18januari08 - PKN Heemskerk

advertisement
Orde van dienst
Protestantse Gemeente Heemskerk
Dorpskerk
Zondag 7 augustus 2011
Wonderbare spijziging
detail uit de vloer van de kerk in Tabgha.
Voorganger: Ds. B.J. Stobbelaar
Organist: Anja van der Ploeg
2
Orgelspel bij binnenkomst
Welkom
We gaan staan
Drempelgebed
v
g
v
g
v
Wat zijn wij, Heer, zonder U?,
ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG,
onze wil uw kracht,
ONZE ZIEL UW VREDE
neemt u ons leven in uw hand,
reinig ons van ongerechtigheid,
g VERNIEUW ONS
NAAR HET BEELD VAN JEZUS CHRISTUS,
OPDAT WIJ WAARLIJK
UW KINDEREN MOGEN ZIJN
v en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten
g AMEN
3
Lied Psalm 149: 1 en 3
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.
4
Groet en bemoediging
V.
A.
V.
A.
A.
Genade en vrede zij u van God onze Vader, Zijn
Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
AMEN
Lied Psalm 149: 5
5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heren naam.
We gaan zitten
Kyriegebed
5
Glorialied TT 175: 1, 3 en 4
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
6
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Gebed bij de opening van het Woord
Het licht bij het Woord,
Eerste lezing
Jona 2
Lied Gezang 40: 1, 2, 6 t/m 9
2. Geef toch een blijk
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven,
de diepten van het dodenrijk,
7
6. Hebt Gij voorgoed
wie U verliet verstoten,
voor eeuwig achter mij de poort gesloten
naar 't leven en zijn overvloed?
7. Zie mij weer aan,
zie 't zeewierom mijn slapen;
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd geschapen,
verdorren en verloren gaan?
8. Gij duldt het niet,
Gij redt mij uit de golven;
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven,
de waatren zijn uw grondgebied.
9. Wie hel en dood,
wie wind en water vrezen,
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen!
Ik maak uw naam op aarde groot.
Tweede lezing
Verkondiging
Marcus 5: 22 - 25; 35 - 43
8
Lied Gezang: 33
2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd?
Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.
3. O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.
Inzameling van de gaven
9
DIENST VAN DE TAFEL
Gedenken
We gedenken de overledene.
Tussentijds 80
Nodiging
voorbeden
stil gebed
tafelgebed
vg.
De Heer zal bij u zijn
g.
De Heer zal u bewaren
vg.
Verheft uw harten
g.
Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
g.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
10
vg.
U moeten wij dank brengen,
Heer, onze God,
overal en altijd,
door Jezus Christus, onze Heer.
Want gij hebt ons bevrijd
uit de macht der duisternis
en ons overgebracht
in het rijk van de zoon uwer liefde.
Daarom, Heer onze God,
samen met engelen en heiligen,
met allen die uw Naam belijden
en uw rijk verwachten,
één koor in hemel en op aarde,
zeggen wij u de lof toe:
g.
o.
Heilig, heilig, heilig
Heer van alle machten
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid
Hosanna in de hoge!
Gezegend die daar komt in de Naam van de
Heer
Hosanna in de hoge!
vg.
Gezegend zijt gij, God onze Vader,
en gezegend is hij, die komt in uw Naam,
Jezus, uw zoon;
want hij is uw sprekend evenbeeld,
de eerstgeborene van heel uw schepping,
het hoofd van de gemeente, zijn lichaam;
en in hem hebt gij willen wonen
met heel uw volheid
om al wat bestaat met u te verzoenen.
11
-inzettingswoorden
g.
vg.
g.
g.
Amen
En nu wij hier bijeen zijn
…………..
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze Vader......
viering van de Tafelgemeenschap
afsluiting van de Tafel
Slotlied
Gezang: 31
2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.
3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar
12
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.
4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.
5. Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.
Uitzending en zegen
Download