bring your own device juridisch bekeken

advertisement
BRING YOUR OWN DEVICE
JURIDISCH BEKEKEN
Het fenomeen Bring your own device, waarbij
werknemers werken met hun eigen laptop of smartphone,
wint snel aan populariteit. De voordelen zijn immers
evident: iedere werknemer gebruikt de apparaten die hij
het prettigst vindt, en kan deze tevens voor privézaken
inzetten. Maar voor werkgevers ontstaan er ook nieuwe
zorgen. Wie is verantwoordelijk (en dus aansprakelijk)
bij datalekken, virussen en andere problemen? Mag de
werkgever het ICT-beleid onverkort handhaven op deze
privéapparaten?
1 | Aansprakelijkheid
De werkgever bepaalt welk werk er gebeurt en hoe,
inclusief concrete werkinstructies. De werknemer heeft
deze uit te voeren, en hoewel overleg gebruikelijk is, is
het uiteindelijk de werkgever die de knoop doorhakt.
Vanwege die bijzondere relatie is het de werkgever die
aansprakelijk is voor (bijna) alle schade die de werknemer
lijdt – maar ook voor schade die derden lijden door wat
de werknemer doet.
Zo bepaalt de wet dat de werkgever de
“gereedschappen” waarmee het werk wordt gedaan,
zo moet inrichten dat de werknemer daar redelijkerwijs
geen schade door zou kunnen lijden. Dit geldt ook
voor het bedrijfsnetwerk, en daarmee is de werkgever
dus aansprakelijk als virussen of andere rommel het
zelf meegenomen apparaatvan de werknemer schade
berokkenen. Mits de werkgever redelijkerwijs had kunnen
voorkomen dat deze schade zou optreden.
De werknemer is naar de werkgever of naar derden
toe nooit aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg
is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Wel moet
sprake zijn van schade die binnen de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst valt. Een werknemer die met
een BYOD apparaat bedrijfsmail leest, waarna een
Outlookworm op dat apparaat een bedrijfsgeheim
doormailt naar Rusland, handelt binnen de uitvoering want
hij was werkmail aan het afhandelen. Een werknemer
die illegale games downloadt, handelt niet binnen de
arbeidsovereenkomst want dat behoort totaal niet tot zijn
werk. Hij is dus zelf aansprakelijk voor die schade.
2 | Monitoren en toezicht
Om problemen met aansprakelijkheid bij BYOD te
voorkomen, overwegen veel bedrijven om strenge eisen
te stellen aan de beveiliging van de privéapparaten. Ook
wordt wel voorgesteld om die apparaten te voorzien van
speciale software waarmee het bedrijf op afstand de
controle kan overnemen en bijvoorbeeld bestanden kan
wissen of doorzoeken.
Werkgevers kunnen niet zomaar de apparatuur van
hun werknemers controleren. De privacy van de
werknemer gaat onder normale omstandigheden boven
het bedrijfsbelang. Een werknemer mag een redelijk
niveau van privacy verwachten op de werkplek, en dus
ook bij gebruik van zijn apparatuur. Pas bij een redelijk
vermoeden van wangedrag mag de werkgever gaan
observeren of bijhouden wat individuele werknemers
doen. Dit moet dan ook nog eens vooraf in een duidelijk
ICT-reglement zijn vastgelegd.
3 | Rol van de Ondernemingsraad
Wanneer een bedrijf een ondernemingsraad (OR)
heeft, heeft deze zeggenschap over reglementen die
personeelscontrole of verwerking van persoonsgegevens
betreffen. Dit raakt dus ook BYOD, wanneer de
werkgever regels stelt dat hij mag loggen wat er op deze
privéapparaten gebeurt.
Een regel die niet “gedrag of prestaties” van de
werkgever raakt, valt hierbuiten. De regel “eigen
apparatuur moet voorzien zijn van adequate
virusscanners” kan dus gesteld worden zonder
instemming van de OR. Maar de regel “werknemer dient
op verzoek IT toegang te geven tot opgeslagen informatie
op de privésmartphone” vereist wel instemming. Net
als de regel “werknemer dient GPS-beaconsoftware te
installeren zodat werkgever te allen tijde de locatie van
het apparaat kan vaststellen”.
ICTRecht B.V. Jollemanhof 12 1019 GW Amsterdam
ictrecht.nl | [email protected]
4 | Beveiliging afdwingen
Werkgevers mogen wél instructies geven over de
beveiliging. Dat valt binnen hun algemene bevoegdheid,
en zolang de instructies redelijk zijn, kan de werkgever
deze eenzijdig opleggen. Een werkgever kan dus eisen
dat er adequate beveiliging wordt gehanteerd, of dat
persoonsgegevens niet mogen worden doorgemaild of
verwerkt op andere computers.
Die instructies kunnen gekoppeld zijn aan technische
maatregelen, zoals een scan of de privéapparatuur wel
de laatste beveiligingsupdates heeft. Dat is toegestaan.
Wanneer de maatregelen leiden tot monitoring door of
rapportage aan het management, komt de werkgever in
grijs gebied. Dergelijke maatregelen vallen onder de Wet
bescherming persoonsgegevens, omdat ze raken aan
de privacy van de werknemer. Hier moet een duidelijke
rechtvaardigingsgrond voor zijn, én er moet geen ander
middel zijn dan dit om die grond te kunnen realiseren.
Zomaar monitoren of meekijken is dus niet mogelijk.
5 | Wel of geen BYOD?
Bring your own device is een nieuw fenomeen, dat
echter niet goed aansluit bij de wettelijke regels
voor werknemers. Om hierin toch meer zekerheid en
duidelijkheid te introduceren, is het zeer verstandig eigen
beleid te formuleren. Bepaald kan worden wat voor soort
apparaten mogen worden gebruikt en waarvoor. Ook
kunnen eisen aan de beveiliging worden gesteld.
Verdergaande maatregelen, zoals het mogen meekijken
of zelfs wissen van data op de privéapparaten, zijn
moeilijker aangezien deze raken aan de privacy van
de werknemer. En deze weegt zwaar; in het algemeen
sowieso al zwaar maar bij privéapparatuur helemaal. De
werkgever moet dus een afweging maken hoe deze
maatregelen te rechtvaardigen zijn.
PAGINA 2
ICTRecht B.V. Jollemanhof 12 1019 GW Amsterdam
ictrecht.nl | [email protected]
Download