PresentatiePP 1-Zorgroute

advertisement
Welkom
Wat komt er op ons af
inspectie
differentiëren
kwaliteitsverbetering
passend onderwijs
ouderparticipatie
refentieniveaus
Wat is ons antwoord
1-Zorgroute
Wat is 1-Zorgroute
Een middel om te komen tot:
Afstemming van ons
onderwijs op de
onderwijsbehoeften
van de leerlingen
Een middel om te komen tot:
Kwaliteitsverbetering van
ons onderwijs én de zorg
Een middel om te komen tot:
Tegemoet te komen aan
de verschillen tussen
leerlingen binnen de groep
Uitgangspunten 1-Zorgroute
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Preventief en proactief denken en handelen
Positieve aspecten
Werken met groepsplannen
Leerkracht is beslissende factor
Interactioneel referentiekader
Zorg zoveel mogelijk binnen de klas
Ouders zijn belangrijke partner
De intern begeleider is spin in het web
Werkwijze is systematisch en cyclisch
1. Preventief en proactief
denken en handelen
Verschuiving van de zorg richten op
uitvallers naar vroegtijdig signaleren.
Gevolg: gewone onderwijsaanbod
intensiveren en afstemmen (welke extra
instructie hebben deze leerlingen nodig)
 Ook richten op leerlingen met
ontwikkelingsvoorsprong

2. Positieve aspecten
Richten op positieve kwaliteiten (wat kan dit kind
goed, wat vindt dit kind leuk)
Waarin zijn de ouders sterk (wat zijn stimulerende
factoren)
Waarin is deze leerkracht sterk (welke aanpak onder
welke omstandigheden)
3. Werken met groepsplannen
Drie niveaus:
 instructie onafhankelijke leerlingen (oranje)
 instructie afhankelijke leerlingen (blauw)
 instructie gevoelige leerlingen (geel)
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare
onderwijsbehoeften
Individueel handelingsplan incidenteel
(doel: de leerlingen weer opnemen in het
groepsplan)
In de groep leren kinderen van en met elkaar
4. Leerkracht is beslissende factor
Leerkracht verzamelt relevante gegevens
Leerkracht vult groepsoverzicht in
Leerkracht reflecteert op eigen aanbod
Leerkracht reflecteert op eigen handelen
Leerkracht observeert de leerling
Leerkracht analyseert toetsresultaten
Leerkracht voert gesprekken met leerlingen
Leerkracht voert gesprekken met ouders
5. Interactioneel referentiekader
We kijken naar ‘dit kind, in deze groep, bij
deze leerkracht, in deze school, met deze
ouders’
Dit biedt aanknopingspunten voor de
afstemming op de onderwijsbehoeften
van het kind
6. Zorg zoveel mogelijk binnen de
klas
Leerkracht is verantwoordelijk voor de
zorg
 Leerlingen worden dus door de eigen
leerkracht zoveel mogelijk binnen de
klas/groep begeleid
 Leerling blijft deel uitmaken van de groep

7. Ouders zijn belangrijke partner
Ouders kennen hun kind als geen ander
Ouders kunnen de leerkracht belangrijke
informatie verschaffen
Ouders kunnen hun kind thuis ook helpen
8. Intern begeleider is spin in het web
Intern begeleider leidt groeps- en
leerlingbesprekingen
Intern begeleider is schakel naar externe zorg
Intern begeleider heeft taken op de volgende
gebieden:
- Zorgcoördinatie
- Coaching leerkrachten
- Ondersteuning leerkrachten (deskundigheid)
- Toezien op opbrengsten (leerresultaten)
9. Werkwijze is systematisch en
cyclisch
Groepsbesprekingen
De hiervoor getoonde cyclus wordt altijd
afgesloten met een groepsbespreking
De groepsbespreking is tevens de start voor
een nieuwe cyclus
Dit schooljaar gekozen voor twee cycli van
opstellen groepsplannen en houden van
groepsbesprekingen
Aanwezigen: intern begeleider en leerkracht
Inhoud groepsbesprekingen
Evaluatie van een vorig groepsplan
Signaleren leerlingen die extra aandacht nodig
hebben
 Aandachtspunten voor de hele groep
 Verhelderen/aanscherpen onderwijsbehoeften
 Clusteren van leerlingen
 Opstellen nieuw groepsplan
 Hulpvragen van de leerkracht
 Aanmelden leerlingen voor leerlingbespreking
 Na de laatste groepsbespreking wordt de
overdracht naar de nieuwe groep
meegenomen


