Protocol Nieuwe Media, Digitale Cultuur en Mobiele

advertisement
Protocol Nieuwe Media, Digitale Cultuur en Mobiele Telefonie
Hoe gaat de school om met nieuwe media?
De school heeft televisie, video en internetfaciliteiten. Kinderen maken gebruik van deze media ter
verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere
scholen en deskundigen te kunnen raadplegen.
Het is waarschijnlijk dat de kinderen steeds meer gebruik zullen maken van Internet en andere (nieuwe
en sociale) media. Hierdoor kunnen er echter ook beelden en programma's de school binnenkomen, die
wij niet geschikt vinden voor onze leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en
racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico van het binnenhalen van niet
respectvol en ongewenst materiaal groot.
De school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen,
zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen.
De school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te
brengen.
Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Wij kiezen voor wat betreft
het gebruik van internet dus voor het “pedagogisch” filter.
De school confronteert kinderen niet bewust met bovengenoemde uitingen.
De leerkrachten zullen leerlingen aanspreken op ongewenst (surf, chat en e-mail) gedrag.
Het personeel gebruikt internet vooral voor onderwijs doeleinden. Op school geldt voor al het personeel
dat het niet is toegestaan, sites op te roepen rond de thema’s geweld, seks en racisme welke niet
aansluiten bij de pedagogische opdracht van de school.
Elke leerling moet bekend worden gemaakt met de inhoud van dit protocol en de spelregels omtrent
internet, voordat deze op of via school gebruik mag maken van het internet.
Onze uitgangspunten:
De leerkracht bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en
videobeelden te begeleiden.
De leerkracht stelt kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die geen
opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bijvoorbeeld het school tv weekjournaal voor
groep 7 en 8, waarin oorlogssituaties worden behandeld).
Bij het vertonen van videofilms wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat
films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden!. De school ziet het als opvoedkundige taak om
kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen.
Internetten gebeurt niet zonder een leerkracht in de nabijheid.
De school probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen.
Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel van de school kijkt als het
ware ‘over de schouder mee'.
De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij
het zoeken naar informatie op internet. Chatten wordt slechts bij hoge uitzondering toegestaan
(bijvoorbeeld als onderdeel van een project).
Ook bij het surfen op internet, (online) spelletjes spelen , bij e-mailgebruik en in het geval van chatten
door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen
en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling
heeft.
De ICT-coördinator kan accounts van gebruikers inzien in verband met het beheren van het netwerk.
Desgewenst kan hij accounts controleren op ongewenst gebruik van de computer.
Het maken van foto’s en films met mobiele telefoons onder schooltijd, op enige ruimte in of buiten de
school, zoals maar niet beperkt tot gymzalen, kleedkamers, toiletgroepen en de speelplaatsen, is niet
toegestaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen en met nadrukkelijke toestemming van de leerkracht
mogen foto’s worden gemaakt voor bijv. onderwijskundige doeleinden. Het verdient dan aanbeveling
de fotocamera’s en filmcamera’s van de school te gebruiken. Dat voorkomt misverstanden.
Bij het publiceren van fotomateriaal van kinderen in schoolsituaties gaan we met grote zorg om.
Belangrijk vinden we dat we een representatief beeld geven van de situatie bij ons op school en dat
recht wordt gedaan aan de integriteit van elk individu.
Als er zich onregelmatigheden voordoen, wordt dit altijd gemeld bij de ICT-coördinator. Deze houdt
hiervan een logboek bij. Op deze wijze krijgen we inzicht in het verkeerd gebruik van nieuwe media.
Aanvullende afspraken met de leerlingen
Geef nooit persoonlijke informatie ( van jezelf of iemand anders) door op internet zoals geboortedatum,
namen, (e-mail) adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht.
Bezoek geen websites die niet aan de fatsoensnorm voldoen.
Vertel het de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan
je weet dat het niet hoort. Houd je aan die afspraken dan is het niet jouw schuld dat je zulke
informatie tegenkomt.
Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht.
Verstuur bij e-mail berichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming van de
leerkracht.
Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het
niet hoort, het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
Verstuur ook zelf dergelijke e-mails niet.
Wanneer je via internet, e-mail of chat gepest wordt moet je dit aan je ouders, leerkracht of de
vertrouwenspersoon van de school vertellen, net zoals bij andere problemen.
Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. Je mag geen aankopen doen
via internetgebruik op school.
Aanvullende afspraken met de leerkrachten
Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een
ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende
gevallen alleen met toestemming van de ouders.
Voor e-mail geldt in beginsel ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.
Aanvullend ten aanzien van Mobiele telefonie en Apps
Steeds meer kinderen krijgen in de basisschoolleeftijd een mobiele telefoon. Als kinderen een
telefoon mee naar school willen of moeten nemen, gelden op
De Krullevaar enkele regels. Tijdens de schooluren dienen de telefoons uitgeschakeld of op ‘stil’ te
staan. Het is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht, niet toegestaan deze telefoons te
gebruiken voor welke toepassing dan ook, tenzij dit als onderdeel van een project juist en specifiek
en beperkt (binnen een bepaalde les of tijdsduur) wordt gestimuleerd. Dit geldt tevens voor andere
nieuwe mediaproducten, zoals MP3 spelers, psp, iPod, ds e.d.
Hiermee hangt samen dat het personeel een voorbeeldfunctie heeft naar kinderen toe. Vandaar ook
de regel dat personeel tijdens de les- en vergadertijd zeer terughoudend gebruik zal maken van de
mobiele telefoon. Een uitzondering wordt gemaakt voor schoolreizen, uitstapjes,
sportbijeenkomsten e.d., waarbij de leerkracht zich buiten het schoolgebouw bevindt.
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van of andere schade veroorzaakt aan of door
mobiele telefoons en andere elektronica.. Het meegeven aan en meenemen door kinderen van dergelijke goederen
is geheel voor eigen rekening en risico van desbetreffend kind en zijn of haar ouders.
Download