4. begroting alle inkomsten en uitgaven

advertisement
K:\ECO 2010\EVENEMENT E112\Formulieren\Aanvraag.doc
Aanvraagformulier voor
Projectsubsidies Cultuur
Cultuurdienst
- 02 260 12 96
Dit document invullen, opslaan op uw harde schijf en als bijlage mailen naar [email protected]
1. GEGEVENS AANVRAGER(S)
Naam van aanvrager (vereniging of individu) :
Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is) :
Adres van aanvrager:
Straat :
Nummer :
Postcode :
Bus:
Gemeente :
Telefoonnummer :
GSM:
E-mailadres :
Indien het project een organisatie is van meerdere aanvragers kunt u hieronder de
gegevens van de andere aanvragers vermelden.
Naam van 2e aanvrager (vereniging of individu) :
Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is) :
Adres van 2e aanvrager:
Straat :
Nummer :
Postcode :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Bus:
Gemeente :
GSM:
Naam van 3e aanvrager (vereniging of individu) :
Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is) :
Adres van 3e aanvrager:
Straat :
Nummer :
Postcode :
Bus:
Gemeente :
Telefoonnummer :
GSM:
E-mailadres :
Naam en adres van de verantwoordelijke die gemachtigd is gelden te
ontvangen.
Naam :
Straat :
Nummer :
Gemeente :
Telefoonnummer :
Bus:
Postcode :
Bus:
GSM:
E-mailadres :
Bank- of postrekeningnummer.
Rekeningnummer waarop de projectsubsidie gestort kan worden :
IBAN :
BIC :
Voor omzetting klassiek rekeningnummer naar IBAN en BIC : http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/services
2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Periode en locatie.
Periode
startdatum
Einddatum
Aanvangsuur (indien van toepassing) :
Locatie(s) :
Concept.
Geef een uitgebreide inhoudelijke omschrijving van het project. Welke optredens, workshops,
tentoonstellingen, omkadering,… maken deel uit van het project? Is er een bepaald educatief of
creatief aspect? In welke kunsttakken situeert het project zich (popmuziek, hafabra, zang,
schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, en ga zo maar door)? Dit zijn maar enkele vragen die
hier beantwoord kunnen worden. Schrijf hier gewoon zo veel mogelijk neer over hoe het project er
precies uit ziet.
Duidelijk omschreven doelstellingen met beoogde resultaten.
Wat wilt u bereiken met dit project en welk resultaat beoogt u ?
bv. Doelstelling: Zo veel mogelijk jongeren die zich artistiek ontwikkelen.
Beoogd resultaat: 50 jongeren nemen deel aan de verschillende workshops.
bv. Doelstelling: Zo veel mogelijk inwoners van Grimbergen die genieten van de muziek van
plaatselijke muziekverenigingen.
Beoogd resultaat: 300 bezoekers aan een festival met plaatselijke muziekverenigingen.
Doelstelling :
Beoogd resultaat :
U kunt natuurlijk ook meerdere doelstellingen hebben :
Doelpubliek.
Omschrijf kort het beoogde doelpubliek :
Geplande promotie.
Omschrijf uitgebreid de verschillende promotiemiddelen (affiches, flyers, brochures, pers,
nieuwsbrief, website,…) die u zal hanteren. Gelieve ook te melden wanneer u welke promotie zal
voeren.
Toegangsprijs (indien van toepassing).
Toegangsprijs:
Reductieprijs (voorverkoop, reductie voor jongeren, senioren of groepen,…):
3. MOTIVERING
Motiveer waarom volgens u het project in aanmerking komt voor culturele projectsubsidies.
Beargumenteer waarom uw project nieuw of vernieuwend is, ofwel van een dusdanige
uitzonderlijke aard is dat het eigen gewone werkingsveld wordt overstegen.
Indien voor het project een uitgebreide samenwerking vereist is tussen verschillende gemeentelijke
verenigingen of indien het project een bovenlokale uitstraling heeft, vermeldt u dit best hier ook.
4. BEGROTING ALLE INKOMSTEN EN UITGAVEN
(inclusief sponsoring en subsidies die aangevraagd worden bij andere
overheidsinstanties)
Op de volgende pagina's vindt u een blanco begroting die u kan gebruiken om uw verwachte
inkomsten en uitgaven neer te pennen.
In deze blanco begroting vindt u een heel resem artikels. Laat u daardoor niet afschrikken. Niet elk
artikel is van toepassing op elke activiteit. De meeste activiteiten hebben niet al deze artikels nodig
om een volledige begroting op te stellen.
Onze dienst Cultuur zal u hierbij graag begeleiden.
Uitgaven
Duiding
Begroting van het
project
Kosten die nauw verbonden zijn met de aard van het
evenement.
Materiaalkosten: attributen. Kostuum, decor, e.d.
Materiaalkosten ter
Didactisch materiaal, huur
ondersteuning van het
projector, huur van geluid en licht,
evenement.
e.d.
Affiches, flyers, perscontacten,
Promotiekosten.
website, e.d.
Publicaties ter
Catalogus, didactisch drukwerk,
ondersteuning van het
e.d.
evenement.
Aankoop drank, voeding, voor
Kosten catering.
verkoop. Het huren van bv. bestek
valt eveneens onder dit artikel.
Auteursrechten.
SABAM, billijke vergoeding.
Kosten inhoudelijke werking.






