PowerPoint-presentatie

advertisement
“Bodem stroomt!?”
Deltares laat bodemkennis stromen
ECB platformbijeenkomst
14 oktober 2010
13-10-2010
Programma
• Charlotte Schmidt: “Van vraag naar antwoord”
• Wim de Lange: “Waterstroming bij bergingslocaties”
– Project Zandwinputten
• Jos Vink: “Arseen stroomt in de ondergrond”
– Project Regionale beoordeling arseen in grondwater
• Frank Lamé: “Stofstromen”
– Project Stoffenpakket
• Bas van Maren: “Stroming van slib”
– Project ANT-studies en slibmodellering
• Leonard Osté: “Interne en externe stromen van fosfaat”
– Project Baggernut
2
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Van Vraag naar Antwoord
Programmering van:
• Strategisch onderzoek – SO
• Toegepast Onderzoek – TO
Waaronder Service Level Agreements – SLA
• Specialistische Adviezen - SPA
3
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Programmering van SO
• “Het doel van het SO door Deltares is:
het bijdragen aan het onderhouden en
versterken van de kennisbasis op het
gebied van de Deltavraagstukken en een
versterkt innovatief vermogen bij
publieke en private partijen”.
• Programmering:
– raad voor Delta-onderzoek
– Doorlooptijd: minimaal 4 jaar
4
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Programmering van TO en SLA
• Het doel van het TO voor V&W is
– het borgen en verbeteren van de primaire processen van het
ministerie van V&W,
– waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
• onderzoek tbv beleidsondersteuning en –advisering van de
beleidskernen,
• de landelijke taken van RWS,
• grote infrastructurele werken en de
• service level afspraken mbt modellen en software en de
expertise bij calamiteiten”.
• Programmering:
– in 5 stappen per jaar olv afdeling Kennisinfrastructuur WD
– Doorlooptijd: 2 – 4 jaar
5
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Programmering van SPA
• Specialistische Adviezen
– Gekoppeld aan projecten
– Duidelijke opdrachtgever / opdrachtnemer-relatie
– Kortere doorlooptijd 1 - 2 jaar
6
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Financiering
RWS:
Landelijke
Taak
DG-W:
Beleidsondersteuning
en Advisering
‘Bodem’
onderzoek
RWS:
Service Level
Agreements
7
Raad voor
Delta-onderzoek:
Strategisch
Onderzoek
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
19 jan 2010 afstemmingsoverleg DG-W, WD en Deltares
Doel:
• vraag van DG-W en RWS en antwoorden van Deltares beter op elkaar
afstemmen
Hoe:
• Vraagformulering door DG-W en RWS
• Per koppel formulering SO- en TO-vraag
Resultaat:
• Roadmap sediment en waterkwaliteit
8
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Roadmap sediment- en waterkwaliteit
2011
Toepassing in
Beleid en beheer
2010
Fundamenteel
& kennis
Rust in dossier
waterbodem
2013
>2014
Waterplannen en
systeembenadering
KRW
Toepassen in putten
Deltaprogramma
Beheerplan
rijkswateren
Van WBB naar Waterwet
Thema’s DGW,
RWS, Deltares
Land. Taken
waterbeheren
ANT
studies
Strategisch
Onderzoek (SO)
Producten
(TO + SPA)
2012
Ruimte vd rivier
1
Wat is een “roadmap”?
BOA
Kwaliteit
KRW
+ landbouw
Slib
+ modellering
Toolbox
depots
NOBOWA
De nieuwe roadmap
AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer
2 AIO’s Chemische stress op primaire productie
AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater
AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten
AIO Biosorptie en bioremediatie bodem13-10-2010
EINDE
Kennisbehoefte, opgave en roadmaps
Kennisbehoefte
Opgave
Roadmaps
DGW
RWS
Deltares
1. Overgang Wet
bodembescherming
naar Waterwet
1. Ruimte voor de rivier
1. Eutrofiering
2. Beheerplan
rijkswateren (BPRW)
2. Microverontreiniging
2. Toepassen in putten
3. Waterplannen en
systeembenadering
4. Rust in dossier
waterbodems
Presentatie
10
3. Aanleg programma
KRW
4. Waterwet
5. Delta programma
Presentatie
3. Inrichting bodem en
watersystemen
4. Modelling framework
5. Ecosysteemgezondheid en -diensten
Presentatie
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Roadmap sediment- en waterkwaliteit
2011
Toepassing in
beleid en beheer
2010
2012
Rust in dossier
waterbodem
Ruimte vd rivier
1
KRW
Toepassen in putten
> 2014
Waterplannen en
systeembenadering
Deltaprogramma
Beheerplan
rijkswateren
Van WBB naar Waterwet
Beoordelingsmethode putten
Implementeren kennis uitloging
Producten
(TO + SPA)
2013
Slibhuishouding en ecologie (W’zee) Zandhonger irt inrichting
Rol sediment in beoordeling waterlichamen
Maatregelen helder water (M’meer)
Stress indicatoren
Saneringsmaatregelen ecologisch effectief
TO-Projecten 2010
Maatregelen (fosfaat)nalevering
Conflicten KRW, GWrl, Deltaprogramma?
Alternatieven voor sanering
Herziening normenbouwhuis >2015
Fundamenteel
& kennis
Strategisch
Onderzoek (SO)
Evaluatie KRW maaregelen 2009-2015
SO-Projecten 2010
Procesinzicht
toepassen putten
Van stof
naar effect
Beschikbaarheid
en bioaccumulatie
in normen
Zelfreinigend
Vermogen
Waterbodem/receptoren
Draagkracht
en herstelpotenteel
(eutrofe) sedimenten
StressIndicatoren
ecologie
Relatie
Slib en ecologie
AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer
2 AIO’s Chemische stress op primaire productie
AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater
AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten
AIO Biosorptie en bioremediatie bodem13-10-2010
Synergie
bodem en
waterbodem
Conclusie: Van Vraag naar Antwoord
• In TO dient in de vraag(fiche) door de Waterdienst projectleider de
vraag specifiek te worden gemotiveerd vanuit
1. de RWS opgave
• Ruimte voor de rivier
• Beheerplan rijkswateren (BPRW)
• Aanlegprogramma KRW
• Waterwet
• Deltaprogramma
2. De BOA vraag van DG-W
• SO: bepaalt Deltares i.o.m. de financiers
• SPA: bepaalt de opdrachtgever
12
Rijkswaterstaat
Waterdienst
13-10-2010
Download