Betreft: kwijtschelding van uw kinderbijslagschuld Op

advertisement
dienst
datum
onze ref.
uw ref.
contact
telefoon
telefax
Betreft: kwijtschelding van uw kinderbijslagschuld
Op ............ lieten wij u per aangetekende brief weten dat u ons ............. EUR schuldig bent. Uw
schuld bedraagt momenteel nog ................ EUR.
Met uw brief van .............. vraagt u dat wij de schuld geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Dat is
afhankelijk van het gezinsinkomen. Er wordt ook rekening gehouden met de kinderen die recht
hebben op kinderbijslag in het gezin.
Daarom vragen wij op bijgaand formulier al uw inkomsten in te vullen en ook die van uw
samenwonende (huwelijks-)partner. De inkomsten van uw eventueel met u samenwonende ouders,
schoonouders, kinderen, broers en zusters, grootouders, ooms of tantes moeten daarentegen niet
vermeld worden.
Stuur het formulier zo snel mogelijk terug. Voordat de kinderbijslagschuld kwijtgescholden kan
worden, wordt uw situatie ook thuis nagegaan. Wij contacteren u dan om een datum af te spreken.
Normaal gezien kan het onderzoek van de aanvraag om kwijtschelding binnen vier maanden
afgerond worden. Als bijkomende informatie nodig is kan het langer duren.
Met vriendelijke groet,
Uw dossierbeheerder
Inkomsten
van het gezin
Deze gegevens worden gevraagd voor het onderzoek van uw
aanvraag om kwijtschelding van schuld. Wilt u de gegevens die
over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw
kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.
1
contact
telefoon
dossiernummer
Leefloon of gewaarborgd inkomen voor bejaarden?
Ontvangt u of uw eventuele
(huwelijks)partner het leefloon?
 nee
 ja Ga naar punt 7. U moet verder niets invullen.
Ontvangt u of uw eventuele
(huwelijks)partner het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden?
 nee
 ja Ga naar punt 7. U moet verder niets invullen.
Met partner wordt de persoon bedoeld die met u samenwoont en financieel of op een andere manier bijdraagt aan het
huishouden. De inkomsten van uw ouders, schoonouders, kinderen, broers en zusters, grootouders, ooms of tantes die
eventueel met u samenwonen, moet u niet vermelden.
2
Uw inkomsten
Vermeld duidelijk of het gaat het om een maandelijks bedrag, een jaarlijks bedrag (bv. rente) of een eenmalige
uitkering (bv. kapitaal bij ongeval).
Als de inkomsten verschillen van maand tot maand, geef dan op een apart blad een overzicht van de inkomsten van de
laatste 12 maanden.
Ontvangen bedrag
Betaald door
(van de laatste maand,
anders periode opgeven)
 Loon (uit werk)
....................................
.....................................................................................................
 Inkomen als zelfstandige
....................................
.....................................................................................................
 Werkloosheidsuitkering (ook
....................................
.....................................................................................................
 Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
....................................
.....................................................................................................
 Uitkeringen wegens beroepsziekte of
arbeidsongeval
....................................
.....................................................................................................
 Pensioenen
....................................
.....................................................................................................
 Renten
....................................
.....................................................................................................
 Buitenlandse uitkeringen
....................................
.....................................................................................................
 Andere inkomsten
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
brugpensioenen en inkomensgarantieuitkeringen)
b.v. bijverdiensten, tegemoetkomingen
aan gehandicapten, studiebeurzen,
erfenissen, financiële steun van
particulieren, spaargelden, ontvangen
huur, opbrengsten van beleggingen,
kadastraal inkomen, alimentatie, enz.
 Geen inkomsten
Z (1203)
3
Inkomsten van uw (huwelijks-)partner
Bedoeld is de persoon die met u samenwoont en financieel of op een andere manier bijdraagt aan het huishouden. De
inkomsten van uw ouders, schoonouders, kinderen, broers en zusters, grootouders, ooms of tantes die eventueel met u
samenwonen, moet u niet vermelden.
Vermeld duidelijk of het gaat het om een maandelijks bedrag, een jaarlijks bedrag (bv. rente) of een eenmalige uitkering
(bv. kapitaal bij ongeval).
Als de inkomsten verschillen van maand tot maand, geef dan op een apart blad een overzicht van de inkomsten van de
laatste 12 maanden.
Ontvangen bedrag
Betaald door
(van de laatste maand,
anders periode opgeven)
 Loon (uit werk)
....................................
.....................................................................................................
 Inkomen als zelfstandige
....................................
.....................................................................................................
 Werkloosheidsuitkering (ook
....................................
.....................................................................................................
 Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
....................................
.....................................................................................................
 Uitkeringen wegens beroepsziekte of
arbeidsongeval
....................................
.....................................................................................................
 Pensioenen
....................................
.....................................................................................................
 Renten
....................................
.....................................................................................................
 Buitenlandse uitkeringen
....................................
.....................................................................................................
 Andere inkomsten
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
....................................
.....................................................................................................
brugpensioenen en inkomensgarantieuitkeringen)
b.v. bijverdiensten, tegemoetkomingen
aan gehandicapten, studiebeurzen,
erfenissen, financiële steun van
particulieren, spaargelden, ontvangen
huur, opbrengsten van beleggingen,
kadastraal inkomen, alimentatie, enz.
 Geen inkomsten
4
Is het gezinsinkomen de
laatste 12 maanden
veranderd?
Inkomen de laatste twaalf maanden veranderd ?
 nee
 ja  Geef hieronder uitleg. Als u niet genoeg plaats hebt, kunt u een apart
blad bijvoegen.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5
Kinderen voor wie een ander fonds kinderbijslag betaalt
Vermeld hierna de kinderen in uw gezin voor wie een ander fonds kinderbijslag betaalt (ook van buiten België).
Voornaam en familienaam kinderen
Naam en adres van het fonds dat de kinderbijslag betaalt
.................................................................
.........................................................................................
..........................................
.................................................................
.........................................................................................
..........................................
.................................................................
.........................................................................................
..........................................
Z (1203)
Dossiernummer
6
Uw opmerkingen
Als u meent dat andere bijzondere (financiële of andere) omstandigheden van
belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, kunt u die hierna of op
een apart blad vermelden.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
7
Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb.

Datum .........................................................................................................................
Handtekening ..............................................................................................................
Telefoonnummer .........................................................................................................
Als u opzettelijk verkeerde of onvolledige informatie geeft, vervalt het recht op kwijtschelding van de schuld.
Z (1203)
Download