informatie verbindt

advertisement
ee
n
ne
er
at
W
ag
kd
er
tw
infodag
rh
oo
V
TER
WA
7 november
“informatie verbindt”
Theater Agora, Lelystad
Nieuwsbrief
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent het
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat.
De Prins van Oranje houdt een korte toespraak in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de Adviescommissie Water. Deze toespraak wordt ook uitgezonden
op de Waterinfodag. Samen met de staatssecretaris van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu verricht hij de openingshandeling.
Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) biedt waterbeheerders en
professionele gebruikers van het watersysteem dagelijkse berichtgeving, zoals
informatie over waterstanden, overstromingsgevaar, stormsituaties,
waterkwaliteit en ijsvorming. Het WMCN draagt zo bij aan een uniform en
optimaal management van het watersysteem in Nederland. WMCN bestaat uit een landelijk berichtencentrum en
vijf regionale berichtencentra voor Rijn, Maas, Rijn-Maas monding, Zeeuwse Wateren en kust.
Het centrum faciliteert eveneens trainingen voor waterprofessionals op het gebied van crisismanagement.
Daarnaast heeft het WMCN een bezoekerscentrum en een professionele helpdesk waar gebruikers terecht kunnen
met vragen over waterbeleid en waterbeheer. Het WMCN wil voor bedrijven en kennisinstituten een platform zijn
voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl. In het programma van de Waterinfodag is een rondleiding van
het Watermanagementcentrum Nederland opgenomen. Deze is beperkt beschikbaar.
Waterbeurs en Waterwand
Op het podium van de grote theaterzaal in Agora vinden vele voorstellingen
plaats. Daarmee worden mensen geïnspireerd, ontroerd en vermaakt. Op de
Waterinfodag kunt u zich op dit podium laten inspireren en kennis maken met
de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De waterbeurs is op deze bijzondere
locatie gesitueerd. Bedrijven laten u kennis maken met hun producten en
diensten. De sponsors IBM, Roxit en HydroLogic zijn aanwezig in de ontvangsthal.
Op de eerste verdieping (foyer) kunt u kennis nemen van diverse projecten van
de organisatoren van de Waterinfodag: Rijkswaterstaat, Het Waterschapshuis,
Informatiehuis Water en de STOWA. Zij zijn aanwezig met in totaal 13 projecten.
Plenair programma
Workshops
Naast de aandacht voor de opening van het Watermanagementcentrum
Nederland zijn er in het plenaire programma 2 lezingen die ingaan op het thema
van het congres: “Informatie verbindt”.
Pieter van Teeffelen (directeur DataLand) zal ingaan op de verbinding tussen de
informatievoorziening van overheidsorganisaties en wat burgers vragen van
overheden.
Mathijs van Ledden (directeur bij HaskoningDHV) heeft veel ervaring
met het gebruik van waterinformatie in crisissituaties, o.a. in New Orleans en
Bangkok. In crisissituaties is het belangrijk dat waterinformatie slim, snel en
simpel beschikbaar is. Kan dat in Nederland ook?
Er is een uitgebreid workshopprogramma. Een deel wordt verzorgd door Het Waterschapshuis,
Informatiehuis Water en de STOWA. Daarnaast zijn er workshops die geïnspireerd zijn op de aandachtsvelden van het
Watermanagementcentrum Nederland. De thema’s zijn: Waterberichtgeving, Crisisadvisering, Kennisdeling,
Waterbeheer(der) van de toekomst, Waterdata: open, slim en voordelig en Waterdata in een veranderende omgeving.
In het programma zijn ook marktpresentaties opgenomen. Dit zijn lezingen van bedrijven. Zij presenteren
producten, visies en projecten. Door deze bij te wonen krijgt u zicht op de ontwikkelingen in de watersector waarin
bedrijven en overheden samen werken aan passende en innovatieve producten.
Deelname
De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden en bedrijven die informatie
beheren en gebruiken. Dit zijn Geo-ICT, deskundigen, informatiebeheerders,
waterbeheerders en waterkeringbeheerders. Daarnaast is er deze Waterinfodag
veel aandacht voor het crisismanagement en de relatie tussen waterinformatie
en maatschappij. Diegenen die geboeid worden door deze problematiek vinden
daarover workshops die het bezoeken waard zijn.
Om deel te nemen aan de Waterinfodag kunt u zich opgeven via
www.waterinfodag.nl. U kunt zich tot en met 6 november via deze site
aanmelden. Als u op het allerlaatste moment besluit om te komen dan kunt u
zich ook als nieuwe deelnemers melden bij de registratiebalie op 7 november
in theater Agora in Lelystad.
Meer informatie en deelname
www.waterinfodag.nl
Download