Bestek-CV-Tabor-20160901

advertisement
IV.2.Bijlagen bij onderhavige overheidsopdracht
-
bijlage 1 : offerteformulier
Bijlage 2a : gedetailleerde beschrijving stookplaatsen
Bijlage 2a : stookplaatsen addendum
Bijlage 2b :geraamde jaaromzet deelnemende partners Taborgroep (regulier onderhoud en
herstellingen) én huidige maand van periodiek onderhoud
Bijlage 2b : jaaromzet addendum
Bijlage 3 : foto’s van de stookplaatsen
Bijlage 4 : financiële en economische draagkracht – omzet en financiële ratio’s
Bijlage 5 : technische bekwaamheid –voornaamste klanten
Bijlage 6 : technische bekwaamheid –concreet plan van aanpak
Bijlage 7 : technische bekwaamheid –wettelijke erkenning en bijscholing
Bijlage 8 : invuldocument prijzen periodiek onderhoud per organisatie en per stookplaats
Bijlage 8 : prijzen addendum
Bijlage 9: invuldocument prijzen voor interventies
Bijlage 10 : invuldocument prijzen materialen/wisselstukken - kortingen op merken van
fabrikanten
Bijlage 11: werken met derden (integraal onderdeel van uitvoeringswerkzaamheden; te
ondertekenen)
IV.3.Samenstelling offertedossier
Alle documenten te dateren en te ondertekenen door de inschrijver of zijn gevolmachtigde.
Gelieve nauwgezet de hieronder gevraagde naamgeving te gebruiken voor de aangeboden files in
uw offertedossier. Het ontbreken van één of meerdere van deze documenten of het niet correct
invullen, kan aanleiding geven tot het niet weerhouden van de offerte.
Let op de grootte per document : een te groot document kan u opsplitsen in meerdere
deeldocumenten
Bijlagen
-
bijlage 1 : offerteformulier
Bijlage 4 : financiële en economische draagkracht – omzet en financiële ratio’s
Bijlage 5 : technische bekwaamheid –voornaamste klanten
Bijlage 6 : technische bekwaamheid –concreet plan van aanpak
Bijlage 7 : technische bekwaamheid –wettelijke erkenning en bijscholing
Bijlage 8 : prijzen periodiek onderhoud per organisatie en per stookplaats
Bijlage 8 : prijzen addendum
Bijlage 9: prijzen voor interventies
Bijlage 10 : prijzen materialen/wisselstukken - kortingen op merken van fabrikanten
Bijlage 11: werken met derden
Bijlage 12: toegangsrecht : attest RSZ en fiscale schulden
Bijlage 13 : Duurzaam en waardegericht ondernemen
Naamgeving
-
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
inschrijver_bijl1_offerteformulier
inschrijver_bijl4_omzet/ratio’s
inschrijver_bijl5_klanten
inschrijver_bijl6_planvanaanpak
inschrijver_bijl7_erkenning/bijscholing
inschrijver_bijl8_prijzen regulier onderhoud
inschrijver_bijl8_prijzen addendum
inschrijver_bijl9_prijzen interventies
inschrijver_bijl10_prijzen materialen
inschrijver_bijl11_werken met derden
inschrijver_bijl12_toegang
inschrijver_bijl13_duurzaam
IV.4.1 BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER
NAAM OPDRACHTGEVER:
Tabor vzw
Molenaarsstraat 26
9000 Gent
OPDRACHT:
Diensten
Percelen: één
Bestek nr. 2016/OHH/onderhoud-verwarming-sanitair /Tabor
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING EN LUCHTGROEPEN, DEPANNAGES,KLEINE HERSTELLINGEN EN
DE MOGELIJKHED TOT GROTERE WERKEN”
OPEN OFFERTEAANVRAAG
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle
bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Deze offerte bestaat uit ... bladzijden
1.
Identificatiegegevens
Natuurlijke persoon
De ondergetekende: (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres): ..........................................................................
..........................................................................
Telefoon: .....................................................................................................
Fax: ............................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................
Contactpersoon: ........................................................................................... ofwel1
De rechtspersoon
handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel (volledig adres),
ondernemingsnummer, telefoonnr. en faxnr.
