Ideeën voor experimenten met knellende wet- en

advertisement
Oproep aan gemeenten:
Meld ideeën voor experimenten met knellende wet- en
regelgeving!
Het ministerie van BZK en de VNG roepen gemeenten op om concrete ideeën
voor experimenten aan te dragen, waarmee knellende (onderdelen van) wet- en
regelgeving tijdelijk buiten werking kunnen worden gesteld. Deze oproep wordt
gedaan in het kader van het streven naar ruimte voor nieuwe, innovatieve
vormen van publieke taakuitvoering. Dit is een van de pijlers van de Agenda
Lokale Democratie en de Agenda Stad.
Zoals aangekondigd in de Agenda Lokale Democratie streeft de minister van BZK
naar een Experimentenwet op grond waarvan een aantal specifiek aangewezen
gemeenten gedurende een vooraf vastgestelde periode met alternatieve
aanpakken kunnen experimenteren.
De voorstellen kunnen zowel betrekking hebben op sectorale wetgeving als op
organieke wetgeving.
Doel
Doel van de Experimentenwet is een effectieve (vernieuwende) manier van het
aanpakken van maatschappelijke opgaven, het verbeteren van de kwaliteit van
de dienstverlening van gemeenten, het stimuleren van een beter gebruik van de
middelen en/of het efficiënter uitvoeren van gemeentelijke taken.
Randvoorwaarden
De voorstellen dienen te voldoen aan de volgende criteria:
-het voorstel dient zo concreet en gedetailleerd mogelijk te worden weergegeven
en zijn voorzien van een duidelijke motivering;
- het voorstel heeft betrekking op een specifiek artikel / een aantal specifieke
artikelen van een bestaande wet;
- uit het voorstel moet duidelijk blijken op welke wijze het bijdraagt aan het doel
van de Experimentenwet (zie hierboven);
- uit het voorstel moet duidelijk blijken dat er geen andere manieren zijn dan een
(tijdelijke) buiten werkingstelling van een onderdeel van een wet om het doel te
bereiken;
- het voorstel dient bestuurlijk draagvlak te hebben en idealiter dienen meerdere
gemeenten er in de uitvoering van hun ambities mee te zijn gebaat;
- er dient bij de gemeente(n) voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar te zijn
voor nadere uitwerking van de voorstellen en uitvoering van een evaluatie
(samen met het Rijk).
Tijdpad
Gemeenten en andere partijen kunnen hun ideeën aandragen – door middel van
bijgevoegd format – via [email protected], bij voorkeur voor 16
maart, maar uiterlijk 31 maart 2015. Wij zullen daarna telefonisch contact met u
opnemen. Vermeld derhalve duidelijk uw contactgegevens in de mail die u
stuurt.
In de tweede helft van maart en de eerste helft van april worden met (juridische)
experts van gemeenten en departementen de ideeën in verdiepingssessies rond
verschillende thema’s nader uitgewerkt. Dit vormt de basis voor het in gang te
zetten wetgevingstraject. Het streven is dat de wet op 1 januari 2017 in werking
treedt.
BIJLAGE
Beleidsterrein
Wet
Omschrijving knelpunten / probleemanalyse
Concreet voorstel experiment; welke voordelen levert het op?
Risico’s experiment
Eventuele neveneffecten experiment
Beoogde doelgroep (type gemeente)
Contactpersoon
Toetsing criteria
Niet in strijd met kaders/uitgangspunten Grondwet.
Niet in strijd met kaders/uitgangspunten Europese wet- en regelgeving.
Geen beperking (of juist: verbetering!) van democratische legitimatie.
Toepasbaar in/relevant voor meerdere gemeenten.
Draagt bij aan de doelstelling van de experimentenregeling (effectieve (vernieuwende)
manier van het aanpakken van maatschappelijke opgaven, verbeteren van de kwaliteit van
de dienstverlening, het stimuleren van een beter gebruik van de middelen binnen,
efficiënter uitvoeren van gemeentelijke taken)?
-
Bestuurlijk draagvlak gemeenten.
Politiek draagvlak nationaal (kabinet, TK, EK).
Download