schoolreglement - Sint-Joost-aan-Zee

advertisement
INFOBROCHURE
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Sint-Joost-aan-Zee
Editie september 2008
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
1
Beste ouders,
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. Wij willen het beste voor uw kind.
Door een open klimaat te creëren waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan
streven we naar een totale ontwikkeling van uw kind.
We hopen op een vlotte samenwerking. U bent ook steeds welkom voor een gesprekje met
de leerkrachten of de directie. Bij vragen of problemen staan we steeds klaar om te zoeken
naar een gepaste oplossing.
Deze bundel dient als basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
2
ALGEMENE INFORMATIE
Situering van onze school
Gemeentelijke basisschool
Sint-Joost-aan-Zee
Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-Ten-Node
Tel. 02/220.28.40
Wijkafdeling
Braemtstraat 53
1210 Sint-Joost-ten-Node
Schoolbestuur
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Schoolbestuur: Gemeentebestuur St.Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan 13
1210 Sint-Joost-Ten-Node
Schepen van onderwijs: Beatrice Meulemans
Directie: Sven Moens
Scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap : Groot-Bos-aan-Zee
bestaande uit volgende scholen :
GBS “Sint-Joost-aan-Zee” te Sint-Joost-ten Node
GBS “Stokkel” te Sint-Pieters-Woluwe
GBS “Mooi Bos” te Sint-Pieters-Woluwe
GBS “Klimop” te Sint-Lambrechts-Woluwe
GBS “ Paolaschool “ te Sint-Lambrechts-Woluwe
De administratieve zetel en correspondentieadres van de scholengemeenschap:
GBS “Mooi Bos”
Doorndal 3
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Schoolraad
Met ingang van 1 april 2005 is in elke school een schoolraad verplicht
De schoolraad bestaat uit 3 geledingen en is volgens decreet wettelijk bepaald.
Het doel van de schoolraad is op geregelde tijdsstippen aan uitwisseling te doen over het reilen en
zeilen van de school en al wat daarmee samenhangt. Tevens kunnen er vanuit de verschillende
geledingen suggesties naar voren gebracht worden om de werking van de school te optimaliseren.
De schoolraad heeft met andere woorden een adviserende en overlegbevoegdheid
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
3
De samenstelling van de schoolraad:
Vertegenwoordiging pedagogische raad: Johan Comhair
Vertegenwoordiging ouderraad : Hans Samyn
Vertegenwoordiging leerlingenraad : vertegenwoordigd door voorzitter ped. raad.
De voorzitter: Linde Gregoor
De secretaris: Gabriella De Francesco
Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Kemal Cemgiz
Directeur : Sven Moens
Schoolbestuur : Beatrice Meulemans, Tom Coole, Piere Gerrebos, Aysun Koksal
Huishoudelijk reglement te verkrijgen bij de voorzitter.
Pedagogische raad:
Elke leerkracht van onze school is afgevaardigde van deze raad. Tijdens de maandelijkse vergadering
worden zowel praktische afspraken als pedagogische onderwerpen besproken.
Klassenraad :
De klassenraad is het voltallige team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe
deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid
draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele
leerling. Het is de klassenraad die beslist welke kinderen hun getuigschrift ontvangen en welke
kinderen wel of niet naar een volgende klas kunnen.
Leerlingenraad :
Er wordt belang gehecht aan medezeggenschap: ieder kind moet ervaren dat zijn stem of inbreng
belangrijk is.
In onze school wordt elk jaar een leerlingenraad opgericht, bestaande uit leerlingen van de derde
graad. Dit gebeurt aan de hand van verkiezingen.
Deze komen regelmatig bij elkaar onder leiding van de voorzitter van de pedagogische raad.
Ouderraad:
Eén van de grote kenmerken van onze school is het open karakter naar de buurt en de ouders. We
trachten een goed werkende ouderraad op te richten zodat deze een extra dimensie kunnen geven
aan onze school. Ouders worden nu nauw betrokken bij de schoolwerking. Het blijft een initiatief
waarin ouders ook zelf accenten moeten kunnen blijven leggen.
Medezeggenschapscollege
Scholen die behoren tot een scholengemeenschap met verschillende schoolraden organiseren een
medezeggenschapscollege.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
4
STRUCTUUR:
Kleuterschool Grensstraat:
IA
2,5 jarigen: Juf Lies
IB
3 jarigen: Juf Gabriëlla
IC
3 jarigen: Juf Wendy
IIA
4 jarigen: Juf Elke
IIB
4 jarigen: Juf Sofie
IIIA
5 jarigen: Juf An
IIIB
5 jarigen: Juf Sigi
Extra zorgleerkrachten: Juf Nancy
Juf Dorien
Juf Mieke
Juf Karin
Kinderverzorgster: Juf Valerie
Kleuterturnen : Meester Johan
OETC : Juf Faden
Juf Durna
Juf Zulbiye
Kleuterschool Braemtstraat:
IV : Juf Christien DB en Juf Daniëlla
V : Juf Ilse
Lagere school:
1A : Meester Thomas
1B : Juf Greet
2A : Juf Siska
2B : Juf Sylvia en juf Kim
3A : Juf Chantal
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
5
3B : Juf Ester / Juf Laurence
4A : Juf Anneleen DG
5A : Juf Frederique
5B : Meester Luc
6 : Juf Veronique
Leerkracht Muzische vorming: Juf Brigitte
Extra zorgleerkracht: Juf Brigitte
Juf Dorien
Juf Nancy
Juf Linde
Juf Leslie
Leerkracht LO : Meester Tom
OETC:
Meester Faic
Meester Kemal
Juf Zulbije
Zorgcoördinator : Juf Linde
ICTcoördinator : Roel De Donder
Administratieve hulp: Danielle Delchef en Saskia Delcourt
Katholieke godsdienst: Juf Magda, Juf Marie-Yvonne
Protestandse godsdienst: Juf Jenny
Zedenleer: Juf Katleen
Islamitische godsdienst: Juf Osnur
HET PEDAGOGISCH PROJECT
Horizontale samenhang.
In beide afdelingen ( kleuterafdeling en lagere afdeling) voorziet het schoolteam een horizontale
