GEBEDSWAKE VOOR ROEPINGEN Openingslied Bijvoorbeeld

advertisement
GEBEDSWAKE VOOR ROEPINGEN
DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG.
VRAAG DAAROM DE EIGENAAR VAN DE OOGST OM ARBEIDERS IN TE ZETTEN VOOR ZIJN OOGST.
Openingslied
♫ Bijvoorbeeld: Here Jezus om uw woord. (ZJ 809)
Kruisteken en welkom
Psalm 27
Antifoon:
Het is goed te vertrouwen op de Heer en op Hem te hopen
ofwel
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. (Taizé)
(Het is goed te vertrouwen op de Heer en het is goed te hopen op de Heer.)
Gebedswake voor roepingen - 2014
1
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden;
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting,
Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf;
Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.
Antifoon
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn , Heer, tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.
Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.
Al joegen mijn vader en moeder mij weg,
de Heer zou mij altijd ontvangen.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand,
die vals beschuldigt en dreigt met geweld.
Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon
Gebedswake voor roepingen - 2014
2
Psalm 84
Antifoon:
Gelukkig is de mens die op U hoopt, Heer.
ofwel:
Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia. (Taizé)
(Dank de Heer want Hij is goed, Alleluia.)
Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten,
mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.
Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;
Bij uw altaren, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God!
Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen;
Gelukkig die op U mag steunen
wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase,
door vroege regen overdekt met rijke tooi.
Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht
tot hij in Sion vindt de God der goden.
Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken,
wil mij aanhoren, Jakobs God.
God, mijn beschermer, zie omlaag,
Gebedswake voor roepingen - 2014
3
zie om naar uw gezalfde.
Antifoon
Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
Want God de Heer is als een zon en als een schild,
Hij geeft ons zegen en bescherming.
Hij zal de voorspoed niet onthouden
aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
O Heer der hemelmachten,
gelukkig is de mens die op U hoopt.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon
Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
(Lc 10,1-11.16-20)
Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen
waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen:
‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
Ga nu, maar weet wel, Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
“Vrede aan dit huis.”
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal jullie vrede op hem rusten; zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
Als je in een stad komt waar men je ontvangt,
eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen:
“Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.”
Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
Gebedswake voor roepingen - 2014
4
ga daar de straat op en zeg:
“Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden – wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.”
Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij,
en wie jullie afwijst, wijst Mij af; maar wie Mij afwijst,
wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’
De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
‘Heer,’ zeiden ze, ‘zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
Hij zei tegen hen: ‘Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
Homilie of getuigenis(sen)
Tijd van aanbidding
We plaatsen het H. Sacrament op het altaar
en laten een tijd voor stil gebed, aanbidding.
We kunnen bij het altaar een wierookschaal plaatsen.
Het volgende gebed kan de aanbidding begeleiden:
Heer,
maak mij een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt,
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken,
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen,
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten,
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen.
Want als ik geef, zal mij gegeven worden.
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden.
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
Gebedswake voor roepingen - 2014
5
Of misschien kan ook de volgende tekst inspireren:
In Rio (zomer 2013) zei paus Franciscus: ‘Bekleed je met Christus en je zult een
vriend vinden op wie je altijd kunt vertrouwen. Bekleed je met Christus en je zult
op vleugels van hoop vreugdevol naar de toekomst reizen. Bekleed je met
Christus en je leven zal vol liefde zijn. Het zal een vruchtbaar leven zijn.’
♫ Mogelijke liederen tijdens de aanbidding:
ALS EEN HART DAT VERLANGT (M. Nystra)
Gebedswake voor roepingen - 2014
6
♫ VADER, IK AANBID U
♫ LAUDATE OMNES GENTES
♫ MON ÂME SE REPOSE
Mon âme se repos(e) en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repos(e) en paix. (Taizé -vlot
herhalen)
(Mijn ziel rust vredevol bij God alleen: van Hem komt mijn heil.
Ja, bij God alleen rust mijn ziel, rust vredevol.)
Gebedswake voor roepingen - 2014
7
♫ Magnificat
Mijn hart zingt voor de Heer (Zing Jubilate 748)
Refr.: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
1. Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares,
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam.
2. Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.
3. Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon,
die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen.
4. Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël,
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.
Gebedswake voor roepingen - 2014
8
Voorbeden
Bij elke voorbede kan iemand een kaars ontsteken.
Na elke voorbede:
♫
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. (Taizé)
(
Kom Heilige Geest en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.)
Bidden wij om nieuwe religieuzen en godgewijden
die God zoeken met heel hun hart,
de noden van kerk en wereld meedragen in gebed
en mensen in nood solidair nabij zijn…
Bidden wij om nieuwe diakens
die in hun leven en werk van elke dag Jezus volgen
die niet gekomen is om gediend te worden
maar om te dienen…
Bidden wij om nieuwe priesters
die Gods Woord beluisteren, overwegen en verkondigen,
en die in Jezus’ naam mensen herderen,
zijn maaltijd vieren en zijn getuigen zijn…
Bidden we voor christenen
Gebedswake voor roepingen - 2014
9
die in de liefdesgemeenschap van huwelijk en gezin
hun diepste levensroeping vinden…
Bidden we voor christenen die zich geroepen weten
tot een pastoraal dienstwerk
en in hun omgeving Jezus’ goedheid uitstralen…
Bidden we voor christenen die hun roeping beleven
in stilte en eenzaamheid
en de Kerk dragen in hun gebed…
Onze Vader
Slotgebed
Heer, onze God,
wij bidden voor een nieuwe lente van roepingen in de Kerk.
Help jongeren in hun leven
de roepstem van Jezus ontdekken,
en Hem te beminnen met heel hun hart,
heel hun verstand en al hun krachten.
Wij bidden U dat alle jonge mensen
de vreugde ervaren om hun hart vrij te maken
en open te stellen voor uw bedoelingen.
Zend ons religieuzen en godgewijden,
geef ons priesters en diakens,
schenk ons gelovige en toegewijde gezinnen.
Behoed hen voor de valse goden van ijdelheid en hoogmoed,
van macht en geld.
Heer God,
help de jonge mensen,
dat ze groeien in vrijheid
en hun hart voor U openen.
Moge uw roepstem hen bereiken en vrucht dragen.
Wij vragen het U in naam van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Maria, hulp der christenen, bid voor ons.
(Naar woorden uit de toespraken van Paus Franciscus)
Zegen (eventueel met het H. Sacrament) en zending
Gebedswake voor roepingen - 2014
10
♫ Slotlied
Lied: Het eerste woord zal vrede zijn (ZJ 705)
Refr.: Het eerste woord zal vrede zijn waar jij ook binnengaat.
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij: maak van dit woord een daad!
1. Vertel aan wie maar horen wil het Rijk van vrede komt!
Het is nabij, zwijg niet meer stil, bazuin, bazuin het rond.
2. En als jouw groet geen goed ontmoet, je woord geen weerklank vindt,
schud dan het stof af van je voet, ’t verwaait wel op de wind.
3. Wanneer je gaat in vredesnaam op weg door stad en land,
dan mag je blij zijn, want jouw naam staat woordelijk in Gods hand.
Gebedswake voor roepingen - 2014
11
Download