Concept besluitenlijst fractievoorzittersoverleg (FVO) d

advertisement
Besluitenlijst fractievoorzittersoverleg (FVO) d.d. 17 december 2009
Voorzitter
Burgemeester Verkerk
Griffier
Van Luyk
Aanwezig
Norbruis (GL), Harpe (VVD), Bennebroek (STIP), Junius (CDA), Van Til (CU/SGP), Sipkema
(SP), De Konig (Stadsbelangen), Stolker (PvdA), De Wit (Leefbaar Delft), Van den Berg
(griffie, verslag), Elst (griffie)
Afwezig
Kuijper (D66), Stoelinga (Onafhankelijk Delft), Van der Werf (Lid Vd Werf), Stoop (Lijst Stoop)
_______________________________________________________________________________________
1)
Opening
2)
Mededelingen
Mevrouw Van der Werf en de heer Stoelinga hebben zich afgemeld voor dit overleg en voor de
raadsvergadering. De heer Van Doeveren heeft zich afgemeld voor de raadsvergadering en de heer
Kuijper heeft zich afgemeld voor dit overleg.
3)
Voorbespreking raadsvergadering 17 december 2009
 Voor het gewijzigde voorstel inzake de APV zijn op 16 december nog 2 technische wijzigingen
gemaild;
 Op 16 december is een voorstel inzake een begrotingswijziging i.v.m. met onvoorziene
handhavingswerkzaamheden rond Spoorzone (fietsenstalling) gemaild met het verzoek dit
vanavond nog te behandelen. Indien dit voorstel niet meer wordt behandeld in 2009 kan dit leiden
tot een rechtmatigheidsprobleem bij de besteding van het onvoorziene bedrag. Als de raad met
behandeling instemt zal dit stuk als laatste worden behandeld. Het presidium laat het besluit om
het stuk al niet te behandelen expliciet aan de raad, gelet op het late tijdstip dat het voorstel is
ingediend.
 De burgemeester verzoekt iedereen om, voor zover nog niet gebeurd, vanavond nog de door de
griffie verzonden enquête over de nieuwe werkwijze in te (laten) vullen.
4)
Vaststelling verslag 26 november + actiepuntenlijst
Tekstueel
Op verzoek van de heer Sipkema wordt bij punt 6 het woord "unaniem" geschrapt.
5)
Notitie evaluatie begrotingsbehandeling
 Hoewel de annotaties beperkt zijn gebruikt geven fracties aan dat het hen wel ondersteuning
geeft bij de voorbereiding.
 Parallele vergaderingen begrotingscommissies is lastig, zeker voor de kleine fracties. Planning
voor 2010 blijft vooralsnog zoals door het presidium vastgesteld maar de nieuwe raad kan t.z.t.
een andere planning vaststellen.
 Er wordt gesproken over het tijdstip van aanleveren van de begroting maar geen concreet
voorstel tot wijziging hiervan gedaan.
 Het overleg spreekt zijn waardering uit voor de strak georganiseerde behandeling van moties en
amendementen.
6)
Actualiteiten verkiezingen + opkomstbevorderende campagne
Verkiezingen
 De burgemeester verwacht op 3 maart 's avonds rond 22.45 uur een uitslag op partijniveau te
kunnen melden.
 Op maandag 8 maart zal er van 18.30-20.00 uur een extra overleg plaatsvinden met de
fractievoorzitters/lijsttrekkers.
 De zes bijeenkomsten in het kader van het inwerkprogramma zullen i.p.v. van 17.30 tot 20.30 van
19.00-22.00 worden gepland.
fvo/171209/avdb

De burgemeester zal op 18 december een brief aan de raad sturen over welke (nieuwe) partijen
er gaan deelnemen aan de verkiezingen.
Opkomstbevordering
 Er wordt besloten niet in te gaan op het voorstel van TNS-NIPO inzake opkomstbevordering en
gemeentelijke politieke peiling.
 Op de DDL van deze week staat een voorstel van L&C Labs voor een "Karavaan der Delftse
Politici". Het overleg besluit het initiatief te laten bij L&C.
7)
Vaststelling zitplaatsen nieuwe vergaderzaal
Er ligt een door de griffie opgesteld voorstel en er wordt een alternatief voorstel van de heer Van
Doeveren uitgedeeld. Het overleg kiest voor zijn variant voor de resterende vergaderingen van deze
raad.
8)
Rondvraag
 De fractievoorzitters verklaren zich akkoord met het voorstel om leden voor de referendumkamer
te werven onder de al bestaande referendumkamers van Leiden en Rotterdam.
 De heer De Wit meldt dat hij naar het politiebureua is geweest om aangifte te doen tegen het
vermeend lekken door wethouder Vuijk. Omdat dit op dat moment niet mogelijk was zou hij
hierover worden teruggebeld, wat tot op heden nog niet is gebeurd.
fvo051109avdb
2
Download