samenhang tussen de leergebieden die per niveau geconcretiseerd wordt.
In de kleuterafdeling ‘primeren’ welbevinden en betrokkenheid op de doelstellingen. Wanneer
kinderen zich goed voelen in de klas, en zich betrokken voelen, nemen ze intens deel aan de
activiteiten waarbij ze ook onbewust deelnemen aan het leerproces. Hierbij leggen we niet alleen de
nadruk op “kennis opdoen”, maar ook op het verwerven van vaardigheden, inzichten en attitudes met
betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden. Daarnaast zijn leren leren, probleemoplossend
denken en sociale vaardigheden verwerven eveneens belangrijk in de werking van de basisschool.
Doorheen de verschillende activiteiten laten we de 5 leergebieden aan bod komen, zijnde: taal,
wiskunde, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en muzische vorming.
Hierbij proberen we er op te letten dat zoveel mogelijk verschillende doelstellingen aan bod
komen binnen onze thema’s; concrete thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de
kinderen.
In de lagere afdeling trekken we deze visie zo goed mogelijk door.
Door te werken met verschillende methodes (Pluspunt, Toren van Babbel,Totemtaal,leef- en
wereldkuren, WO) is het niet vanzelfsprekend om altijd in alle vakgebieden rond hetzelfde thema te
werken.
Daarom trachten we een aantal projectweken per jaar uit te werken waarbij heel de school wordt
betrokken. Het werken met thematische opdrachten binnen een belangstellingscentrum of een project,
heeft als voordeel dat de nieuwe leerstof gemakkelijker kan gekaderd worden in een groter geheel.
Horizontale doorstroming verloopt dan vlotter. Taal en WO worden thematisch ook meer gekoppeld.
Doelstellingen van taal en WO worden in 1 thema behandeld zodat de transfer hier ook wordt
gestimuleerd
We willen een evenwicht tussen de verschillende leergebieden: leren verbanden te leggen,
wiskundige ruimtebegrippen hanteren bij bewegingsopvoeding, muzische vorming, enz.
Brede persoonlijkheidsontwikkeling.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
6
In beide afdelingen komt de visie van de school op brede persoonlijkheidsontwikkeling op dezelfde
aandachtspunten neer, namelijk de individuele betrokkenheid en het welbevinden van elk kind
nastreven, het motiveren van onze leerlingen en het werken aan verschillende componenten van de
persoonlijkheid.
In de kleuterafdeling zoeken we een evenwicht tussen enerzijds klassikale activiteiten,
groepsactiviteiten (differentiatie) en individuele begeleiding van de kleuters, zodat je op ieders niveau
kan werken en begeleiden ( betrokkenheid en welbevinden verhogen ).
Het materiaal van de keuzeactiviteiten moet aantrekkelijk blijven, regelmatig de hoeken inkleden,
materialen verwisselen en variëren. Een uitgebreide hoekenwerking heeft als gevolg dat de kleuters
leren kiezen naar hun eigen interesses en mogelijkheden ( optimale ontwikkeling ).
De activiteiten zo aanpassen dat er een evenwichtig vormingsaanbod aan bod kan komen.
In de lagere afdeling streven we een brede persoonlijkheidsontwikkeling na,
wat betekent dat onze kinderen werkelijk worden aangesproken als persoon. Betrokkenheid en
welbevinden zijn de basis voor persoonlijke groei. We streven naar motiverend onderwijs, naar actief
leren, naar interactie als een communicatief proces.
We gunnen onze leerlingen de nodige tijd om te ontdekken, veeleer dan alles voor te kauwen en de
leerstof er in te gieten. Kinderen krijgen zo de kans om hun eigen weg te zoeken.
We trachten te werken aan een brede ontplooïing van alle componenten van de persoonlijkheid:
psycho-motorisch, dynamisch-affectief, sociaal en cognitief.
 De mate waarin kinderen ernstig genomen worden in hun belangstelling: de kinderen geven
inhoudelijk vorm aan wat ze leren (inhouden aanbrengen, spreekbeurten houden,…). Het aanbod
sluit aan bij hun leef- en belevingswereld, voldoende aanschouwelijk en ondersteund met media.
Binnen project- en thematisch onderwijs nodigen wij externen uit in de klas.
 De mogelijkheden om actief te zijn in de klas: exploreren, experimenteren, bewegen,
tonen,handelen ervaren, zich uitdrukken,…
 De werkwijzen en de verscheidenheid van werkvormen: een rijk milieu, diverse
groeperingsvormen, verscheidene gespreksvormen, keuzemogelijkheden aanbieden, kinderen
informeren over de plannen. We streven naar een goed evenwicht tussen instructief en
ervaringsgericht onderwijs, tussen een klassikale en meer individuele aanpak.
 De kansen en de ruimte die gegeven worden voor leerervaringen met veeleer affectieve en
sociale inslag: leren samenwerken aan een wiskundig probleem met een hoge realiteitswaarde,
communicatiemiddelen en omgangsvormen oefenen, rekening houden met anderen, met
andermans gedragingen en culturele achtergrond, met wederzijds respect, zich inleven in en
omgaan met gevoelens.
 Een open sfeer met regels en afspraken. Het hele kind voelt zich maar betrokken als er een
voldoende duidelijke, ordelijke en veilige omgeving ontstaat in de klas, in de school. Reglement en
afspraken worden samen opgesteld en besproken.
 Via het OETC-project bevordert de school de integratie en socialisatie van de Turkse kinderen en
hun familieleden, de schoolgemeenschap en de buurt. Elkaar begrijpen is een eerste voorwaarde
bij het integratieproces en de OETC-leerkrachten hebben hierbij een essentiële taak. Naast de
lesmomenten in eigen moedertaal en de ondersteuning van de klaswerking zorgen zij voor een
betere communicatie tussen de verschillende betrokkenen. Eveneens hebben zij oog voor de
