Fasering bouwproces

advertisement
Fasering bouwproces
Door M.J.Roos
Hogeschool Rotterdam
Cluster Ribacs
Algemeen beheersmodel
•
•
•
•
Oriënteren
Definiëren
Ontwikkelen (ontwerpen + realiseren)
Gebruiken
NEN 2574
Programma
Ontwerp
Uitwerking
Realisatie
Gebruik
initiatief,
haalbaarheidsstudie,
projectdefinitie
Structuurontwerp,
Voorlopig ontwerp,
Definitief ontwerp
Bestek
Prijsvorming
Werkvoorbereiding
Uitvoering
Oplevering
Oriëntatie
Projectdefinitie
Ontwerp
Bestek en aanbesteding
Uitvoering
In gebruikname
Gebruik
Oriëntatie
•
•
•
•
•
•
•
Inventariseren huisvestingsvraagstuk
Inzichtelijk maken huisvestingsvraagstuk
Mogelijke oplossingen definieren
Alternatieve projectvoorstellen
Analyseren
Meest geschikte oplossing kiezen
Globale eisen en randvoorwaarden in;
tijd, kosten en kwaliteit
Haalbaarheidsstudie
(oriëntatiefase)
•
•
•
•
•
•
•
•
Globaal programma van eisen
Locatieonderzoek
Huisvestingstoets
Alternatievenstudie
Investeringsraming
Exploitatieraming
Verkennende planning
Financiering
Locatieonderzoek
(oriëntatiefase)
•
•
•
•
•
•
Toelevering goederen en materialen
Het afzetgebied
Bereikbaarheid
Parkeervoorzieningen
Infrastructurele voorzieningen
Situering
Projectdefinitie
• Onderbouwen van:
– Uitgangspunten en randvoorwaard
• Ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel
• Ten aanzien van het proces bepalen van:
– Uitgangspunten, randvoorwaarden, doelstellingen
• Projectorganisatie, informatiestromen,
verantwoordelijkheden, beslismomenten, tijdpad en
contracteringsstrategie.
• Het geheel vastleggen in een programma van
eisen.
Programma van eisen
•
•
•
•
•
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Functioneel programma van eisen
Ruimtelijke programma van eisen
Technisch programma van eisen
Structuur-relatieschema, vlekkenplan
Uitgangspunten en
randvoorwaarden
• De hoofduitgangspunten hebben
betrekking op:
– Locatiekeuze
– De te huisvesten organisatie
– De van toepassing zijnde wet- en regelgeving
– Technische aspecten
– Financiële aspecten
Functioneel programma van eisen
• Het weergeven van de te huisvesten
taken, functies en processen.
• Het in kaart brengen van de
organisatiestructuur.
• Het aangeven van het aantal
wooneenheden en bewoners
• Het maken van een relatieschema
Ruimtelijk programma van eisen
• Het bepalen van de benodigde ruimte per:
– Bouwdeel
– Onderdeel
– Functie
– Activiteit
De benodigde vloeroppervlakte wordt berekend
in nuttige m2. De totaal benodigde bruto
vloeroppervlakte wordt bepaald m.b.v een
‘bruto-nuttig’-factor.
Technisch programma van eisen
• Is de technische vertaling aan de hand van het
functioneel- en ruimtelijk programma van eisen.
– Constructieve eisen
– Eisen aan klimaatregeling, akoestiek, verlichting.
– Eisen aan energievoorziening, transport,
communicatie, beveiliging
– Eisen aan (schoonmaak)onderhoud, vervangbaarheid
– Eisen aan de exploitatiekosten
Structuur- en relatieschema
• Het aangeven van de relaties tussen de
benodigde ruimten.
• Een synthese van de functionele-,
ruimtelijke en technische uitgangspunten.
Ontwerp
• Het vertalen van het Programma van
eisen in:
– Tekeningen
– Berekeningen
– Technische specificaties
– Functionele specificaties
– Prestaties
Bestek
• Het uitwerken van het ontwerp in:
– Bijbehorende tekeningen
– Technische specificaties
– Administratieve bepalingen.
Na aanbesteding op basis van het bestek
worden de contracten met uitvoerende
partijen gesloten.
Uitvoering
De bouwkundige aannemers, aannemers
van technische installaties en eventuele
overige (onder)aannemers bouwen het
project.
De fase eindigt met oplevering van het
bouwwerk.
Start onderhoudsperiode gebouwen en
installaties
Gebruik
Indien een gebouw niet meer beantwoord
aan de gestelde eisen, zal men zich
opnieuw moeten orienteren op:
• Aanpassing
• Renovatie
• Sloop
• Nieuwbouw
Einde presentatie
M.j.Roos
7 mei 2006
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards