WORD, 66 KB - Gemeente Leiden

advertisement
B&W-nr.: 06.1325 d.d. 21-11-2006
Onderwerp
A4/W4; optimalisering groen polderpark Cronesteyn
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie ROW
1. in te stemmen met:
a.
het voorbereiden en uitvoeren van plannen om een nieuwe groenrand te realiseren
tussen de volkstuinen en de te verbreden A4 in polderpark Cronesteyn;
b.
met het overhevelen van een deel van de in de Oostvlietpolder geplande
bomencompensatie W4 naar polderpark Cronesteyn;
c.
met een taakstellend budget van € 200.000 voor het nemen van compenserende
maatregelen in polderpark Cronesteyn, ten laste van grondexploitatie 13, A4/W4.
2. dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Samenvatting
Het besluit van juni 2005 om de groencompensatie van de W4 werkzaamheden te realiseren in de
Oostvlietpolder is naar aanleiding van contacten met de klankbordgroep Cronesteyn heroverwogen.
Samen met de klankbordgroep zullen plannen worden voorbereid en uitgevoerd om de groenstructuur
van polderpark Cronesteyn te optimaliseren.
Hiertoe zal een deel van de groencompensatie van W4 worden overgeheveld van de Oostvlietpolder
naar polderpark Cronesteyn en wordt in de grondexploitatie 13, A4/W4 een taakstellend budget
opgenomen van € 200.000 voor compenserende maatregelen voor het verlies van 4,2 ha. polderpark.
Inleiding
In de W4 overeenkomst is opgenomen dat de drie gemeentes, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude
een deel van de verplichting voor groen- en watercompensatie van Rijkswaterstaat overnemen. De
gedachte hierachter is gebaseerd op twee uitgangspunten:
1. het ontbreekt Rijkswaterstaat binnen de tracébesluitgrenzen aan fysieke ruimte om die
compensatie te kunnen invullen en
2. de gemeentes ontwikkelen langs de A4 nieuwe gebieden waar die compensatie wel gerealiseerd
kan worden.
In Leiden is er voor gekozen om de W4 groencompensatie te realiseren in de Oostvlietpolder.
Het indienen van de kapvergunningaanvraag door Rijkswaterstaat voor het kappen van de bomen die
moeten wijken voor de werkzaamheden aan de A4 was aanleiding om met bewoners en organisaties
te praten over de groencompensatie W4.
Informatiebijeenkomst
25 september jl. is er met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties gesproken over de
kapvergunningaanvraag en de plannen om het groen dat verloren gaat te compenseren.
Hierbij waren ook organisaties vertegenwoordigd die samen optrekken in de klankbordgroep
Cronesteyn. Er is op de bijeenkomst dan ook uitgebreid gesproken over de werkzaamheden in het
park en de gevolgen daarvan voor het park.
Het algemene gevoel op de bijeenkomst bij de organisaties was dat er wel begrip was voor de
uitgangspunten die de gemeente hanteert bij de groencompensatie, maar dat polderpark Cronesteyn
toch wel het kind van de rekening zou worden. “Er verdwijnt in het kader van de werkzaamheden van
Rijkswaterstaat 4,2 hectare grond langs de A4, nodig voor de verbreding en daarmee gaat ook een
groot deel groen verloren en er komt niets of nauwelijks iets voor terug”.
Aanpassen plannen
De discussie op de informatiebijeenkomst was aanleiding om de groencompensatie van W4 en de
maatregelen in polderpark Cronesteyn nog eens tegen het licht te houden. Er zijn mogelijkheden om
de groencompensatie te optimaliseren en de toekomstige situatie van polderpark Cronesteyn te
verbeteren. Die mogelijkheden zijn:
1. Het overhevelen van een deel van de geplande groencompensatie van de Oostvlietpolder naar
polderpark Cronesteyn
2. Afspraken maken met Rijkswaterstaat over de “afhechting” van de strook van polderpark
Cronesteyn tussen de nieuwe A4 en de volkstuinen en
3. Het treffen van maatregelen ter compensatie van het verlies van 4,2 ha. park.
Overhevelen van groencompensatie
Er is in juni 2005 een besluit genomen om de W4 groencompensatie in het kader van W4 te realiseren
in de Oostvlietpolder. Leiden stelt op deze locatie ruimte beschikbaar aan Leiderdorp, Zoeterwoude en
Rijkswaterstaat om (een deel) van hun W4-verplichting te realiseren. Met deze partijen kan worden
afgesproken om de compensatie te verschuiven van de Oostvlietpolder naar polderpark Cronesteyn.
