Huur Sanitaire Containerunits

advertisement
BIJLAGE A
OFFERTEMODEL
2016/037/Infra-SaniUnits
Huur Sanitaire Containerunits
Vak 1 – Voorwerp van de opdracht
1.1.
Aanbestedende Overheid
FEDASIL, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
1.2.
Benaming van de opdracht
“Huur Sanitaire Containerunits”
1.3.
Voorwerp van de opdracht
De huur van containerunits met douches en containerunits met toiletten, inclusief de levering
en ophaling, montage en demontage”
Vak 2 – Identificatie van de inschrijver
De firma :
Handelsnaam of benaming :
Rechtsvorm :
Nationaliteit :
Adres van de maatschappelijke zetel :
Telefoonnummer :
Bestek : LUB 12 37 016
1
BIJLAGE A
Fax :
Contactpersoon :
E-mail :
Ondernemingsnummer :
Inschrijvingsnummer RSZ :
Aantal tewerkgestelde werknemers :
OF
De ondergetekende(n) :
Naam en voornaam :
Hoedanigheid of beroep :
Nationaliteit :
Woonplaats met volledig adres (Tel, fax enz)
OF
Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid :
Vak 3 – Aangeboden prijzen
De inschrijver(s), in vak 2 geïdentificeerd, verbindt (verbinden) zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van het bestek, de opdracht in vak 1 omschreven, uit te voeren tegen de globale som (voluit in
letters) van :
(prijs exclusief en inclusief BTW, op basis van de beschrijving in bijlage)
.......................................................................................................
excl BTW
.......................................................................................................
incl BTW
Vak 4 – Verbintenistermijn
Conform met par. 11 van het bestek.
Vak 5 – Uitvoeringstermijn
Conform met par. 15 van het bestek.
Bestek : LUB 12 37 016
2
BIJLAGE A
Vak 6 – Inlichtingen
Opsomming van de onderaannemers met opgave van de naam van de firma, adres en contactpersoon :
Vak 7 – Betalingen
De betalingen zullen gebeuren op post- of bankrekening :
Nummer rekening (IBAN & BIC code) :
Benaming van de rekening :
Voor rekening van :
Vak 8 – Bijlagen
In bijlage bij deze offerte zijn gevoegd :
 RSZ-attest, BTW en Belastingen, niet-failliet worden door de leidende dienst zelf gecontroleerd
via digiflow voor BE inschrijvers. Buitenlandse inschrijvers dienen minstens een verklaring op eer
voor te leggen
 referenties
 bezoekattest
 bijkomende attesten gevraagd in bestek: keuringsattest, eendraadsschema, elektrisch schema,
technische fiches van de containerunits
 ingevulde tabel met technische specificaties (Bijlage C)
 bijkomende documentatie
Vak 9 – Machtiging en handtekening
De ondergetekende(n) werd(en) gematigd door :
Zijn (hun) volmacht blijkt uit bijlage aan het Belgisch Staatsblad nr .....................................................
van ............................................... (kopie in bijlage)
De ondergetekende(n) werd(en) gemachtigd door :
Zijn (hun) volmacht blijkt uit de akte van volmacht (kopij in bijlage …)
Bestek : LUB 12 37 016
3
BIJLAGE A
neergelegd op (datum) ….................................................................
bij (naam) …..................................................................................................
te (adres) …..................................................................................................
Belangrijke opmerking :
Een offerte ondertekend door een persoon die voor de opening niet gemachtigd werd zal niet conform worden
verklaard.
Door het feit van deze offerte aanvaard ik uitdrukkelijk alle voorwaarden van het bestek en zie ik af van
eventuele andere bepalingen zoals eigen verkoopsvoorwaarden en verbindt – of verbinden – zich op zijn of op
hun roerende of onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorvaarden van
voornoemd bestek.
Ik verklaar op eer dat ik mij niet bevind in één van de gevallen van uitsluiting ressorterende onder artikel 61 van
KB 1, zoals bepaald onder par. 7.1 en 7.2 van onderhavig bestek.
Datum :
Handtekening(en) :
Naam (namen) :
Bestek : LUB 12 37 016
4
Download