3 Presentatie Ow Themadag Limburg MG 12

advertisement
Aanvullingswet Bodem
Michiel Gadella – RWS/Bodem+
19-7-2017
Wbb (incl.
Diverse wetten
en regelingen
BUS, Bbk,
etc.)
Aanvullingswet
Aanvullingsbesluit
Omgevingswet
AMvB’s
MR’n
Bbk
(bouwstoffen en
kwalibo)
Rijkswaterstaat
AMvB
Wet
1/2016
Consultatie
1/2017
Raad van State
Parlement
Consultatie
Voorbereiding en toetsing
Rijkswaterstaat
Sectorale wetgeving
Geval van verontreiniging
Aanspreken veroorzaker
Gedetailleerde nationale regels
Wbb
Leefomgeving integraal
Van 29 gemeenten en
Bodemkwaliteit in relatie tot de12functie
provincies gaan de
Eenvoudiger regels activiteitenbevoegdheden naar
393 gemeenten! Kijk
daarom extra goed
Overheidsrol decentraal
Ow
naar overgangsrecht!!
Rijkswaterstaat
Herziening Wbb
– Met de convenanten 2010-2015 en 2016-2020 zijn alle
spoedlocaties onder controle
– Hiermee zijn de belangrijkste risico’s aangepakt (weinig
locaties met hoog risico/veel beperkingen)
– Blijven over veel locaties met beperkt risico/weinig
beperkingen
– Hiervoor is gerichte gevalsaanpak minder geschikt
– Bodemgebruik en -kwaliteit meer in samenhang bekijken
– Vernieuwde instrumentarium in Omgevingswet
Rijkswaterstaat
Aanvullingswet bodem: instrumentarium
Omgevingswet
• Omgevingsvisie
• Programma
• Omgevingsverordening
Omgevingsplan (gemeente)
• Algemene regels
• Projectbesluit
• Omgevingsvergunning
• Omgevingswaarden
• Instructieregels
Rijkswaterstaat
6
Verbinden van bodem aan maatschappelijke
opgaven
Rijkswaterstaat
7
19-7-2017
Lokaal beleid
Omgevingswet
Bestuursakkoorden
Convenanten
(Wbb)
STRONG
Rijkswaterstaat
Convenant
Bodemontwikkelingsbeleid
en aanpak spoedlocaties
2010-2015
Convenant
Bodemsanering in gebruik
zijnde en blijvende
bedrijfsterreinen 2001
Convenant bodem en
ondergrond 2016-2020
Convenant bodem en
bedrijfsleven 2015
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
10
19-7-2017
Ob
BKL
?
Omgevingswet
BAL
Aanvullingswet
BBL
Aanvullingsbesluit
?
Aanvullingsbesluiten bodem
• Omgevingsbesluit: algemene en
procedurele bepalingen
• Besluit Kwaliteit van de Leefomgeving
(Bkl): materiële normstelling voor
instrumenten in de Ow
• Activiteiten in de Leefomgeving:
algemene regels over milieu, bouw,
enz. (Bbl en Bal)
Rijkswaterstaat
12
Waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem
en het faciliteren van het duurzaam gebruik
Ordenen en
faciliteren
gebruik
bodem
Voorkomen
verontreinigingen
Historische
verontreinigingen
Rijkswaterstaat
Beleidsdoel bodem: 3 pijlers
Het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (vaste
bodem en grondwater) en het faciliteren van het duurzaam
gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem, door
het in onderlinge samenhang:
• beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en
aantastingen;
• evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening
houdend met de kwaliteiten van de bodem;
• duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische
verontreinigingen en –aantastingen
Rijkswaterstaat
14
Pijler 1: Voorkomen van nieuwe verontreiniging
• Preventieve amvb’s
gaan beleidsneutraal
over
• Inbouw NRB in BAL
• Specifieke zorgplicht
bodem op besluit niveau
<‘nieuw’>
• Ongewoon voorval
• Gemeente bevoegd
gezag
Rijkswaterstaat
15
Pijler 2: Toedeling van functies
• Meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van
een brede afweging over de kwaliteit irt functie
• Instrumenten Ow: omgevingsvisie en – plan
• STRONG, Ecosysteemdiensten
• Decentrale invulling
• < nieuw> Instructieregel Rijk omgevingsplan:
aanwijzen aandachtsgebieden redelijk vermoeden
risico’s gezondheid en dus bodemonderzoek
• Gemeente bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
16
Pijler 3: Beheer resterende historische
verontreinigingen
•
•
•
•
•
Spoedlocaties bekend e/o aangepakt
Resterende verontreinigingen bij activiteiten aangepakt
Algemene rijksregels (aanpak/normen)
Decentrale invulling (aanpak/normen)
< ‘nieuw’>Zorg voor historische verontreiniging in bodem (en
grondwater) waar risico’s voor gezondheid zijn rust bij
gemeente > instructieregel omgevingsplan
• <‘nieuw’> toevalsvondst: vangnetbepaling om
beheersmaatregelen te treffen
• Gemeente bevoegd gezag. Rol provincie bij grondwater?!
Rijkswaterstaat
17
Ordenen en
faciliteren
gebruik
bodem
STRONG,
ecosysteemdiensten,
natuurlijk
kapitaal
Voorkomen
verontreinigingen
Zorgplicht
Ongewoon
voorval
Preventie
Spoed en
lopend &
Wat erin
Hoe eruit
BG
Historische
verontreinigingen
Overgangsrecht
Bouwen
verblijfsfuncties.
Humaan
Verspreiding
Toevalsvondst
Programma
Gedogen
Onaanvaardbare
risico’s
Graven en
toepassen
Algemene
regels “Bbk”
en “BUS”
Wateractiviteiten
Algemene
Regels
ontrekken en
infiltreren of
vergunningen
Activiteiten
Rijkswaterstaat
Onderzoek
Toets
Geschikt maken,
algemene regels
“BUS”
risico
onaanvaardbaar
maximumwaarde
maatregelen nodig
gemeentelijk
vastgestelde waarde
bestuurlijke
afweging
bouwen mogelijk
voorkeurswaarde
altijd
geschikt voor
gebruik
Rijkswaterstaat
AMvB:
Voorbereiding en toetsing
Analyse
1/2016
Ontwerp
3/2016
Verfijnen, botsen, NvT
7/2016
Toetsing
1/2017
Rijkswaterstaat
5/2017
AMvB’s: work in progress
Rijkswaterstaat
21
19-7-2017
Klankbord
Projectteam
Ondersteunings
Team
Koepeloverleg
Stuurgroep
D-overleg
MCO
B-Overleg
Rijkswaterstaat
Projectleiding
Inspraak en
toetsen
Marjan van Giezen
Martin van Gelderen
Judith van Zuijlen
Overgangsrecht
Beschermen
Bovengrond
Grondwater
Annemieke van Tol
Ariane Tuinenburg
Patricia de Joode
Michiel Gadella
Martin van Gelderen
Marieke Prins
Normen
Informatie
Financiën
Dik Welkers
Michiel Gadella
Auke Oostra
Jan Klein Kranenburg
Dik Welkers
Geraldien Kok
Martin van Gelderen
Geraldien Kok
Patricia de Joode
Implementatie
Rijkswaterstaat
-en
Rijkswaterstaat
24
19-7-2017
Download