Deltaprogramma datamanagement

advertisement
Nationaal Water Model –
wat is het is en waarvoor is
het te gebruiken?
Mark Bruinsma / Jeroen Ligtenberg
(Rijkswaterstaat)
Nationaal Water Model
Houdt Nederland leefbaar voor de
toekomst
Prognoses voor:
Waterveiligheid
Zoetwaterverdeling
Maatschappelijke thema’s
Rijkswaterstaat
Basis Nationaal Water Model ligt bij het
Deltamodel (2013) voor het Deltaprogramma
-
onvoldoende samenhang tussen modellen
onvolledig voor besluitvorming
4
Rijkswaterstaat
Waarom een Nationaal Water Model?
•
•
Komende jaren gebruiken verschillende projecten en beleidsprogramma’s de
waterbeweging van Nederland (Deltaprogramma, mestwetgeving,
stroomgebiedsbeheerplannen, VONK, temp. Water, enz.)
Leveren van uniformiteit en consistentie
Rijkswaterstaat
Wat is het Nationaal Water Model?
Landelijke consistente invoer
(klimaatscenario’s en data)
Waterveiligheid
Waterbeweging
Hoogte
waterkering
Waterverdeling
Waterkwaliteit
Grond- en
oppervlaktewaterbeweging
Stoftransport- en
uitspoeling
Waterbeweging
Prognoses (open data)
Effectmodules: landbouw, scheepvaart, natuur (ecologie), kosten
dijkaanleg
Rijkswaterstaat
6
Rijkswaterstaat
7
Wat kun je met de basisprognoses 2016?
De basisprognoses 2016 maken het gevolg van klimaatverandering op de waterstanden en
waterverdeling inzichtelijk.
Daarnaast zijn ze te gebruiken voor het in beeld brengen van:
• De in de toekomst benodigde dijkhoogtes in Nederland
• De toekomstige waterverdeling in Nederland
• Het toekomstig tekort aan koelwater
• Effect van vermesting
• Effect op beheer en onderhoud van de natte kunstwerken van RWS
• Gevolgen voor de landbouw
• Zoutindringing
• Et cetera
Rijkswaterstaat
Voorbeeld: toepassing voor veiligheid
Rijkswaterstaat
9
Voorbeeld: toepassing voor waterverdeling en watertekorten
Rijkswaterstaat
Voorbeeld: effect klimaat op grondwaterstanden
Rijkswaterstaat
11
Wanneer komen de basisprognoses beschikbaar?
• 2e kwartaal beschikbaar
– Betrouwbaar
– Centraal toegankelijk via open data
• Waar: via https://data.overheid.nl/
Rijkswaterstaat
Vragen?
Rijkswaterstaat
13
Download