek met de directeur van de school
 Gegevens uit het intakegesprek worden besproken met de leerkracht(en) van de groep(en)
waar de leerling plaatsbaar is. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt de
intern begeleider bij dit gesprek betrokken.
 De leerkracht van de groep waar het kind geplaatst gaat worden, neemt contact op met de
ouders/verzorgers om een vervolgafspraak te maken.
 Vijf á zes weken na plaatsing volgt een oudergesprek met de leerkracht over de bevindingen
van ouders, kind en school tijdens deze eerste weken.
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volgen na dit eerste gesprek structureel
oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind op school. Hierbij kan, indien
noodzakelijk, de intern begeleider aanwezig zijn.



Criteria bij plaatsing.
Samenstelling van de groep op basis van aanwezige leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Verdeling jongens/meisjes in de groep.
Leerkrachtstijl, bijv. meer structuurbiedend of juist meer losmakend.
Ingevuld door:
Datum:
Overige afspraken:
Handtekening ouder
Handtekening school
Download