E-mail:
1
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken
tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun
bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)
Ofwel2
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden: (naam, voornaam, hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel) (voor elk van
hen dezelfde gegevens als hierboven)
die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze opdracht van diensten,
verbindt of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering,
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de opdrachtdocumenten van de in dit bestek
beschreven opdracht:
Eenheidsprijzen in te vullen in inventaris zijn exclusief btw; het totaal per perceel onder te
vermelden op offerteformulier is totaal inclusief BTW
“CV-installaties” tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage 8, 8 addendum, 9
en 10
tegen de eenheidsprijzen excl. btw vermeld in de inventaris ( bijlage 8 en 8 addendum)
In cijfers excl. BTW
Bijlage 8
SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
STOOKPLAATSEN
SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
LUCHTGROEPEN
SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
ELEKTRISCHE BOILERS
TOTALE SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
(A)
Bijlage 8 addendum
2
Doorhalen wat niet van toepassing is.
SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
STOOKPLAATSEN ADDENDUM
SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
LUCHTGROEPEN ADDENDUM
TOTALE SOM 1-MALIG REGULIER ONDERHOUD
ADDENDUM (B)
(A) + (B)
tegen de totale som van (A)+(B):
(in cijfers : inclusief BTW) :
(in letters : inclusief BTW) :
Informatie aangaande de betrokken cv-installaties : zie bijlagen 2a, 2b en 3
berekend en rekening houdend met geraamde jaaromzetten Taborgroep, voor het assortiment van
de hiernavolgende inventaris, die werd onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, globale
prijzen, gedeeltelijke sommen en BTW, ter verantwoording van het bedrag van mijn offerte.
Kortingspercentages op totale jaaromzet :
Omzetkorting vanaf
…………..
euro totale omzet/jaar:
%
…………..
euro totale omzet/jaar:
%
…………..
euro totale omzet/jaar:
%
…………..
euro totale omzet/jaar:
%
Gegeven te ................................................. , de ...........................................................
De inschrijver, ..............................................................................................................
(naam, adres, elektronische handtekening en firmastempel)
vervangen door elektronische handtekening bij elektronisch indienen
(ingescande handtekening is niet geldig bij elektronisch indienen van de offerte)
2.
Inventaris
Alle kosten inbegrepen met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde.
Zie excel-document, bijlage …
3.
Bijkomende inlichtingen
A.
Inschrijving bij de RSZ:
nr.(s) .....................................................................................................
BTW (alleen in België):
nr.(s)
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België):
Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr.: Categorie(ën), ondercategorie(ën) en
klasse(n):
Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning:
Contactpersoon met coördinaten:
Persoon bevoegd voor de controle van de kwaliteit van de uitvoering met coördinaten:
B.
Volgende leveringen geef ik in onderaanneming
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
en dit aan volgende onderaannemers
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
(naam en adresgegevens)
Het bedrag van de leveringen op jaarbasis incl btw die zullen worden
opgedragen aan mijn onderaannemers:
1)
onderdanen van een E.G. lidstaat, beloopt (per land):
........................................................................................... EUR
2)
onderdanen van een ander land, beloopt (per land):
........................................................................................... EUR
C.
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op
rekeningnummer: ..............................................................................
van de financiële instelling .................................
ten name van3 ...................................................................................
D. (Voor de Belgische leveranciers)
Bij de offerte voegt de inschrijver verplicht toe (toegangsrecht – bijlage 12):
3
RSZ attest – attest met droogstempel
Attest kantoor der Directe Belastingen,Attest BTW kantoor
Juiste benaming van de rekening bij de instelling waar de betalingen moeten worden verricht.
ofwel
(Voor de buitenlandse leveranciers)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een RSZ-attest van het voorlaatste
afgelopen kalenderkwartaal volgens artikel 62 van het KB van 15 juli 2011.
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele
aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de hier inschrijvende
vennootschap inwinnen bij andere instellingen.1
Bijzondere inlichtingen
Contactpersoon met coördinaten:
Persoon bevoegd voor de controle van de kwaliteit van de uitvoering met coördinaten:
Onderaannemers:
Er zullen onderaannemers worden ingeschakeld: JA / NEE2
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven:
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening
(IBAN/BIC)
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op
naam van ................................. .
Verklaringen en attesten
Door deze offerte in te dienen verklaart de inschrijver op erewoord dat hij:
o
bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die
de Opdrachtgever aannemelijk kan maken;
o
niet bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing veroordeeld zijn voor
deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek, voor
omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het
Strafwetboek, voor fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17
februari 2002 of voor witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en het
financieren van terrorisme;
o
zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen
bij het verstrekken van inlichtingen opeisbaar bij Hoofdstuk 5 van het KB van 15 juli 2011.
Bij de offerte voegt de inschrijver verplicht toe
-
Alle documenten opgesomd in IV. Samenstelling offertedossier
Gedaan te .........................................................................
De..................................................................................
De inschrijver,
Handtekening: ............................................................................................
Naam en voornaam: ............................................................................................
Functie: ............................................................................................
Belangrijke nota
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten
(artikel
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011).
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
Download