Format voor het indienen van uw voorstel

advertisement
Beleidsterrein
Wet
Omschrijving knelpunten / probleemanalyse
Concreet voorstel experiment; welke voordelen levert het op?
Risico’s experiment
Eventuele neveneffecten experiment
Beoogde doelgroep (type gemeente)
Contactpersoon
Toetsing criteria
Niet in strijd met kaders/uitgangspunten Grondwet.
Niet in strijd met kaders/uitgangspunten Europese wet- en regelgeving.
Geen beperking (of juist: verbetering!) van democratische legitimatie.
Toepasbaar in/relevant voor meerdere gemeenten.
Draagt bij aan de doelstelling van de experimentenregeling (effectieve (vernieuwende)
manier van het aanpakken van maatschappelijke opgaven, verbeteren van de kwaliteit van
de dienstverlening, het stimuleren van een beter gebruik van de middelen binnen,
efficiënter uitvoeren van gemeentelijke taken)?
Bestuurlijk draagvlak gemeenten.
Politiek draagvlak nationaal (kabinet, TK, EK).
Download