de avond van de raad

advertisement
DE AVOND VAN DE RAAD
CONCEPT VERSLAG
Programmatafel Woerden Leefbaar Veilig en Bouwt
-
Datum: 22 mei 2008
Aanwezig namens de raad
Meesprekers
College
Gespreksleider
Ambtelijke organisatie
Informatiebijeenkomst over:
Startnotitie duurzaamheidsimpuls Spoorzone
Aanvang: 20.00 uur einde: 20.45 uur
Raadsleden en fractieassistenten
de heer Van Dam (CDA)
de heer Van Riet (CDA)
de heer Sneep (CDA)
mevrouw Van Engelen-van der Meer (Progressief Woerden)
de heer Gottmer (Progressief Woerden)
de heer Van der Lit (Progressief Woerden)
mevrouw Berkhof-de Vos (VVD)
de heer Mees (VVD)
de heer Van Hameren (VVD)
de heer Van der Wal (Inwonersbelangen)
de heer Olthof (Inwonersbelangen)
de heer Van Iersel (ChristenUnie)
de heer Van der Does (D66)
de heer Schaddelee (SGP)
de heer Groeneweg
de heer Van Assem (Inwonersbelangen),
de heer Faasse (Milieudienst), de heer Vermeent (Milieudienst), de heer
Burdorf (DWA)
mevrouw Goedvolk
mevrouw Theben Terville (Tekstbureau Talent, [email protected])
de n.v.t.
b.
RTG-griffier
Verslag
Samenvatting
door
voorzitter
Openstaande vragen
c.
Toezeggingen
n.v.t.
d.
Conclusie
Besluitvorming in juni in deraad
a.
n.v.t.
Beknopt verslag
Warmte-Koude-Opslag (WKO)
Het college legt de volgende bestuurlijke vraag voor aan de raad;
Heeft de raad er vertrouwen in om een haalbaarheidsonderzoek WKO te starten in het kader van
de motie Duurzaamheidsimpuls?
De heer Faasse (milieudienst) zal vanavond een presentatie geven over dit project.
1/2
Woerden gaat in de spoorzone tussen nu en 2015 ongeveer 1500 woningen realiseren:
- Defensie-eiland
- Campina terrein
- Minkema (school)
- Snellerpoort
Bij met name het Defensie-eiland en het aanliggend gebied richting Snellerpoort is sprake van
grondwater- verontreiniging. Overigens zijn op verschillende plaatsen in Woerden diepe
grondwaterverontreiniging aanwezig . De grondwatersanering die verband houdt met het
Defensie-eilandis voor rekening van de gemeente. De ontwikkelaar van Defensie-eiland is
verantwoordelijk voor de bodemsanering.
Daarnaast zal men voor de bouw van woningen een steeds hogere EnergiePrestatieCoeffiecient
gaan vragen . Dit vraagt om de toepassing van WKO (35% reductie van CO 2 uitstoot met WKO
systeem ten opzichte van een conventioneel systeem). Het systeem wordt reeds, met succes,
toegepast in bijvoorbeeld Veenendaal.
De toegevoegde waarde ligt in een gebiedsgerichte benadering, Vanuit die benadering zijn de
visie op de ondergrond (synergie tussen sanering en WKO) en energievisie geschreven. WKOsysteem is goedkoper dan gasverwarming, dus er zal ook worden gekeken naar het verschil in
energiekosten.
Er is een onbalans m.b.t. de energievraag aan de ondergrond; er wordt meer warmte gevraagd
dan de grond zou kunnen leveren.
WKO-systeem rendeert met 5 jaar als er een koppeling kan worden gemaakt tussen
grondwatersanering en WKO(zonder deze koppeling rendeert het systeem met 9-10 jaar). Na 15
jaar is er een herinvestering nodig voor de vervanging van de bronnen.
Er zijn geen ecologische gevolgen voorzien. Het Hoogheemraadschap zal een temperatuurdaling
van 3 graden van het oppervlakte in de zomer toestaan. De impact op de omgeving is nihil,
aangezien de bronnen ondergronds zitten; ook zijn er geen grote bovengrondse centrales vereist.
Op 1 bron kunnen meerdere percelen worden aangesloten. Ook in de gebieden rondom Woerden
zou WKO mogelijk zijn.
Gemeente moet de regie nemen (weer terug naar het “gemeentelijk energiebedrijf”) en de
volgende vergunningen zijn nodig om het systeem in werking te stellen: vergunning in het kader
van de Wet Bodembescherming en een vergunning in het kader van de Grondwaterwet.
Daarnaast zal er nog een melding moeten gedaan worden in het kader van de Wet Milieubeheer
en zal wellicht nog een bouwvergunning moeten worden aangevraagd.
Er bestaat geen gevaar voor verontreiniging van het drinkwater door het oppompen omdat er
door het onttrekken, vervolgens reinigen van het water en weer infiltreren van grondwater een
natuurlijke afwikkeling ontstaat (grondwater wordt rondgepompt). De bron moet op een diepte
van 65 meter komen om het grondwater op te kunnen pompen. Dichtbij de pomp zal dan de
reiniging van het water plaatsvinden..
Op 3 juli a.s. neemt de raad een besluit over de voortgang.
Om 20.45 uur sluit de heer Van Assem de bijeenkomst met dank voor ieders inzet en bijdrage.
.-.-.-.
2/2
Download