typische culturele activiteiten en laten ze ook binnen onze school aan bod komen.
Dit wordt verder uitgediept in de bijlage O.E.T.C
Zorgbeleid
Onze school werkte sinds jaren, zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling, met het
onderwijsvoorangsproject. Er werd een GOK beleidsplan uitgeschreven voor een periode van 3 jaar.
Dit beleidsplan bepaalt de richting die we met onze school uit willen. Er gaat ook ruime aandacht naar
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
7
het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Met onze extra middelen GOK worden zoveel mogelijk
klassen opgesplitst om juist kleinere klasgroepen te kunnen maken. Kleine klasgroepen zorgen voor
een veiliger klasklimaat waarbij elk kind meer spreekkansen krijgt. Elke leerkracht in onze school
werkt dan ook mee om ons GOK beleidsplan te doen slagen. We trachten de extra middelen
geïntegreerd te gebruiken en zo aan iedereen ‘gelijke onderwijskansen’ te geven.
We letten er op toe dat er steeds een samenhang is tussen het concrete werk in de kleuterschool en
de lagere school.
In de kleuterafdeling wordt de leefwereld van het kind veel breder bekeken dan alleen het
schoolgebeuren.
Binnen het schoolgebeuren letten we erop dat zowel de klasleerkracht als de GOK-leerkracht en de
OETC-leerkracht met heterogene groepen werkt. Samen met deze leerkrachten gebeurt er per klas
overleg. Kleuters worden geobserveerd en deze observaties worden in teamverband besproken.
Externen (Foyer, CLB, GON, OVSG, Brusslese ondersteuners, CC Ten Noey, IBO,…) werken met
ons samen en ondersteunen ons.
Onze aandacht gaat ook naar het inbouwen van differentiatievormen met het oog op ondersteuning
van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
Deze lijn wordt doorgetrokken naar de lagere afdeling. We leggen hier wel nadrukkelijke accenten op
het verhelpen van moeilijkheden bij kinderen op het vlak van de brede persoonlijkheidsontwikkeling.
Die hulp wordt geboden door klastitularis en/of extra GOK-leerkracht en/of OETC-leerkracht en/of
externen. We werken in kleine heterogene groepen wat bijdraagt tot een betere interactie tussen
leerlingen onderling en leerkracht-leerlingen.
In onze klassen wordt gewerkt met niveaudifferentiatie. De instructie wordt korter gehouden en er
volgt daarna een beperkte evaluatie aan de hand van een aantal opdrachten. Wie de basisleerstof
begrepen heeft, mag met de individuele oefening aan de slag. Ondertussen neemt de leerkracht
enkele leerlingen die nog niet zover zijn bij zich en biedt de instructie nogmaals aan, aan een lager
tempo, individueler, met meer en vaak ander materiaal.
Hoeken- en contractwerk zijn ook dankbare werkvormen om gedifferentiëerd te werken.
Ook bij remediëringslessen loont een zorgbrede aanpak. Na een toets wordt via een foutenanalyse,
genoteerd in een tabel, een overzicht gemaakt van welke leerlingen en welke delen van de leerstof
uitvallen voor dat onderdeel. Wie de stof voldoende onder de knie heeft, kan starten met een opdracht
uit de uitbreidings- en verdiepingsleerstof. Met de zwakkere leerlingen kan de leerkracht dan aan de
slag. Uit zijn foutenanalyse weet hij goed wie welke opdrachten foutief opgelost had. Daar kan hij dan
gepast remediëren, individueel of in kleine groepjes. Om te kunnen differentiëren is het noodzakelijk
om de kinderen goed te kennen. Vaak zien we immers dat sociale, emotionele en motorisch factoren
de verstandelijke ontwikkeling sterk beïnvloeden.
Zowel in de kleuterafdeling als de lagere afdeling streven wij er zoveel mogelijk naar om een open
school te zijn. De klasleerkracht legt huisbezoeken af waarbij deze beter de leefwereld van het kind
leert kennen. Daartegenover staat dat de ouders betrokken worden in het klasgebeuren, bij projecten,
feesten en mee op uitstap kunnen gaan. Schoolpoortgesprekken zorgen voor het dagelijkse contact
tussen leerkracht en ouders. Buiten dit alles wordt ook een oudergroep opgericht om de
betrokkenheid nog groter te maken.
Actief leren.
Van in de kleuterschool wordt in onze school uitdrukkelijk aandacht besteed aan een actief leerproces
voor de kinderen.
In de kleuterafdeling zit probleemoplossend denken verweven in het hele klasgebeuren en doorheen
alle activiteiten. Hierbij verwijzen we ook naar de horizontale samenhang.
We geven de kleuters de ruimte om zelfstandig en creatief te handelen op hun eigen tempo, binnen
realistische en betekenisvolle probleemsituaties. Hierbij zijn kennis en inzicht gekoppeld aan
denkhandelingen en zijn strategische vaardigheden hefbomen voor actief leren.
Een positief klimaat scheppen tussen kleuter en leider/leidster en tussen de kleuters onderling, is een
belangrijke taak van de leerkracht. Er moet interactie zijn.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
8
Ook in de lagere afdeling stellen we duidelijk dat leren een actief proces is.
Op school moeten leerlingen allereerst “leren leren”. Dat veronderstelt een actieve inbreng van de
leerlingen in het leerproces.
Een belangrijk aspect van leren leren is dat het kind ook systematisch leert het proces van zijn
oplossingsgedrag te controleren en te evalueren.
De school is in zekere mate voor de leerlingen een soort sociaal laboratorium. De leerling krijgt in een
veilige omgeving de kans te ontdekken wat de waarde is van samenwerking. Hij leert al doende hoe
een goede samenwerking tot stand kan komen.
Onze kinderen leren samenwerken met anderen zonder onderscheid te maken van sociale
achtergrond, etnische origine of geslacht.
We trachten de vaardigheden om samen te werken te vergroten met als doelen :