Bijkomend voordeel is dat de compensatie minder afhankelijk is van het al dan niet doorgaan van
bedrijventerrein Oostvlietpolder.
Afspraken maken met Rijkswaterstaat over de afhechting van Cronesteyn
In de W4-overeenkomst is afgesproken dat Leiden een strook grond met een oppervlak van 4,2 ha.
van polderpark Cronesteyn in eigendom overdraagt aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de
verbreding van de A4. Over de afhechting van het park moeten nog nadere afspraken worden
gemaakt. Dat kan pas op het moment dat duidelijke is welke aannemer het werk voor Rijkswaterstaat
gaat uitvoeren en hoe.
In die afspraken zal de wens om de groenstructuur van de rand van het polderpark te optimaliseren
worden meegenomen.
Compenserende maatregelen
Het algemene gevoelen van de organisaties op de bijeenkomst van 25 september jl. was dat
bovengenoemde opties toch wel erg mager waren. Er gaat 4,2 ha. polderpark verloren. Die 4,2 ha.
vertegenwoordigt naast een natuurwaarde ook een financiële waarde. Met Rijkswaterstaat is
afgesproken dat de financiële waarde wordt gecompenseerd door een financiële bijdrage aan Leiden
voor de aanschaf van grond in de Oostvlietpolder. De onderhandelingen hierover lopen nog, maar
Leiden heeft Rijkswaterstaat gevraagd een bijdrage van € 25 per m2 te betalen. Voor 4,2 ha. komt die
bijdrage totaal op ruim € 1 miljoen.
Voorgesteld wordt om een deel van de financiële waarde, te weten een bedrag van € 200.000,
beschikbaar op te nemen in de grondexploitatie 13, A4/W4 als taakstellend budget om
compenserende maatregelen te nemen in het park. Een kwaliteitsimpuls. Gedacht wordt hierbij aan
het aanleggen van nieuwe grienden, het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs watergangen,
het uitbreiden van een moerasgebiedje en het verlagen van de waterstand in een ander gebiedje.
De mutatie in de grondexploitatie zal worden meegenomen in het PRIL in 2007.
Planvorming
Voorgesteld wordt om, zodra de aannemer van Rijkswaterstaat bekend is en duidelijk is hoe het werk
in het polderpark wordt uitgevoerd, samen met Rijkswaterstaat, de afdeling Stedenbouw en Groen, en
de klankbordgroep Cronesteyn een plan te maken om de groenstructuur van het park te optimaliseren
op basis van bovenstaande mogelijkheden.
Raadsaanbiedingsformulier
Rv nr.
Opsteller
Naam:
Dienst:
Telefoon:
A.L.P. van Dijk
BOWO
5923
Verantwoordelijk portef.houder: ROW
Meningsvormend
Besluitvormend
Naam Programma + onderdeel:
n.v.t.
Onderwerp:
A4/W4; optimalisering groen polderpark Cronesteyn
Voorgenomen besluit:
t.k.n.
INHOUD
Aanleiding:
Doel:
Kader:
Overwegingen:
Procedure:
Financiën:
Bijgevoegde informatie:
OVERIGEN
Communicatie:
Evaluatie:
In te vullen door de griffie:
B&W-besluit d.d: 21-11-2006
x Informatief (t.k.n.)
Raadsbesluit
Raadsvoorstelnr.
Onderwerp:
De raad van de gemeente Leiden,
Besluit:
1.
2.
3.
4.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van ……
Voorzitter raad, griffier,
Advies van de commissie …… Het besluit van de raad is:
is:
Ongewijzigd aanvaard
Hamerstuk
Gewijzigd aanvaard
Hamerstuk met stemVerworpen
verklaring van de fracties
van
Kort bespreekpunt
Uitgebreide discussie
Aanvaarde
moties/amendementen:
Download