Wat zijn de kaders?

advertisement
Het Proces
Regelgeving,
beleidsstandpunten en de
uitvoering
Josephine Sturiale
RWS- Verkeer en watermanagement
3 december 2013
2
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
3
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
…….vóór CDNI
• Ministerie V&W en VROM (1993)
–
–
–
–
Eindverantwoording opstellen en implementatie Verdrag
Oprichten van SAB
Bekostigen van inzameling van deel A (2011)
Internationale afstemming CVP
• Rijkswaterstaat regionale diensten (2003)
– Structuurvisie deel C
– Regionale diensten i.s.m. SAB infrastructuur
– Bekostigen van de inzameling deel C (2013)
• Havens
– 5% havenopslag voor deel A (2011)
– Inzameling huisvuil
– Kosten voor KGA (Amsterdam en Rotterdam) tot 2013
4
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI
• Deel A; Olie- en vethoudende afvalstoffen
– Vervuiler het Schip (eigenaar)
Deel B; Afval afkomstig van lading
- Vervuiler eigenaar van de lading
• Deel C; Overig Scheepsbedrijfsafval
– Vervuiler het Schip (eigenaar)
5
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Toegepaste artikelen voor deel C
• Art 4 Verdrag; ontvangstinrichting
– Voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen
– Kosten versus het inzet (zo min mogelijk wijzigingen)
• Art 5 Verdrag: Uniforme financieringswijze
• Art 7 Verdrag; Grondslag voor financiering deel C
Uitvoeringsregeling, artikel 8.02:
• Art 8.02 lid
1; Nadere
invulling
in de Uitvoeringsregeling
Verplichtingen
van de Verdragsluitende
Staten
1 De Verdragsluitende Staten zijn verplicht ontvangstinrichtingen voor huisvuil ter beschikking te
stellen of ter beschikking te laten stellen
a) bij de overslaginstallaties of in havens,
b) aan de aanlegplaatsen voor passagiersschepen voor de daar aanleggende passagiersschepen,
c) bij bepaalde ligplaatsen en sluizen voor de doorgaande scheepvaart.
– Uiterlijk voorjaar 2014 in ieder geval rapporteren hoe de
implementatie voor deel C is ingevuld (ontvangstvoorzieningen
als financiering)
6
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Art 5: Uniforme financieringswijze Deel C
• NL in 2010 als rapporteur tbv financiering deel C
– Inventarisatie gemaakt
– Adviezen aangedragen
– Vastlegging in besluit (2012)
• Belangrijkste conclusies
– Breed scala van uitvoeringswijzen
– Nauwelijks op elkaar aan te sluiten
• Verdragstaten hebben afgesproken:
– Vergaande harmonisatie van bestaande systemen op het moment
niet mogelijk
7
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Huisvuil Verdragsgebied
• Inzameling en financiering
– Containers langs vaarwegen
– op kade met vuilniszakken
– in havens en op sluizen
– inzamelvaartuigen, milieuparken
– Aanlegplaatsen voor passagiersschepen
€ Deels inbegrepen in havengelden, deels voor kosten
havenbeheerders en overheid.
€ Voor passagiersschepen direct doorberekend
8
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
CVP Besluit
• Overwegende dat:
– de verantwoordelijkheden voor het afvalbeheer in de lidstaten
verschillend zijn toegedeeld,
– zowel de infrastructuur als de toepasselijke procedures voor de
inzameling van overig scheepsbedrijfsafval in de Lidstaten een
grote diversiteit te zien geven;
– Kennisname dat Inzameling, verwijdering en financiering van
huisvuil en van KGA
• Kosten via havens
• Via kostenforfait (per halfjaar, jaar, per periode)
• Besluit dat:
– Vooralsnog geen uniforme financieringswijze wordt
ingevoerd
9
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Implementatie deel C
Invoering vervuiler betaalt op Rijksvaarwegen
Forfaitair bedrag voor huisvuil en restafvalstoffen
KGA en “grof” afval niet in havens!!
Langs vaarwegen, in depots en inzamelschepen.
Meer ingezameld dan alleen huisvuil (vuilniszakken).
10
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Implementatie Deel C
• Geen rechtsgrond voor inning/ Rijksvaarwegenbelasting e.d.
– Aansluiten op bekende systeem van financiering/Ecocard
• Kosten zuiver berekenen aan de vervuiler
– Afsluitbare containers (aanschafkosten door RWS)
– Initiële beheer en onderhoud bij RWS
– RWS faciliteert de SAB in de uitvoering (Vergunningen, locatie’s,
handhaving).
• Handhaving van de infrastructuur/kosten overweging
– Uitgangspunt handhaven huidige locaties
11
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
ABONNEMENT VORIG
NETWERK
Basis gegevens:
• 1200 abonnementhouders
• 100 Kg KGA en onbeperkt
huisvuil
Afgeven bij:
• 24 milieuboten
• 95 containers aan de wal +
middenkolk
• 2 depots (Volkerak &
Nieuwegein)
Abonnementskosten:
 € 725,- per schip per
jaar
INVOERING OP 1-11-13
Afgeven bij:
• 24 milieuboten
• 25 containers aan de wal
• 2 depots (Volkerak &
Nieuwegein)
Abonnementskosten:
 €469,- per schip per jaar
+
 €1,- per kilo afgifte
grofvuil
of
 KGA abonnement €194,-
Summary
• Lage kosten abonnement, beperkt inzamelstructuur
• Geen verplichting voor het nemen van een abonnement
• Keuze mogelijkheden, afgifte in havens of elders
MONITORING
• Welke verschuiving vindt er plaats in de afgifte?
• Omgaan met illegaal dumpen van afval?
14
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Toekomst:
15
Rijkswaterstaat
Wat zijn de kaders?
Download