Durven hulp vragen en zich laten helpen.
Leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
In staat zijn zelfstandig informatie te verwerven en te verzamelen.
Eigen mening kunnen en durven uiten.
Bewust worden van eigen beperkingen en mogelijkheden.
Zich weerbaar kunnen opstellen tegenover leeftijdsgenoten en volwassenen door signalen te
geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
De school is geen zit-stil-plaats. Het is een plaats waar het kind gestimuleerd wordt in het zelf
onderzoeken, het zelf ontdekken. Sommige leerlingen hebben bij deze zoektocht meer sturing nodig
dan anderen. De leerkracht begeleidt onze kinderen in hun leerproces. Deze begeleiding zal voor een
aantal kinderen bestaan uit een gericht en stimulerend aanbod, voor andere uit een bijna stapsgewijze
sturing doorheen het leerproces.
Actief leren vertrekt vanuit de visie dat zelfstandig werken, met als belangrijk deelaspect (het zelf
kiezen voor), het echte leren ten goede komt en de betrokkenheid verhoogt.
Met behulp van bijvoorbeeld contractwerk en hoekenwerk, wordt aan de kinderen stap voor stap
aangeleerd hoe ze een tijdje zelfstandig, zonder hulp van de leerkracht aan een taak kunnen werken.
Basis-, herhalings-, en verrijkingsleerstof zorgen voor sterke differentiatie.
Verticale samenhang
Uitgangspunt is het inspelen op de ontwikkelingslijn van de kinderen.
Voor de kleuterafdeling betekent dit dat we rekening houden met gradaties en variaties bij de
ontwikkelingsbehoeften van de kleuters. Een aantal materialen en methodes zijn verweven doorheen
de verschillende kleuterklassen.(vb. Dag Jules, Schatkist, Bronnenboeken,
In de lagere afdeling wordt het aangeboden onderwijs zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud
afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van onze leerlingen.
Het principe van verticale samenhang in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen betekent dat er
continuïteit moet zijn tussen beiden. De leerplannen voor het lager onderwijs sluiten aan bij de
ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs. Sommige ontwikkelingsdoelen zullen in het lager
onderwijs verder moeten worden ontwikkeld of men kan aan de hand van de ontwikkelingsdoelen
mogelijke tekorten remediëren. In het lager onderwijs komen voor het eerst activiteiten uit de
verschillende bewegingscultuurgebieden aan bod. Ze betekenen echter nog geen doel op zich maar
ze worden gebruikt als middel om de basisvaardigheden verder uit te bouwen en te verfijnen.
Aandacht voor continuïteit betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de
schoolloopbaan, tussen de leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag
mogelijk maakt.
Bij de overgang van derde kleuterklas naar eerste leerjaar trachten we de overgang zo vlot mogelijk te
laten verlopen:
 In de kleuterklassen zal gewerkt worden met een voorbereidende rekenmethode (Simsamsom)
die nauw aansluit met de rekenmethode (Pluspunt) in de lagere school.
 Organisatorisch werken we op dezelfde manier ( takenbord, groeperings- en werkvormen, …)
 Bepaalde thema’s worden klasoverschreidend behandeld ( sociale, milieu,…)
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
9
 Jaarlijks worden enkele feesten samen georganiseerd.
 Klasuitwisseling derde kleuterklas, eerste leerjaar.
 Klasoverstijgende activiteiten tussen kleuter- en lagere school ( theater, poppenspel,
voorleesmomenten,…)
 Het systematisch in hoeken werken wordt in het eerste leerjaar verder gezet.
Er wordt ook bijzonder aandacht besteed aan de overgang van onze zesdeklassers naar het
secundair onderwijs. Via spel, media, bezoek, studiekeuzebeurs,… komen onze kinderen in contact
met de verschillende onderwijsrichtingen om zo een ruimere kijk te verwerven en meer bewust te
worden van eigen mogelijkheden en beperkingen.
Het hele schoolteam moet deze continuïteit nastreven. Dit betekent gelijkgerichtheid, stimuleren van
een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.
Oudergroep
Historiek
In onze school is de moederwerking een belangrijk deel dat hoort bij schoolopbouwwerk. Een Turkse
moedergroep werd opgericht in 1994 en dit in het kader van het bicultureel project. Een jaar later
werd er ook een Marokkaanse moedergroep opgestart en dit op vraag van de moeders. Om de