Huisvestingskosten.

Locatiekosten.

Nutsvoorzieningen.

Brandverzekering.
Administratieve kosten.
Huur, parkingkosten, onderhoud
van de locatie, e.d.
Kosten voor elektriciteit, gas,
water, verwarming, e.d.
Bijvoorbeeld
kantoorbenodigdheden, telefoon,
portkosten, e.d.
Personeelskosten.

Loon interims.

Vergoeding vrijwilligers.



Sociale lasten personeel.
Transportkosten voor
personeel.
Catering personeel.

Verzekering personeel.
Honorariakosten.


Vergoedingen voor
artiesten.
Vergoedingen voor
lesgevers.
Transportkosten artiesten.

Catering artiesten.

Totaal uitgaven
Artiesten die gecontracteerd
worden via een Sociaal Bureau voor
Kunstenaars vallen hier ook onder.
Burgerlijke aansprakelijkheid,
arbeidsongeval.
Vergoedingen aan personen die werken op zelfstandige
basis.
De kleine vergoeding valt hier ook
onder.
Inkomsten
Inkomsten inhoudelijke werking

Toegangsgelden

Inschrijvingsgelden

Publicatie-inkomsten

Catering-inkomsten
Duiding.
begroting van het
project
Inkomsten die nauw verbonden zijn met de aard van de
activiteit.
Zowel kaartenverkoop als
abonnementenverkoop.
Dit is voor het volgen van
workshops en cursussen.
Bv. door verkoop van
programmaboekje, catalogus.
Bv. door drankverkoop.
Fondsenwerving

Sponsoring.

Giften.

Schenkingen in natura.
Inkomsten waar geen enkele
tegenprestatie tegenover staat. De
eigen inbreng valt hier ook onder.
Materiaal dat geschonken wordt en
gebruikt wordt voor het
evenement.
Subsidies

Vlaamse overheid –
administratie cultuur

Europese Unie.

Provinciale overheden.

Gemeentelijke overheden.

Diverse subsidie inkomsten
Subsidies van de verschillende
afdelingen vallen hieronder, net als
subsidies toegekend met middelen
van de Nationale Loterij.
Zoals bv. subsidies ontvangen van
de Koning Boudewijnstichting en
van Vlaanderen Feest!.
Totaal inkomsten
Gevraagde subsidie aan het gemeentebestuur Grimbergen : € ..........................................
De subsidie bedraagt maximaal 20% van alle uitgaven die voor het project worden gemaakt en die
men kan staven aan de hand van facturen, met een maximum van € 1.000.
Dit aanvraagformulier kan u downloaden op www.grimbergen.be.
Het volledige dossier moet ingediend worden bij het Gemeentebestuur Grimbergen, college van
burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.
Vòòr 1 oktober 2012 voor de projecten georganiseerd tussen 1 januari en 30 juni 2013.
Vòòr 1 april 2013 voor de projecten georganiseerd tussen 1 juli en 31 december 2013.
5. VERKLARING VAN DE AANVRAGER
Ik verklaar hierbij dat ik dit aanvraagdossier correct heb ingevuld en dat ik kennis heb genomen
van het subsidiereglement voor de ondersteuning van culturele projecten.
Ik verbind mij ertoe:

elke wijziging na indiening van de aanvraag door te geven,

steeds het logo “Grimbergen” met de ondertiteling “met steun van de gemeente” te vermelden,

een uitnodiging te sturen voor het gerealiseerde project, gericht aan het college van
burgemeester en schepenen.
Voornaam en naam aanvrager(s)
Datum
Handtekening
Download