Voorbeeldvragen 9

advertisement
Examen Psychologie juni 2010
1. Covert en overt gedrag staat tegenover elkaar zoals
Attitudes en attituderesponsen
2. Wat is het verschil tussen de sociale psychologie en de intuïtieve
mensenkennis?
De sociale psychologie bouwt zijn kennis op via de empirische cirkel
3. Wat is het verschil tussen signaalleren en evaluatief leren
Contiguïteit is voldoende voor evaluatief leren en niet voor signaalleren
4. In het gevallen-vrouw experiment waarbij men met 2 proefpersonen werkt
en met 1 proefpersoon en 1 pseudoproefpersoon die de opdracht kreeg om
niets te doen. Dit maakt gebruik van?
Impliciete sociale beïnvloeding
5. In commerciële acties waarbij men korting geeft bij bonnen maakt gebruik
van?
Instrumentele conditionering = versterking/belonen van een gedrag
6. Veel producten maken gebruik van een logo dat lijkt op een gerespecteerd
merk, dit is een voorbeeld van?
Prikkelveralgemening
7. Wat toont het experiment van Wrightsman aan waarbij oncontroleerbare
shocks werden gegeven?
Dat de voorspelbaarheid van oncontroleerbare shocks aangeleerde
machteloosheid beperkt
8. Wat leren we bij klassieke conditionering?
Het verband tussen prikkels
9. Welk experiment beeld het best het cognitieve aspect van aangeleerde
machteloosheid af?
Experiment van Jackson, Alexander, Maier (1980)
10. Wat toont het experiment van Plant aan over emoties van mannen en
vrouwen?
Mannen komen bozer over dan vrouwen terwijl vrouwen verdrietiger
overkomen dan mannen
11. Wat is responscompetitie?
Toestand waarin een prikkel tegelijk incompatibele responsen oproept en
waarbij de handelende persoon maar één respons tegelijk kan uitbrengen
12. Wat is de belangrijkste bevinding in het Turkse woorden experiment van
Zajonc dat handelt over een pseudoherkenningstaak en dus niet over de
kakkerlakken?
Dominante responsen worden vaker uitgebracht in de publieke conditie dan
in de alleenconditie
13. De experimenten van Gates & Allee over kakkerlakken tonen
ondubbelzinnig aan dat het gaat om:
Sociale inhibitie
14. Wanneer je een examen aflegt in publiek waar je angstig voor bent en je
puur baseert op de sociale vergelijkingstheorie dan zou je:
Jezelf beter voelen in publieke toestand dan wanneer je alleen bent
15. Wanneer een interviewer iets positief zei over betaalde televisie bleek dat
mensen ook positiever gingen staan tegenover betaalde televisie, dit is een
voorbeeld van?
Instrumentele conditionering = gedrag gevolgd door iets en daardoor versterkt
16. Als je een experiment moet kiezen over agressie met machtsherstel, dan
zou men best het experiment pakken van?
Agressie na sociale uitsluiting: Warburton, Williams & Cairns
17. Wat betekent diffusie van verantwoordelijkheid?
Denken dat anderen helpen
18. Het onderzoek van Strack e.a. tonen ondubbelzinnig aan dat:
Expressief gedrag van mensen hun stemming beïnvloedt
19.Wat is contrabalanceren?
Een mogelijke storende variabele manipuleren
20. Gilbert, Giesler, & Morris (1995) over de eigen prestatie toont aan dat:
Sociale vergelijking ook optreedt t.a.v. niet-vergelijkbare andere
21. Wat is het verschil tussen de sociale vergelijkingstheorie en de Primitieve
Emotionele Besmetting?
De Sociale vergelijkingstheorie maakt gebruik van emoties (B)
22. Tabel met verantwoordelijkheid over opstandige en gehoorzame
deelnemers: waarom spreekt dit de agentic shift theory tegen?
Gehoorzame deelnemers geven niet alle verantwoordelijkheid aan de
opdrachtgever
23. Als we het onderzoek van Neumann & Strack toetsen aan de PEB dan zou
je eerst moeten meten of:
Proefpersonen ook blij of droevig gedrag gaan vertonen en niet alleen blij of
droevig zijn
24. Rebellie bij Monin e.a. impliceert dat
Geen expliciete en impliciete sociale beïnvloeding: B
25. Als je puur kijkt naar Ash zijn interviewresultaten dan kun je concluderen
dat mensen:
Nooit confirmistisch handelen
26. Komt het feit dat agressief gedrag versterkt wordt door een computerspel
overeen met de freudiaanse visie?
Neen, gaat tegen Freud in
27. Het onderzoek van Wheeler, Jarvis en Petty (2001) over blanke
proefpersonen toont aan dat stereotypes?
Actietendenzen bevatten
28. Agressief gedrag wordt versterkt bij?
Positieve en negatieve versterking
29. Wat werd bewezen in het smaakexperiment van Seagert?
Herhaaldelijk contact is voldoende om iemand aantrekkelijk te vinden
30. Wat toonde Harlow aan met zacht tactiel contact
Geen van bovenstaande: niet nodig en niet voldoende
31. Het feit dat blanke proefpersonen meer shocks gaven als de proefpersoon
zwart was is een vorm van?
Discriminatie
32. Het belonen bij het indrukken van de knop is een?
Discriminatieve prikkel
33. Het methodologisch kenmerk van Jackson in 1985 is
Activiteitsniveau in de test- en leerfase kon afzonderlijk gemeten worden
WEG Wat is het voordeel van correlationeel onderzoek
Ze maakt gebruik van natuurlijke variaties
WEG Als men het onderzoek van Asch zou toepassen op de onderzoeken van
Kepner & Baron dan zou men verwachten dat?
WEG Onderzoek van Sinclair & Kundo over topmanagers
WEG Wat betekent contrast bij stereotypes?
WEG In welke zin kan de sociale psychologie waardenvrij genoemd worden?
Het impliceert niet meteen gedragsaansteking
WEG Het experiment van Duncan & Sherman
Test en leerfase
WEG Wat beschreef Beirnat over stereotypes?
Vergelijkingsstandaard
Download
Study collections