contacten tussen de moeders van verschillende nationaliteiten te bevorderen werden deze groepen
samengevoegd en ontstond een moederwerking voor moeders met verschillende nationaliteiten.
Algemeen
De moedergroep werd een oudergroep waarbij ook vaders meer werden betrokken.
Om de ontplooiingskansen van sociaal en cultureel achtergestelde kinderen te verbeteren proberen
wij via de ouderwerking de ouders meer te betrekken in heel het opvoedings- en onderwijsproces.
Het integratieproces bij de kinderen zal slechts slagen in die mate dat zij hun ervaring met het
Nederlands kunnen verruimen buiten de school. Meestal hebben de ouders zelf nood aan
ondersteuning of meer contacten met de autochtone gemeenschap. Deze groep heeft nood aan
intensievere begeleiding en diepgaander engagement. Vooral de moeders leven in een vrij
geïsoleerde wereld, daardoor zijn de contacten met de buitenwereld beperkt. Daarom wil deze
werking de ouders motiveren om deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten, namelijk:
- Vormende activiteiten : opvoedingsondersteuning, Nederlands
les, autorijles op maat, …
- schoolopbouwwerk – activiteiten: met nadruk op de actieve rol in
schoolleven van de kinderen ( werken met schoolse thema’s ),
participatie en betrokkenheid
- ontspannende activiteiten: sport, culturele uitstappen,
kooknamiddagen, (school)feesten, … .
In onze school krijgt de ouderwerking stilaan traditie en nieuwe ouders worden snel opgenomen in de
dynamiek van de bestaande groep.
Inhoudelijk kiezen ze duidelijk niet alleen voor onderwerpen in functie van de opvoeding van hun
kinderen maar ook voor zichzelf. Dit alles wijst op een toenemend engagement en zelfbewustzijn van
deze mensen. Een belangrijke factor in dit succes blijft nog steeds de intensieve aanwezigheid van
de begeleiders en de juiste brugfiguur. Belangrijk is dat de grenzen tussen de verschillende
nationaliteiten (ongeveer 39) verder verdwijnen: mensen van Spaanse, Albanese, Congolese,
Belgische en Liberiaanse nationaliteit vinden hun plek in de groep en de Turkse en Marokkaanse
mensen vormen niet langer twee groepen. Er is een geregelde deelname van een 50-tal ouders.
Activiteiten en onderwerpen
Bij het kiezen van een onderwerp voor een ouderbijeenkomst is het belangrijk om aan te sluiten bij
hun vragen of interesses.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
10
Waar veel activiteiten zich eerst vooral naar de opvoeding van de kinderen richtten, is er nu de
overgang naar meer actiegerichte initiatieven. Het eerste is nodig om mensen mondiger te maken,
het tweede om positieve veranderingen in te luiden: van betrokkenheid naar participatie. Waar
betrokkenheid vooral spreekt over zoveel mogelijk ouders op school te krijgen, op bijvoorbeeld feesten
en ouderavonden, gaat participatie veel verder. Participatie betekent dat de ouders zelf initiatief
nemen om dingen te veranderen, dat ze zich verenigen om op te komen voor hun belangen.
Participatie beperkt zich niet enkele tot het schoolgebeuren, maar spreidt zich uit over het ganse
buurtleven.
Toch mag het educatieve aspect niet verwaarloosd worden.
OETC: Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (Turks)
Zoals gesteld in het punt ‘brede persoonlijkheidsontwikkeling’ wordt Onderwijs in Eigen Taal en
Cultuur ook afzonderlijk in de kijker gezet.
1. Doelstellingen :
 OETC maakt voor kinderen van Turkse oorsprong, de van thuis uit meegekregen socio-culturele
referentiekaders, ook op school herkenbaar en volwaardig. Hierdoor verkleint de kloof tussen de
schoolsituatie en de gezinssituatie aanzienlijk.
 OETC zorgt voor ervoor dat de kinderen een betere begripsvorming in hun eigen taal krijgen
waardoor, taalkundig gezien, de overgang naar het Nederlands verregaand wordt bevorderd.
Kinderen met een sterke en rijke moedertaal leren vlotter en sneller een andere taal.
 OETC wil de leerstof van alle vakken toegankelijker maken door extra toelichting te verschaffen in
de eigen moedertaal.
 OETC stimuleert de relatie leerkracht/ouders.
 OETC stelt de project-kinderen in staat om een eigen evenwichtige identiteit op te bouwen binnen
hun socio-culturele context in het Brusselse. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en aanvaarding van
