Achtergrond - Educate-it

advertisement
Projectintiatief
Dit document beschrijft heel kort het idee of initiatief. In samenwerking met de aanvrager wordt
hierna de projectdefinitie opgesteld die daarna wordt beoordeeld. Als het projectinitiatief wordt
goedgekeurd moet de aanvrager een projectvoorstel indienen, aangepast naar de gedefinieerde
grootte van het project.
Naam aanvrager:
Faculteit/dienst aanvrager:
E-mail adres:
Elwin van Savelsbergh
BETA, Freudenthal instituut
[email protected]
Telefoonnummer:
Naam van het project:
Projectinitiatief_ID
+31 30 253 8214
Communicatievaardigheden met Traintool
Wat wil je bereiken met het
project? Beschrijf dit in
maximaal één zin.
Voornaamste doel van het project is om ervaring op te doen met
Traintool en te beoordelen of het een meerwaarde biedt voor het
professionele communicatieonderwijs in een universitaire setting.
(in te vullen door programmateam)
Beschrijf het idee in
maximaal een half A4tje.
Achtergrond
Iedere professie kent haar eigen specifieke communicatieve
situaties, met specifieke eisen en problemen (presenteren,
onderhandelen, patientencontact, classroommanagement). Voor
een succesvol functioneren in de (stage)praktijk is van belang dat
studenten voldoende vaardigheid en zelfvertrouwen hebben om
hun vaardigheden in de praktijk verder uit te bouwen. Dit vereist
dat studenten voordat ze in de praktijksituatie aan de slag gaan in
een veilige omgeving kunnen oefenen. In sommige gevallen wordt
gebruik gemaakt van rollenspelen, maar dit is duur en biedt per
student maar een beperkte gelegenheid om te oefenen en feedback
te krijgen.
Het softwarepakket Traintool biedt mogelijkheden om in ieder geval
een aantal (deel)vaardigheden grondig te oefenen: studenten
krijgen op hun (mobiele) device een situatie gepresenteerd (acteur),
waarop ze reageren. Ze nemen hun reactie op (zo vaak als gewenst)
en krijgen feedback van peers en/of begeleider. Een typische
Traintoolmodule bestaat uit een begintoets, een reeks
‘hoofdstukken’, ieder met instructies en met een aantal
oefensituaties, en een eindtoets.
In dit project wordt Traintool ingezet in de cursussen
Geneesmiddelopname (FA-301) en Orientatie op de
Onderwijspraktijk (BETA-B2OOP):

In de cursus geneesmiddelenopname is de inzet gericht
op het oefenen met patiëntinterviews. Dit ter
voorbereiding op een assessment, waarin studenten

beoordeeld worden op hun gespreksvaardigheid. In
het assessment houden de studenten een
farmaceutische anamnese met een patiënt als
onderdeel van een medicatiebeoordeling. Dit is een vrij
nieuwe taak van apothekers, waarvoor studenten
opgeleid moeten worden, zowel qua farmacotherapie
als qua communicatie. (200 studenten/jaar)
In de cursus Orientatie op de Onderwijspraktijk is de
inzet gericht op het oefenen van (elementen van) veel
voorkomende leraar-leerlinginteracties ter vergroting
van vaardigheid en zelfvertrouwen en ter vergroting
van de kans op ene soepele start van de stage: jezelf
voorstellen aan een nieuwe klas, korte instructie/uitleg
geven, leerling aanspreken op ongewenst gedrag etc.
(60 studenten/jaar)
In beide cursussen wordt gedacht aan een Traintoolmodule
bestaande uit 4 à 5 hoofdstukken/weekopdrachten, ieder bestaand
uit 4 à 5 oefeningen. De opdrachten/instructie bij de module zal
aansluiten op het didactisch kader/theoretisch model dat binnen de
betreffende opleiding gehanteerd wordt.
Beschrijf kort de
tijdsplanning. Wanneer wil je
starten
(voorbereiding/uitvoering)
en wanneer eindigt het
project.
Beschrijf de verwachtte
tussentijdse- en
eindresultaten.
Looptijd van het EMP-project is van sept 2014-sept 2015. Het
behoeftenonderzoek kan starten in september. De productie van de
modulen vindt plaats in het (late) najaar. De praktijkevaluatie vind
plaats in blok 3. Zie voor gedetailleerde planning de bijlage.
Beschrijf wat er nodig is voor
realisatie van dit
projectinitiatief (financiële
middelen, assistentie vanuit
Educate-IT, etc.).
Productiekosten voor 2 traintoolmodulen en 120u inzet van
betrokken docenten wordt gedekt vanuit het BAMA3.0 project.
In het licentiemodel van Traintool wordt afgerekend per student.
Deze kosten worden voor de pilot naar verwachting gedragen door
UU centraal (afstemming met Jan Haarhuis). Bij een voldoende
bemoedigend verloop van de pilot in ieder geval voor de eerste 3
jaar.
Licentiekosten bedragen: 7.623 euro incl. btw
Verwachting is dat studentresultaten verbeteren doordat studenten
actief oefenen met de stof, reflecteren en (peer)feedback
ontvangen. De gebruikerstevredenheid en de leeropbrengsten
zullen geëvalueerd worden, hiervoor worden additionele middelen
uit de EMP aangevraagd. De resultaten zullen gepresenteerd
worden tijdens een onderwijsmiddag.
Specificatie EMP-inzet
Ondersteuning projectleiding ..............................................20u
Beginsituatie/behoefteninventarisatie .................... 2x20 = 40u
Ontwerp ................................................................... 2x20 = 40u
Evaluatie ................................................................... 2x40 = 80u
Rapportage en presentatie ..................................................20u
Totale EMP-inzet .............................................................. 200u
Omdat de inzet in het lerarenopleidingsonderwijs ook in het belang
van de GST is, wordt deze aanvraag gezamenlijk gedaan vanuit
FBW/farmacie en GST (50%-50%). Gevraagde inzet:
Tlv. Farmacie/FBW: 100u
Tlv. GST: 100u
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards