Omschrijving praktijknetwerk, doelen en beoogd resultaat

advertisement
Omschrijving praktijknetwerk, doelen en beoogd resultaat
De aanvragers, akkerbouwers, hebben in de ombouw van het pilotproject vooral de aspecten van de
bodemvruchtbaarheid en een optimale bodembeheer voor hun regio centraal gesteld. Voor de regio
is het vooral op de lange termijn heel belangrijk om in het gebied tot een duurzame en rendabele
landbouwproductie te komen overeenkomend met de doelen van het Innovatieprogramma.
Vanuit hun eigen bedrijfssituaties worden met diverse bureau's methodieken ontwikkeld die voor
het eigen bedijf toepasbaar zijn. Per bedrijf kunnen analyses worden gemaakt en weten de agrariers
welke maatregelen op korte en lange termijn kunnen worden toegepast. Tegen de achtergrond dat al
veel kennis op het gebied van de bodem aanwezig is, is het ontwikkelen van een methodiek, die door
akkerbouwers zelf kan worden uitgevoerd, beschikbaar gesteld, die verder in de Veenkoloniën
uitgerold kan worden. Tevens hebben de 18 deelnemende agrarische bedrijven advies gekregen voor
een beter bodembeheer en kunnen deze agrariërs hun bodemconditie aan de hand van de adviezen
verbeteren. Zij hebben hierdoor hun vakmanschap verder ontwikkeld waardoor er een spin-off is
naar de toekomst. Gezien de samenhang tussen de bodem en het water wordt tevens aandacht
besteed aan het onderdeel waterbeheer.
In principe zijn er al diverse theoretische (halve) methoden maar deze zijn nog onvoldoende
uitgekristalliseerd en praktijk- en ondernemersgericht. Het uitwerken van een bestaande methode is
voor de hand liggend. De hoge ambitie dat na dit project een complete en toepasbare methodiek
wordt opgeleverd, dient te worden genuanceerd. De ingrediënten voor het proces, bewustwording
en inhoudelijk moeten dusdanig zijn verkend zodat nadien een definitieve methode kan worden
opgesteld. Centraal staat dat het ontwikkelen en het uitwerken van een praktijkgerichte methode die
door boeren die in de toekomst zelf kan worden uitgevoerd en waarmee in het kader van
bewustwording en proces het peloton van de agrariërs kan worden bereikt.
Om de vergelijking te kunnen maken, wordt vooraf door Boerenverstand een
checklist/leidraad, opgesteld. Deze bevatten kaders voor de methode en dienen als basis
voor de kennisorganisaties te hanteren methode. Dit wordt op de startbijeenkomst, ‘train de
trainer’, besproken en dient als leidraad voor de te bezoeken bedrijven en het ontwikkelen
van een methode.
De doelen van het praktijknetwerk zijn:
Het ontwikkelen van een methodiek:





waarin een leidraad voor het analyseren van de bodem is opgenomen;
waarin een actieplan met de verbeteringsmaatregelen voor de bodem is opgenomen;
die praktijkgericht en toepasbaar is;
door de agrariërs zelf kan worden uitgevoerd;
die de bewustwording onder de agrariërs over de bodem vergroot.
Download