hun etnische achtergrond.
 OETC bevordert de communicatie tussen de kinderen en hun familie in het land van herkomst,
alsook met de leden van de eigen gemeenschap hier in België. Daarenboven is de extra taal een
pluspunt binnen de huidige internationale samenleving.
2. Samenwerking :
2.1 De samenwerking tussen de OETC-leerkrachten en de Vlaamse leerkrachten verloopt als
volgt:
Klasintern verduidelijkt de OETC-leerkracht boodschappen tussen kinderen en Nederlandstalige
leerkrachten. Vooral bij de allerkleinsten is dit een dagelijkse bezigheid. Team-teaching gebeurt bij
hen regelmatig. Verder wordt er bij tal van activiteiten voortdurend samengewerkt.
Klasextern behandelt de OETC-leerkracht naast de eigen gemaakte thema’s, gelijklopende thema’s
en/of activiteiten als klastitularis. De keuze van de thema’s wordt gemaakt op het wekelijks overleg en
met inspraak van alle betrokkenen ( OETC-leerkracht, GOK-leerkracht en klastitularis). Op vraag van
de titularis en/of GOK-leerkracht kunnen bepaalde thema’s of begrippen aan bod komen in de OETClessen. De rode draad bij de OETC-lessen is het ontwikkelen van de Turkse taal en cultuur. De
activiteiten worden creatief ingevuld. Hiervoor gebruikt men zowel Nederlandse als Turkse
materialen.
Het taalgebruik van de moedertaal en het functioneren van de kinderen in de
OETC-activiteiten worden geobserveerd, vergeleken en besproken met de titularis, GOK-leerkracht
en CLB.
Klasoverstijgend:
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
11
Het spreekt vanzelf dat er binnen en buiten de klas rekening gehouden wordt met diverse, zowel
Turkse als Belgische feesten. Deze krijgen eveneens een plaats binnen de schoolgemeenschap en
worden samen met de Nederlandstalige leerkrachten opgezet. Organisatorisch is er een vlotte
samenwerking. Afspraken worden gemaakt m.b.t. uitstappen, bezoeken, toezicht, opvang en
begeleiding.
2.2 De OETC-leerkrachten ondersteunen de titularis en tevens de ganse schoolgemeenschap
door:
- het tolken en vertalen van de verschillende boodschappen
- hun aanwezigheid bij oudercontacten en info’s
- het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders bij de klas-, school- en
ouderwerking
- samen met de titularis en/of GOK-leerkracht tal van huisbezoeken af te leggen
- hun ondersteuning en actieve betrokkenheid bij de moedergroep
- het organiseren van de typische culturele festiviteiten binnen de school in
samenwerking met de Nederlandstalige leerkrachten.
2.3 De OETC-begeleidster :
Ondersteunt en/of organiseert:
- de OETC-leerkrachten
- de moedergroepactiviteiten: vorming/uitstappen…
- de Nederlandse lessen
- waar mogelijk de verschillende schoolactiviteiten
- het schoolteam door aanbod ICO-materiaal/-projecten
- het schoolopbouwwerk in de school
- taalstimulerende activiteiten, zoals taalvakanties
- het opzetten van en vaderwerking.
Overlegt:
- wekelijks op het vaste overlegmoment
- wanneer nodig op formele of informele momenten met de verschillende
betrokkenen : directie/schoolteam/CLB/GOK -leerkracht.
LEERPLICHT
Kleuteronderwijs: Vanaf 2 jaar en 6 maanden
Eerste schooldag na de zomervakantie
Eerste schooldag na de herfstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Op 1 februari
Eerste schooldag na de krokusvakantie
Eerste schooldag na de paasvakantie
Eerste schooldag na onze Ons-Heer-Hemelvaart
Vanaf 3 jaar
Instapmoment: vanaf de dag van inschrijving
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
12
Lager onderwijs: Leerplicht vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 6 jaar
wordt.
In de school is een brochure te verkrijgen i.v.m. het inschrijvingsbeleid.
Zie ook : www.inschrijveninbrussel.be
REGELMATIG SCHOOLLOPEN IS BELANGRIJK VANAF DE KLEUTERSCHOOL
SCHOOLTIJDEN
Maandag
08.40u – 12.15u
13.40u – 15.30u
Dinsdag
08.40u – 12.15u
13.40u – 15.30u
Woensdag
08.40u – 12.15u
Donderdag
08.40u – 12.15u
13.40u – 15.30u
Vrijdag
08.40u – 12.15u
13.40u – 15.30u
KOM NAAR SCHOOL TEN LAATSTE TEGEN
8.30u ‘s morgens
13.30u ‘s middags
Speeltijd LS: voormiddag: 10.20u – 10.35u
namiddag: 14.30u – 14.40u
Speeltijd KS: voormiddag: 10.35u – 10.55u
Respecteer de begin– en einduren: KOM OP TIJD!!!
AFWEZIGHEDEN EN TE LAAT KOMEN
Afwezigheden
Kleuteronderwijs

