en/of heemkunde en folkloristische verenigingen of feesten

advertisement
Vak bestemd voor de VGC
Datum ontvangst:
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VERENIGINGEN, ACTIEF OP HET VLAK VAN
HEEMKUNDE, DIALECTOLOGIE EN/OF FAMILIEKUNDE, en FOLKLORISTISCHE
VERENIGINGEN EN FEESTEN
Volledig in drukletters ingevuld terug te sturen voor 1 maart voor de werking van de vereniging van het lopende
kalenderjaar of het jaar waarin de activiteiten plaats vinden en / of minstens drie maanden voorafgaandelijk aan een
folkloristische activiteit. De aanvraag wordt gericht aan de Administratie van het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, en wordt in één exemplaar ingediend.
1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
1.1. Naam:
………………….
1.2. Maatschappelijk adres:
………………….
………………….
1.3. Statuut van de vereniging: ………………….
1.4. BTW-plichtig: neen / indien ja: nr.
..........
1.5. Ondernemingsnummer (indien het een vzw betreft):
1.6. Bank- of postrekening van de aanvrager:
............
... / ....... /...
Deze rekening staat op naam van de vereniging.
Bewijs hiervan bij de aanvraag voegen (blanco overschrijvingsformulier of verklaring van de bank).
1.7. Contactpersoon: de heer / mevrouw*
……………………….
1.8. Functie van de contactpersoon in de vereniging:
……………………….
1.9. Adres (indien verschillend van het maatschappelijk adres):
…………………..
…………………..
1.10. Telefoon: . . . . . . . . . .
(tijdens de kantooruren)
1.11. Fax:
... .......
1.12. E-mail:
... ............
1.13. Samenstelling van de Raad van bestuur
(als bijlage een kopie van publicatie in het Belgisch Staatsblad toevoegen – enkel toe te voegen indien dit een eerste
aanvraag in het kader van dit reglement betreft)
1
* Schrappen wat niet past
2. WERKING VAN DE VERENIGING
Beschrijving van de werking, eventueel met inbegrip van een beschrijving van de
publieksactiviteiten.
De beschrijving maakt duidelijk dat de vereniging, actief op het vlak van heemkunde, dialectologie en/of
familiekunde, onderzoek levert over de eigen streek/gemeente en/of op het vlak van de bescherming van het
gemeenschappelijke roerende en immateriële culturele erfgoed op lokaal gebied;
en / of
de resultaten van het onderzoek of de opgebouwde kennis over de eigen streek op een kwalitatieve wijze publiek
bekend maakt.
De folkloristische verenigingen en/of feesten tonen in hun beschrijving aan dat zij jaarlijks minstens één traditionele
en/of eigentijds volksculturele activiteit of evenement dat relevant is voor de Brusselse folklore en/of tradities,
organiseren.
2
* Schrappen wat niet past
3. BEGROTING
3.1. Inkomsten
3.1.1. Subsidies:
met uitsplitsing van de (aangevraagde of toegekende) subsidie van Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Vlaamse Gemeenschap, andere, …
3.1.2. Inkomsten uit eigen beheer:
3.1.3. Sponsoring:
3.1.4. Financiële opbrengsten:
3.1.5. Andere inkomsten:
Algemeen totaal inkomsten:
3.2. Uitgaven
3.2.1. Diensten en diverse goederen:
Met uitsplitsing van alle soorten kosten (bijvoorbeeld promotiemateriaal, enzo meer)
3.2.2. Financiële kosten:
3.2.3. Bezoldigingen, sociale lasten, vrijwilligersvergoedingen:
Algemeen totaal uitgaven:
BIJLAGEN:
- bewijs rekeningnummer
- statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag in het kader van dit reglement) en
eventuele wijzigingen ervan
- gedetailleerde begroting
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens voor echt en waar,
Naam, functie en datum,
Handtekening,
3
* Schrappen wat niet past
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards