Groot is Uw trouw, o Heer

advertisement
Vergeet je eerste liefde niet !
Praisedienst in de Jozefkerk op 15-02-2015
met gospelkoor Reflection o.l.v. Arnold Wienen,
Everlien Bruinsma en John Bassie
De rivier
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier.“
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer !
Abba Vader
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen !
Reflection zingt
Worship Medley
Foto: Jane Lasonder
Welkom
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer !
Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is
En Zijn liefde als een lichtstraal, doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren, omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt
Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen, breng ik U mijn dank en eer
Het is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
Het is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer !
Inleiding op de dienst
zingt
- Heer, wijs mij Uw weg
- Draw me close
Gebed
Mijn Jezus, mijn redder
mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer.
mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.
juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee, bij het horen van Uw Naam.
U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
1 Johannes 4: 7-21
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit
God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem
zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te
brengen voor onze zonden.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij
elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in
hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn
Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon
gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van
God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de
dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld
zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst;
volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die
angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat
God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij
haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan
onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij
wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen:
wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Reflection zingt
- Wonderful merciful Saviour
- Blessed be Your name
Foto: ChristenUnie
Openbaring 2: 1-7
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:
“Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de
zeven goudenlampenstandaards verblijft: Ik weet wat u doet, hoe u zich
inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u
mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als
leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille
van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de
liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent.
Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik
naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van
zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de
Nikolaïeten verafschuwt.
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie
overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”
Licht van de wereld
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Refrein (2x):
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
(2x)
Vergeet je eerste liefde niet !
Overdenking
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond !
Reflection zingt
- Great are You, Lord
Foto: ChristenUnie
Dankgebed
Er is één collecte, de opbrengst is bestemd voor de
instandhouding van de avonddiensten.
Herstel mijn eerste liefde
MARCEL EN LYDIA ZIMMER
Herstel mijn eerste liefde
Duur: 3.55 min.
Klik om de video te starten
MARCEL EN LYDIA ZIMMER
Herstel mijn eerste liefde
MARCEL EN LYDIA ZIMMER
Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt, en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.
Dankwoord en Zegen
zingt
- Shine Your Light
Met dank aan de medewerkenden van vanavond:
Gospelkoor Reflection o.l.v. Arnold Wienen
verlien Bruinsma (piano) en John Bassie (voorganger)
Johan Bakker (beamer)
de avonddienstcommissie bedankt u voor uw komst !
Download