Telefonisch

Schriftelijk
directeur, leerkracht
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
13
Lager onderwijs

Ondertekende verklaring
-

Naam leerling
Klas
Reden afwezigheid
directeur, leerkracht
Wegens ziekte (medisch attest verplicht vanaf 3 dagen afwezigheid)
Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd
gemaakt, is een medisch attest vereist.
Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is
steeds een medisch attest verplicht.
Met toelating van de directie:



Wegens sterfgeval in de naaste familie (officieel document of een verklaring van de
ouders)
Wegens deelnemen aan sportieve en/of culturele manifestaties (officieel document of
een verklaring van de ouders)
Wegens persoonlijke redenen, maximum 4 halve lesdagen (akkoord van de directeur
vooraf)
Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals
beschreven onder vorige punten worden ten aanzien van de leerling beschouwd als
problematische afwezigheden.
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders.
Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de
school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in
begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.
Te laat komen
Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
8.40u!!!
14
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. De klasactiviteit is dan al volop bezig en het is voor hen
dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les.
Een leerling die te laat komt, gaat zo spoedig mogelijk naar klas/directeur.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden
heeft, de school voor de einduren verlaten mits toestemming van de directeur.
SCHOOLAGENDA, HUISWERK, RAPPORT
Schoolagenda
Vb.





huistaken + lessen  controle
opmerkingen leerkracht
wekelijkse evaluatie gedrag/orde
infoberichten
wekelijks ondertekenen
Huiswerk


