hier - Protestantse Gemeente Zaamslag

advertisement
PROTESTANTSE KERK TE ZAAMSLAG
1 JANUARI 2017, 10.00 UUR
Naamgeving
organist: Johan Hamelink
lector: Frank Verstraten
INTREDE
Begroeting en mededelingen
Voorzang: Lied 209
Heer Jezus, o Gij dageraad …
Geef dat ons hart mag zijn gericht …
totdat met alle engelen saam …
God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de
machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij
verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel
en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde
behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de HEER, uw
God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen
bij zijn naam.
Zing zijn lof, hij is uw God!
Lied: Psalm 28: 4
Geloofd zij God die naar mijn woorden …
Gebed van de zondag
Votum en Gebedsstilte
Bemoediging en Groet
Intredelied: Psalm 8: 1, 3
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven …
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw …
Verootmoediging
Lofverheffing: Hoor Israël (Deuteronomium 6: 4-9
en 10: 12-21a)
Hoor nu naar wat Israël belijdt,
en wat ook aan ons is gegeven
om te geloven en te gehoorzamen.
Mozes zei:
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de
enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met
hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm
en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets
anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem
toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem
liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden
en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan
zal het u goed gaan. De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles
wat daarop leeft, heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun
nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom uw hart en
wees niet langer halsstarrig. Want de HEER, uw
DE HEILIGE SCHRIFT
Brammetje
Lezing uit de Wet van Mozes: Numeri 6:22-27
22
De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en
zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden
moeten zegenen:
24
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
25
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn,
26
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en
u vrede geven.”
27
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik
de Israëlieten zegenen.’
Antwoordlied: Lied 415: 1, 2
Zegen ons, Algoede …
Stort, op onze bede …
Lezing uit de Handelingen der Apostelen: 4:8-12
8
Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest:
‘Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag
worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat
hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van
Israël te weten dat deze man hier gezond voor u
staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit
de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u,
de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar
die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand
anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is
de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Antwoordlied: Lied 512 (onder het voorspel gaan de
kinderen naar de nevendienst)
A. O Jezus, hoe vertrouwd en goed …
V. uw naam die onze wonden heelt …
M. Mijn herder en mijn held, mijn vriend …
V. al wat ik doe, al wat ik wil …
M. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt …
A. O Jezus, hoe vertrouwd en goed …
A. O naam, eeuwige ademtocht …
Lezing uit het Evangelie: Lucas 2:21
21
Toen er acht dagen verstreken waren en
hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus,
die de engel had genoemd nog voordat hij in de
schoot van zijn moeder was ontvangen.
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: Psalm 90a
A. O God, die droeg ons voorgeslacht …
M. De schaduw van uw troon omsloot …
V. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ …
M. En duizend jaar gaan als de dag …
V. De tijd draagt alle mensen voort …
A. O God, die droeg ons voorgeslacht …
GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbede
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 425
Vervuld van uw zegen …
Zegen
Download