Grondslagen GB Kliniek.2006

advertisement
Grondslagen GB Kliniek
Behandelen vanuit een context
Historie
1895-1953
1953-1986
1986-1999
1999-2003
2003- 2005
2005-heden
Werkgemeenschap
Werken verbetert de delinquent
Woon- of reclasseringsgemeenschap
Wonen, werken en (psycho)therapie
Therapeutische gemeenschap
Milieutherapie. Wonen, (psycho)therapie en activiteiten
Circuit voor forensische psychotherapie
Milieutherapie. Wonen, (psycho)therapie, activiteiten
Verbinding W.T.A naar poli en deeltijd
GGZ voor Jeugd en volwassenen
Milieutherapie. Wonen, therapie, werken en activiteiten
Verbinding met reclassering en voogdij
CWZWG, Groot Batelaar kliniek
Wonen, therapie, werken, activiteiten
Verbinding met partners in CWZWG
Kaders voor kliniek
Behandelkaders
 Justitiële en GZ kaders
 Leger des Heils kaders
 Financiële kaders

Behandelkaders
Methodieken
 Onderzoeken
 Organisatiemodellen
 Ervaringen medewerkers
 Ervaringen cliënten
 Inspectie voor de GV

Justitiële en GZ kaders
Justitiële verwijzers met overeenkomst
(cliënten). Top down
 GZ wetgeving:
- WGBO, overlegmodel
- Kwaliteitswet
- BIG wet en beroepscodes
 Inspectie voor de GV en VWS

Leger des Heils kaders
Cliënt centraal
 Laagdrempelig
 Ontschotting
 Christelijke levensovertuiging
 Managers leidinggevend i.p.v.
professionals. Geen duaal management
 Organisatiemodel. Top-down.
Bevelstructuur.

Financiële kaders

AWBZ. Nog geen overheveling naar
zorgverzekeringswet
 Wet Tarieven Gezondheidszorg.
Van budgetfinanciering →
productiefinanciering (2003) →
DBC Financiering (2006-2007) →
Zorgzwaartebekostiging, functiegericht.
 FPK erkenning (2003)
Overgang van VWS naar Justitie?
Research

Forensische Psychiatrie Nederland. Geen of
onvoldoende effectonderzoek.
 Wel onderzoek door onderzoekers verbonden
aan instellingen. Glenn Mills, Den Enk.
Manipuleerbaar.
 EFP. Risicotaxatie.
 Engeland metastudie Home Office. DSPD.
Uitslag: community based treatment.
Waarom? Aandacht voor Arrangement van
universeel werkende factoren
Methodieken en onderzoek

Integratief. Alice in Wonderland: Everybody has won
and all must have prizes (Dodo-bird effect) Saul
Rozenzweig (1936)

Relativeert DBC’s. Specifieke symptomen en
klachten wel werkzaam.
Taartdiagram Lambert (1992)
techniek 15%
Algemeen
30%
1
placebo 15%
2
3
4
buiten 40%
Tussenevaluatie 1
Veel kaders die moeilijk aansluiten en
steeds veranderen
 Traditie GB kliniek therapeutisch
gemeenschapsgericht. In Nederland notdone.
 Spanningsveld tussen professionaliteit
zorgzwaarte en managementstructuur
moederorganisatie
 Research geeft beperkt houvast

Oplossingsrichtingen kliniek
Duidelijk af te bakenen doelgroep in het
forensische veld
 Kiezen voor het daarbij meest passende
behandelmodel
 Kiezen voor de daarbij best passende
behandelaars
 Kiezen voor het daarbij passende
organisatiemodel zowel inhoudelijk als
bedrijfsmatig

Doelgroep G.B. kliniek
Persoonlijkheidsstoornissen, vooral
Cluster B, mild tot matig van karakter
 (Dreigend) in aanraking met Justitie
 Overige stoornissen hangen samen
(comorbiditeit) met
persoonlijkheidsstoornissen
 Er is sprake van verandermogelijkheden

Milieutherapie (samenhangend
behandelen)
Behandelmilieu
Doel behandeling
Passende plek in de samenleving:
- geen delicten meer plegen
- minder negatief symptoomgedrag
- positiever en gedifferentieerder
zelfbeeld en beeld van anderen
- meer en betere (sociale) vaardigheden
Samenvatting: werk, wijf, woning.
Pathologie bewoners





Onveilige gehechtheid
- vermijdend
- gedesorganiseerd
- gepreoccupeerd
Diep geworteld wantrouwen medemens.
Wraak
Gebrek aan impulscontrole
Gebrek aan gezond geweten
Gebrek aan samenhangende context
Consequenties pathologie voor
methodiek
Impliciet leren/behandelen i.p.v expliciet
Context i.p.v. relatie, cognities en
intrapsychisch
 Nadruk op universeel werkende factoren
Gezonde sfeer en organisatie.
 Nadruk op buiten factoren.
Systemisch, resocialisatie.

Hoofdmethodiek
Sociaaltherapeutische model:
- Impliciet leren via functies, rollen en taken in
groepsverband als context. Hoe vul je in?
- Organiseert de afdeling, biedt structuur aan in
formele relaties
- Hier en nu, en toekomst gericht
- Fasering in toename verantwoordelijkheid en
verschillende rollen en opgaven
Toegevoegde methodiek
Sociaal competentiemodel:
- Geeft praktisch houvast op taakniveau
- Kader voor protectoren en stressoren
- Goede verdeling regiefuncties en
verantwoordelijkheden. Feedback
Tussenevaluatie 2
Behandelen via milieu, gezond
behandelklimaat
 Neerzetten van een duidelijke context;
containing framework
 Samenhang in de behandeling:
connectedness
 Nadruk op impliciet behandelen
 Model Therapeutische Gemeenschap?

Therapeutische gemeenschap
Doorbreken gezond – ziek, goede en slechte burgers.
Reactie op medische autoriteit.
 Behandeling is gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ieder met eigen rol. ‘Bewoners’ als term voor eigen
verantwoordelijkheid.
 Behandeling in hier en nu. Interactie, reflectie en actie.
 Communicatie via gezonde kanten i.p.v. slechte of
zieke. Verbinden (linking). Delictanalyse?
 Managen en behandelen horen bij elkaar (geen
splitsing vader en moeder functie)
 Anti-group. Ruimte voor destructieve processen.
Energie ombuigen

Vormgeving Therapeutische
Gemeenschap
Duidelijke regie zowel op unit- als
kliniekniveau. Holding, linking,
mentalising. Transitional space. Beeld
groep en kliniek wordt deel van
zelfbeeld.
 Tegengaan fragmentatie en symbiose.
Bevorderende en falende factoren voor
optimaliseren klimaat

Kenmerken optimale gemeenschap
Eindevaluatie en relativering
Download