Rapport





alle dagen, behalve op woensdag en vrijdag (met uitzondering voor 3de graad)
verplicht te maken door alle leerlingen
1ste leerjaar : 3 x per jaar
2de tot 6de leerjaar : eind oktober, eind december, begin april, eind juni.
evaluatie van de leerling
ondertekening door de ouders
zo snel mogelijk terugbezorgen aan leerkracht
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
15
SCHOOLVERZEKERING
Het schoolbestuur heeft een schoolverzekering bij de verzekeringsmaatschappij Ethias,
Sterrenkundelaan 19, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
De verzekering omvat : burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen en
kosten voor geneeskundige verzorging.
Hiervoor zijn er aangepaste formulieren. Een deel ervan wordt door de school ingevuld, een tweede
deel door de behandelende geneesheer.
De school stuurt de ingevulde formulieren naar de verzekering. Deze betaalt het verschil tussen het
totale bedrag dat door u betaald werd en het ziekenfonds.
VERBRUIKEN OP SCHOOL
Vaste kosten :
Kleuterschool: 20 € per schooljaar
Lagere school: 60 € per schooljaar en openluchtklassen met een maximum van 360€ voor de hele
schoolloopbaan.
Dit zijn de bedragen die worden gevraagd voor culturele bijdragen, uitstappen, zwemmen,...
Andere mogelijke kosten :
Eten:
Op onze school kunnen de kinderen ’s middags warm eten en soep verkrijgen.
Indien je bij afwezigheid de school voor 9.00u verwittigt, wordt de warme maaltijd terugbetaald.
Drinken:
Zowel in de kleuterklassen als in de lagere school is er mogelijkheid om melk te drinken in de klas. De
melkdrinkers krijgen 1 keer per week chocomelk.
Bij de kleuters wordt aangeraden dit te doen in teken van ons gezondheidsbeleid.
Voor- en naschoolse opvang:
Voor deze opvang werken we samen met IBO “Sapperdeboere”.
Er is opvang vanaf 7.30u tot 18.30u.
Woensdagnamiddag zijn er activiteiten op school.
Tijdens de vakanties zijn er ook activiteiten op school.
De prijzen staan vermeld op de betalingsformulieren.
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
16
BETALINGSFORMULIER
Naam:
Klas:
Datum:
Melk
Warme
maaltijd
Soep
Middagtoezicht
Avondtoezicht
Woensdag
namiddag
Vakantiedag
Spaarplan
0.25€
2,50 €
0,20 €
0,75 €
0,75 €
1€
1,50 €
1,5 €
Euro
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Totaal
Dit betalingsformulier moet maandag voor 9u, samen met het gepaste geld in je geldbeugeltje aan je
juf of meester gegeven worden. Indien je dit bedrag wil overschrijven wordt dit afgesproken met de
administratie.
Kinderen van ouders die werken kunnen op school blijven eten. Aan alle andere ouders vragen we
met aandrang hun kinderen te komen halen zodat ze thuis kunnen eten. Onze eetzaal is te klein om
alle kinderen een volwaardige plaats te geven. Uw kinderen kunnen dan terug naar school komen
vanaf 13.25u.
SCHOOLMATERIAAL
Alle leerboeken, schriften en schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.
Bij verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de kinderen of ouders de
tegenwaarde vergoeden of zorgen voor vervanging.
ZWEMMEN EN TURNEN
Zwemmen en turnen zijn verplichte activiteiten
Enkel om medische redenen mogen de leerlingen een turn - of zwemles overslaan :
- bij een eenmalige vrijstelling volstaat een briefje van de ouders
- vrijstelling voor een langere termijn kan enkel en alleen op medisch voorschrift en bij voorkeur
gedetailleerd voor welke discipline (bijvoorbeeld atletiek, zwemmen,…)
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
17
Benodigdheden turnen:
Lagere school:
-
witte turnpantoffels (zonder veters)
witte sokjes
blauw turnbroekje
witte turnbloes
Kleuterschool:
-
Gepaste, losse kledij op de dag dat ze
turnen. (zie briefje)
Turnpantoffels.
Deze kledij is verplicht. Zorg ervoor dat
overal de naam op staat.
EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
Daguitstappen
Uitstap = verplichte activiteit
Bijvoorbeeld: bos, toneel, film,…
Meer dan 1 schooldag
Bos-, zee-, of sportklassen
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde extra-murosactiviteiten.
In geval van niet-deelname weigeren de ouders schriftelijk volgens de onderrichtingen van de
directeur, die in dit geval zorgt voor aangepaste opvang.
PROBLEMEN OP SCHOOL
Ordemaatregelen



Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt
kan een ordemaatregel worden genomen.
Ordemaatregelen:
- mondelinge opmerking
- schriftelijke opmerking (schoolagenda)
- extra taak
Verdergaande ordemaatregelen:
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
18

- gesprek tussen directeur en leerling
- gesprek tussen directeur/leerkracht en ouders
- afzondering uit klas
- begeleidingsplan
- preventief schorsen
Tegen geen enkele ordemaatregel is beroep mogelijk
Tuchtmaatregel


Het laakbaar gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel
noodzakelijk maken.
Tuchtmaatregelen :
- schorsing
- uitsluiting = definitief uit de school worden verwijderd.
ALGEMEEN ROOKVERBOD
Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.
PRIVACY
Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.
De school gebruikt geen verborgen camera’s.
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden.
Niet geposeerde afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd, tenzij ouders schriftelijk
hun toestemming weigeren.
CLB
CLB = Centrum voor leerlingenbegeleiding
Adres : Technologiestraat 1
1082 Brussel
02/ 482 05 72
Wie is het CLB : Katelijne Van Hoeck, Fabienne Derweduwen
Sara Michiels
Neel Michiels
Wat houdt het CBL in?

Oplossingen zoeken op vragen/problemen op vlak van :
-
psychosociaal functioneren
schoolloopbaan
leren leren
gezondheid


Medische onderzoeken
Naar de school toe: ondersteuning van en samenwerking met het schoolteam
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
19
Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd. Bij schoolverandering wordt dit
dossier overgedragen.
Gezondheid en hygiëne
We vragen aan alle kinderen die blijven eten op school om hun boterhammen in een
boterhammendoos (met de naam van je kind) te stoppen.
Geen blik/flesjes meebrengen naar de school.
Gelieve uw kinderen ook te stimuleren om gezond te eten. Geen chocoladekoeken maar bijvoorbeeld
boterhammen met verse groenten.
Bepaalde dagen mogen kinderen enkel fruit meebrengen,
Kleuterschool: Dinsdag fruitdag ( meebrengen van thuis )
Donderdag yoghurtdag ( wordt gegeven door de school )
Lagere school: Dinsdag fruitdag ( meebrengen van thuis )
Vrijdag fruitdag ( meebrengen van thuis )
Infobrochure Gemeentelijke Basisschool “Sint-Joost-aan-Zee”
20
Download