Leerlingbesprekingen 1
Leerlingbespreking met het doel RT starten
- Een leerling profiteert onvoldoende van het groepsplan
- Specifieke onderwijsbehoeften van een leerling blijven
onduidelijk
- Drie à vier keer per jaar
- Leerkracht levert gegevens aan
- Aanwezig groep 1-2: leerkracht en intern begeleider
onderbouw
- Aanwezig groep 3-8: remedial teacher, extra begeleider,
intern begeleiders midden – en bovenbouw
- Doel: op termijn weer profiteren van groepsplan
- Informatieverstrekking aan ouders, eventueel
voorafgegaan aan of gevolgd door een gesprek met
ouders
Leerlingbesprekingen 2
Leerlingbespreking met het doel advies inwinnen van
externe deskundigen (de interne zorgcommissie)
- Er zijn aanwijzingen of vermoedens voor een ernstige
problematiek
- Er zijn aanwijzingen of vermoedens van een stoornis
- Twee à drie keer per jaar
- Leerkrachten leveren gegevens aan
- Aanwezig: Jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk
werk, medewerker HCO, intern begeleiders onder,midden- en bovenbouw
- Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld en
verlenen toestemming
- Ouders worden nadien geïnformeerd over de uitkomst
en er worden afspraken gemaakt over de samenwerking
Invoering 1-Zorgroute
Vier fasen
1. Oriëntatie in het team
2. Voorbereiding
3. Implementatie/uitvoering
4. Evalueren, bijstellen, borgen
Het is een meerjarig traject
Het eerste jaar wordt gestart met één
vakgebied
Fase 1: oriëntatie in het team
Voor de zomervakantie studiedag geweest
Aan de orde:
Uitleg over 1-Zorgroute
Uitleg over handelingsgericht werken
Consensus bereikt in het team
Schoolplan opgesteld en besproken met MR
Fase 2: voorbereiding
Afspraken gemaakt met het HCO:
Over de invoering
Over welk vak als eerste mee te beginnen
Over de wijze van begeleiding
Over de invulling van de volgende studiedag
Fase 3: implementatie/uitvoering
Starten in schooljaar 2011-2012
Vakgebied rekenen:
Opstellen groepsoverzichten
Opstellen groepsplan
Inplannen groepsbesprekingen
Nascholing klassenmanagement
Fase 4: evalueren, bijstellen, borgen
Verzamelen van aandachtspunten voor
verbetering
Stappen uit 1-Zorgroute vastleggen in de
zorgstructuur van de school (Zorgplan)
Stappen uit 1-Zorgroute vastleggen in de
jaarplanning
Eerste ervaringen team









Leerkrachten kijken anders naar hun kinderen
Gedegen groepsoverdracht zorgt voor meer gerichte
start met de nieuwe groep
Begin schooljaar al meer kennis over de leerlingen
De zorg vindt steeds meer in de klas plaats
Benoemen van onderwijsbehoeften is een moeilijke
stap
Werken op drie niveaus vergt een gestructureerd
klassenmanagement
Lastig om individuele handelingsplannen los te laten
Het actief betrekken van de ouders moet nog meer van
de grond komen
Er moet meer met kinderen worden gepraat
En hier doen we het voor!
Heeft u nog vragen?
Dank u wel voor uw aandacht
Download